Szociális munka alapképzési szak

A képzés célja

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Alkalmasak legyenek a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő

képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

Ismeretek ellenőrzésének rendszere

Az ismeretek ellenőrzése, a számonkérés történhet:

a) a szorgalmi időszakban

a tanórán tett írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámolóval,
írásbeli dolgozattal (zárthelyi dolgozat),
illetve otthoni munkával készített feladat értékelésével, melyek eredményei a félévvégi értékelést befolyásolhatják (pl. vizsgakönnyítés, vizsgaszigorítás), de a vizsgát nem helyettesíthetik.
Ezek mindegyike lehet az aláírás, illetve az évközi jegy alapja is.

b) a vizsgaidőszakban tett vizsgával.

A vizsga: egy vagy több félév tananyagából tett szóbeli vagy írásbeli vizsga. A záróvizsgák és az alapvizsga tárgyai között fel nem sorolt kötelezően oktatott tárgyak értékelése kollokviummal történik. A kollokviummal záruló tantárgyakat a ajánlott tanterv határozza meg.
A szigorlat egy legalább két félévi képzési szakaszt lezáró, szintetizáló számonkérés, amely a kötelező szóbeli részen kívül állhat írásbeli részből is. Az a szigorlat, amelynek írásbeli és szóbeli része is van, egy vizsgának számít.

Szakmai gyakorlat jellege, hossza

Gyakorlati képzésünk személyközpontú, a tapasztalati tanulás elméletére (Kolb) épülő program. Az 1. félévben pályaorientációs, sajátélményű önkéntes munka reflexiójára épülő szeminárium jelenti az első lépést, a gyakorlati képzést illetően. A 2. és 3. félévben intézménylátogatás során ismerkednek meg a hallgatók a szociális munka különféle szakterületeivel. Itt a hangsúlyt a szakmai ismeretek megszerzésére és a személyes érintettség feltárására (attitűdformálás) helyezzük. Mindhárom félév esetében tevékenységkísérő szeminárium jelenti a szervezeti keretet. A szakmai készség- és személyiségfejlesztő tréningeket az első négy féléven keresztül (4×30 óra), bentlakásos formában, képzett trénerekkel valósítjuk meg. Az első két tréning: ön- és társismeret segítő kommunikáció, konfliktuskezelés tematikával; zárt, 12 fős csoportokban. A 3. és 4. tréning választható témakörű, és összetételű tematikus készség- és személyiségfejlesztő csoportokban zajlik: mélyebb önismereti munka, segítő kommunikáció, pszichodráma, bibliadráma, esetmegbeszélés, szupervízió stb. témakörökben.

Terepgyakorlat, a szociális munka különféle szakterületein, kötelezően választott módon (alapellátásban, szakellátásban, civil szervezetnél). Itt a cél a különböző szakterületek sajátosságainak alaposabb megismerése, az egyéni pályaorientációs döntések megalapozása. Tevékenységkíséréssel zajlik, az önkéntes munkával és az intézménylátogatással megegyező formában. A 6. félév teljes egészében külső terepen eltölthető gyakorlat: két munkahelyen történik, cél a szakmai sajátosságok megismerésének elmélyítése és a munkahelyi szocializáció megalapozása.

Képzésre bejutás feltételei

A hatályos felsőoktatásról szóló törvény értelmében a felsőoktatási intézményekben folyó képzésekre érettségi bizonyítvánnyal, továbbá főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevéllel, illetőleg az előbbiekkel egyenértékű külföldön szerzett bizonyítvánnyal és oklevéllel lehet jelentkezni.

A jelentkezők középiskolai érettségi vizsgán elért eredményei alapján nyerhetnek felvételt a felsőoktatási intézménybe.

Az értékelés rendszere

A tananyag ismeretének értékelése az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel, a háromfokozatú rendszer szerint pedig kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítéssel történhet.

A továbbtanulásra jogosultságok

A BA végzettség megszerzésével szakirányú továbbképzéseken való részvételre, továbbá az MA illetve posztgraduális képzés igénybevételére nyílik lehetőség.

Szakmai jogosultságok

Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak:

– a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére;

– az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására;

– a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra.

Szükséges kredit

210 kredit

Intézményünk jelenleg hatályos, valamint korábbi mintatantervei honlapunkról letölthetők. (Kattintson ide!)

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube