Video Repository / Videótár

The video repository consists of 35 short films, each approximately 5 to 10 minutes in length. The videos consist of three parts. There is a translanguaging classroom scene in focus, highlighting important moments of learning and teaching characterised by translanguaging. Each translanguaging classroom moment is preceded by an introduction, typically by the teacher whose class is shown in the recording, and accompanied by reflections by teachers, researchers, and teacher trainees. The videos are subtitled in English. Romani utterances in classroom discourses are marked in capital letters, utterances in Slovak in italics. All commentaries introduce a different analytical insight concerning the classroom scene, and the creators encourage viewers to elaborate on these or add their own analytical angles while discussing the films on seminars on teacher training or translanguaging.

A videótár 35 videót tartalmaz, amelyek egyenként körülbelül 5-10 percesek. A videók három részből állnak. A középpontban egy osztálytermi jelenet áll, kiemelve a tanulás és tanítás olyan fontos pillanatait, amelyeket a transzlingválás jellemez. Minden egyes osztálytermi pillanatot bevezetés előz meg, jellemzően attól a tanártól, akinek az osztályát a felvétel mutatja. A jelenetet aztán tanárok, kutatók és tanárjelöltek reflexiói kísérik. A videók angol feliratot kaptak. A résztvevők osztálytermi diskurzusokban elhangzó romani nyelvű megszólalásait nagybetűvel, a szlovák nyelvű megszólalásokat dőlt betűvel jelöltük. Minden kommentár az osztálytermi jelenettel kapcsolatos különböző elemzői meglátásokat tartalmaz, és az alkotók arra ösztönzik a nézőket, hogy ezeket gondolják tovább, egészítsék ki saját elemzői szempontjaikkal, miközben a filmeket a transzlingválásról szóló vagy tanárképző szemináriumokon tárgyalják.


1. Translanguaging as cultural mediation
Children try to recall a poem they previously learned in two languages. First they remember the content in Romani, based on which they reconstruct the Hungarian text.
1. Traszlingválás mint kulturális mediáció
A gyerekek felidéznek egy korábban két nyelven megtanult verset. Tartalmára először csak romaniul emlékeznek, később magyarul is rekonstruálják a szöveget.

2. Teachers questions in transformation
A pupil summarises the teacher’s instructions about the use of masks. The teacher asks questions to ensure that everyone understood the instructions.
2. Átalakuló tanári kérdések
A kiosztott maszkok használatának mikéntjét egy tanuló romani nyelven foglalja össze, és a tanárnő kérdésekkel győződik meg arról, hogy mindenki mindent jól ért-e.

3. Going beyond languages
Students have to guess the plot of a tale based on its title and pictures. They come up with solutions in both Hungarian and Romani.
3. Beszélés korlátok nélkül
A diákoknak cím és képek alapján kell egy mese történetét kitalálni, amire a magyarul és romaniul is születnek megoldások.

4. Shifting roles
The students recite a children’s rhyme both in Hungarian and Romani. They are more confident in Romani and assist the teacher.
4. Felcserélődő szerepek
Egy mondókát mondanak el a diákok magyarul, majd romaniul. Romaniul magabiztosabbak, ők segítik a tanárt.

5. Translanguaging in Maths Class
Children work in groups to solve a complex mathematical problem. One of the pupils summarises the teacher’s instructions in Romani.
5. Transzlingválás matekórán
A gyerekek egy bonyolult matematikai feladatot csoportmunkában oldanak meg. A tanulók egyike romani nyelven foglalja össze a tanárnő instrukcióit.

6. Translanguaging in oral assessment
The possibility of translanguaging is offered to learners in an oral assessment situation on a historic topic.

6. Transzlingválás a szóbeli számonkérésben

A transzlingválás lehetősége egy történelmi témából való számonkérés során kerül bemutatásra.

7. Technical terms for school subjects
Textbook discourse and technical terms are accommodated in the learners’ home language.
7. Szaknyelvi kifejezések
A tankönyvi diskurzus és a szakkifejezések az otthoni beszédmódokhoz igazítva jelennek meg.

8. Children’s home language in the kindergarten

Schoolchildren and kindergarteners together participate in a playful learning activity in the language of their home.
8. Az otthon nyelve az óvodában
Iskolások és óvodások egymás között az otthon nyelvén megszólalva vesznek részt egy játékos tanulási folyamatban.

