A kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tájékoztatója

A testület működése:

A hallgatók egyetemi szintű képviseletét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (KRE HÖK, EHÖK) látja el. A KRE HÖK célja és feladata többek között az Egyetemre beiratkozott, azzal hallgatói jogviszonyban álló hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi őket érintő – felsőoktatási – kérdésben minden egyetemi, regionális, illetve országos testületben.

A hallgatói érdekképviselet legközvetlenebb szintjét a kari hallgatói önkormányzatok látják el.

Az Állam- és Jogdutományi Kar Hallgatói Önkormányzat tagsága felölel minden, a KRE-ÁJK–ra beiratkozott hallgatót. A hallgatók – élve aktív és passzív szavazati jogukkal –, a hatályos alapszabály szerint évente választják meg a hallgatói önkormányzat operatív vezető és érdekképviseletet ellátó szervét, az úgynevezett választmányt.

A hallgatói önkormányzat vezetője az elnök, akit a választásokat követően a választmány választ meg, és mandátuma a választmányéval azonos ideig tart.

Az elnök munkáját szűkebb körben az elnökség segíti, az elnökség tagja még az elnökön kívül az általános alelnök.

Az elnökség irányítása alá öt bizottság tartozik:

• a Szociális és Tanulmányi Bizottság,
• a Rendezvényekért felelős Bizottság,
• a Kommunikációért és a Kultúráért felelős Bizottság,
• a Sportért felelős Bizottság, valamint
• a Tudományos ügyekért felelős Bizottság,

bizottságonként 4-4 taggal.

A bizottságok a specifikáltabb feladatokat látják el az elnökség irányításával.

A testület feladatai:

A HÖK legfontosabb feladata a hallgatók érdekeinek képviselete, érvényesítése a kari, valamint az összegyetemi fórumokon. A Hallgatói Önkormányzat képviselettel rendelkezik a Kar, valamint az Egyetem legfőbb döntéshozó szervében, a Kari Tanácsban, illetve a Szenátusban. Ezen túlmenően a HÖK a Kar és az Egyetem egyéb bizottságaiba is delegál tagokat, mint például a Tanulmányi Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Felülbírálati Bizottság.
Kiemelt feladata továbbá a sportélet, a hallgatói rendezvények – mint pl. focikupa, röplabdakupa, gólyatábor, gólyabál, végzős bankett, felező bál – megszervezése, lebonyolítása. Minden évben arra törekszünk, hogy új programokat találjunk ki, mellyel minél több hallgatót tudunk bevonni a hallgatói életbe. Célunk, hogy a hallgatók mind szakmai, mind kulturális igényeinek eleget tehessünk.
Tevékenységi körébe tartozik még minden félévben a hallgatók által benyújtott rendszeres és rendkívüli szociális támogatás iránti pályázatok elbírálása, értékelése.

Bármely kérdésükke forduljanak hozzánk bizalommal!