9. Creative innovation in writing
A pupil expresses his creativity by writing in Romani in a text bubble added to his drawing.
9. Innovatív megoldások írásban
Egy tanuló kreatív módon transzlingváló szöveget ír a rajzát kísérő szövegbuborékba.

10. Enhancing the prestige of Romani within the group
Students are free to choose the language in which they respond to a task. By the end of the task, speaking in Romani becomes a matter of prestige.

10. A Romani növekvő presztízse a csoportban

A tanulók egyéni felszólalásaikban választhatnak, hogy milyen nyelven szólalnak meg. A feladat végére a romaniul történő megszólalás presztízskérdéssé válik.

11. Translanguaging in teachers’ interactional practices

Teachers include in their forms of greeting, instructions, and evaluative remarks utterances in the learners’ home language.
11. Transzlingválás a tanári beszédben
A tanári beszédbe a köszönés, az utasítások és az értékelés során beépül a tanulok otthoni nyelve.

12. Translanguaging corriente
Students work in groups on a task. Thanks to the teacher’s efforts, their ways of speaking at home are brought to the surface.
12. Transzlingváló folyam
Az óra tananyagát a tanulók csoportmunkában dolgozzák fel. A tanári jószándék felszínre hozza a tanulók otthoni beszédmódjait is.

13. The teacher as a language learner in the translanguaging classroom
By summarising the text of a mythical story in Romani, the children create Romani sentences based on Hungarian words, and the teacher becomes a language learner.

13. A tanár mint nyelvtanuló a transzlingváló órán

Egy mítosz szövegének romani nyelven történő összefoglalása során a gyerekek magyar szavak alapján romani mondatokat alkotnak, a tanár pedig nyelvtanulóvá válik.

14. Translation tasks in translanguaging
Translanguaging includes translation exercises, which introduce students to new dimensions of meaning-making.

14. Fordítási feladatok a transzlingváló órákon

A transzlingválásnak részei a fordítási feladatok, melyek során a diákok a jelentésalkotás új dimenzióival ismerkednek.

15. School language policy
Teachers’ and learners’ practices and classroom activities start making an impact on institutional language policies.
15. Iskolai nyelvpolitika
Tanárok és osztályaik gyakorlatai hatással vannak intézményi nyelvpolitikákra is.

16. Translanguaging in a fixed school practice

Institutionalised patterns of discourse are transformed in, and contribute to creating, a translanguaging space.
16. Transzlingválás és az óra eleji jelentés
Az intézményesített diskurzusminták átalakulnak a transzlingválás terében, egyúttal meg is teremtve azt.

17. There is no beaten track
Paraphrasing and reformulating the studied material in a translingual way helps consolidating the information learned.
17. Kijelölt út nincs
A tanult anyag átfogalmazása és újraalkotása segíti a tanult információk megszilárdítását.

18. Community based learning: a gesture of linguistic intimacy
The teacher’s vulnerability becomes her strength when she experiments with reading out loud a text in the learners’ home language in the classroom.
18. Közösségi alapú tanulás: a tanári nyelvi közeledés gesztusa
A tanárnő sebezhetősége erősséggé válik, amikor azzal kísérletezik, hogy hangosan felolvassa a diákok anyanyelvét az osztályteremben.

19. Reading Romani as a translanguaging activity
Students discuss, interpret and translate texts they read in their home language, taking the lead role in classroom activities.

19. Romani szöveg olvasása mint transzlingválás gyakorlat

A diákok megvitatják, értelmezik és lefordítják a saját nyelvükön elolvasott szövegeket, és maguk is alakítják az osztálytermi tevékenységeket.

20. Parental engagement school
Involving the broader community in translanguaging activities contributes to culturally transformative education.
20. Szülői aktivitás az iskolában
A szélesebb közösség bevonása a transzlingváló tevékenységekbe hozzájárul a kulturális értelemben transzformatív oktatáshoz.

21. Imitating Romani “adult speech” in school.

Students re-enact a typical practice (deal-making) of community life as part of a classroom activity.

21. A romani „felnőtt beszéd” iskolai imitációja

A tanulók a közösségi élet egy tipikus gyakorlatát (üzletkötés) mutatják be az osztálytermi tevékenység részeként.

22. Students perception of the new community storybook

Students express their feelings about a storybook they co-created with their parents, teachers, and researchers.

22. A diákok észrevételei a közösen készített mesekönyvről

A diákok kifejezik érzéseiket egy olyan mesekönyvvel kapcsolatban, amelyet szüleikkel, tanáraikkal és kutatókkal közösen alkottak meg.

23. Historic and emotive factors in Roma self-identification

Students select images that represent Roma identity appropriately in their view, in order to decorate the school.

23. Történelmi és érzelmi tényezők a roma önmeghatározásban

A diákok olyan képeket választanak az iskolai dekorációhoz, amelyek a roma identitást megfelelően képviselik számukra.

24. Composing written texts in Romani
Translingual ways of writing support the development of general linguistic abilities and text production.
24. Romani szövegalkotás írásban
A transzlingvális írásmódok támogatják az általános nyelvi képességek és a szövegalkotás fejlődését.

25. Community-based learning methods and cultural relevance in the translanguaging classroom

Students compare remote historic customs (burial) with their current home practices.

25. Közösségi alapú tanulás és kulturális relevancia a transzlingváló osztályteremben

A tanulók összehasonlítják a távoli történelmi szokásokat (temetés) a jelenlegi otthoni szokásaikkal.

26. Reflecting on construction of Roma identity

Learners discuss images in groups to reflect on their identity and cultural traditions.

26. Tanulói reflexiók a roma identitás képi megjelenítésére

A tanulók különböző képek csoportmunkában való közös kiválasztásával reflektálnak identitásukra.

27. Representations: Translanguaging as a concept and linguistic landscape

Students reflect on the changing linguistic landscape of the school.

27. Reprezentációk: A transzlingválás koncepciója és a nyelvi tájkép

A diákok reagálnak a megváltozó iskolai nyelvi tájképre.

28. Enhancing belonging and self-confidence through transformations of the linguistic landscape

The pupils take the cameraman on a tour of the school’s transformed linguistic landscape.

28. A változó nyelvi tájkép hatása: növekvő otthonosság és magabiztosság

A gyerekek az operatőrt körbevezetve mutatják be az iskola átalakult nyelvi tájképét.

29. Children’s language ideologies
Based on the teacher’s questions, the learners report on their bilingual practices and ideologies concerning bilingualism.
29. A gyerekek nyelvi ideológiái
A gyerekek tanári kérdések nyomán a saját nyelvi gyakorlataikról és kétnyelvűséghez való viszonyukról beszélnek.

30. Childrens’ opinion about translanguaging at school

A group of learners reflect on translanguaging at school and their own linguistic practices and preferences.

30. A gyerekek az iskolai transzlingválásról

A gyerekek az iskolai transzlingválásról, valamint saját nyelvi gyakorlataikról és preferenciáikról gondolkodnak.

31. Multimodal experience in knowledge building

Building on students’ prior knowledge originating from real-world experience, translanguaging is introduced in science lessons.
31. Multimodális tapasztalatszerzés
A tanulók előzetes és otthoni tudására épülő tanítás során megjelenik a transzlingválás természetismeret órán

32. A multisensory approach to learning
Visual, auditive, and kinesthetic approaches to Roma students’ learning of Slovak in a Hungarian minority school.
32. Multiszenzoros nyelvtanulás
A roma gyerekek vizuális, auditív és kinesztétikus elemek segítségével tanulnak szlovákul a magyar tannyelvű iskolában.

33. Creative engagement in translingual learning

Scenes from a classroom theatre activity. Students translated a Hungarian folk tale into Romani and performed it in both languages.

33. Kreatív folyamatok a transzlingvális tanulásban

Egy osztálytermi előadás jelenetei. A tanulók egy magyar népmesét fordítottak romanira és adtak elő mindkét nyelven.

34. Intercultural reflection: Parents, teachers and school language

Translanguaging as a source of comfort among emergent bilingual learners.

34. Interkulturális reflexió: szülők, tanárok és iskolai nyelvi gyakorlatok

A transzlingválás mint a komfortérzet forrása kétnyelvűvé az iskolaévek során váló tanulók körében.

35. Translanguaging in everyday practices

Students report on their time at home and preparation for school as part of an informal chat at the start of the school day.

35. Transzlingválás a mindennapi rutinokban

A diákok az iskolai nap kezdetén kötetlen beszélgetés keretében számolnak be az otthon töltött időről és az iskolára való felkészülésről.