Felvételi információk

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK
FELVÉTELI FELHÍVÁSA A 2023/2024. TANÉVRE

DOKTORI JELENTKEZÉSI LAP LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2023. június 09., péntek 
(elektronikus formában a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre küldeni)

A jelentkezési lapon, valamint a jelentkezéshez szükséges dokumentumokon kívül szeretnénk kérni a jelentkezőktől egy rövid motivációs levelet is.

A SZÓBELI FELVÉTELI IDŐPONTJA: 2023. június 28., szerda, 9:30

A FELVÉTELI DÖNTÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2023. június 30., péntekFelvételi információk


A felvételi eljárásra a KRE TDI hatályban lévő Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók

(„III. A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában”)
http://www.kre.hu/tdi/images/TDI_mukodesi_szabalyzat_2018_10_12.pdf


Felvétel a szervezett doktori képzésbe

14.§ (1) A szervezett doktori képzésre felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni.

A felvételi lehetőségek, a képzésre való jelentkezés, a felvétel feltételei, valamint a beadási határideje a Történelemtudományági Doktori és Habilitációs Tanács (TTDHT) által előzetesen megküldött anyagok alapján jelenik meg a hivatalos felvételi tájékoztatóban és az Egyetem honlapján.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok 

(2) A felvételi eljárás célja, hogy elfogulatlan és pártatlan eljárás keretében biztosítsa a doktori képzésre leginkább alkalmas, kiemelkedő képességű hallgatók kiválasztását.

(3) A doktori képzésre olyan magyar vagy külföldi állampolgárok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek
- egyetemi oklevéllel vagy azzal egyenértékű oklevéllel, illetve mesterképzésben szerzett oklevéllel és/vagy szakképzettséggel,
- egy B2 komplex (korábban középfokú „C” típusú) államilag elismert nyelvvizsgával.

(5) A felvételnél előnyt élvez a kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. publikáció, külföldi részképzés, nyertes TDK dolgozata, vagy más hasonló tevékenység)

(6) Külföldön szerzett felsőfokú végzettséget tanúsító bizonyítvány vagy az érintett országok közötti nemzetközi megállapodás alapján, vagy (ennek hiányában) akkor fogadható el, ha a jelentkező bizonyítványa az azt kiadó intézmény országában a magyarországinak megfeleltethető doktori képzésbe való felvételre jogosít. Eltérő vélemény esetén az oktatásért felelős minisztérium állásfoglalása az irányadó.

(7) A felvételi eljárás megszervezése a TTDHT elnökének feladata.

(9) A záróvizsga előtt álló egyetemi vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén a felvételi döntés feltételes.

(10) A felvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie választott kutatási témáját és a felvételi jelentkezési laphoz csatolnia kell témavezetője – a témavezetői feladatok ellátásának elfogadását is tartalmazó – támogató nyilatkozatát.

15. § A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok beadása szükséges:

- jelentkezési lap,
- leckekönyv másolata vagy a Neptunból, ETR-ből kinyomtatott, hitelesített elektronikus
  leckekönyv
- egyetemi szintű vagy MA oklevél másolata
- szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező szakmai érdeklődésének összefoglalását is,
- nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
- TDK tevékenység igazolása (ha van)
- publikációs jegyzék (ha van)
- a doktori témáról való elképzelésének leírása
- nyilatkozat arról, hogy a jelentkező pályázik-e állami ösztöndíjra, illetve, hogy kéri-e felvételét
  abban az esetben, ha állami ösztöndíjban nem részesül,
- a felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
- munkahelyi vezető támogató nyilatkozata (szervezett levelező és egyéni felkészülés esetében)
- Témavezetői befogadó nyilatkozat

A felvételi eljárás

16. § (1) A felvételi eljárást a TTDHT által […] kijelölt. legalább 3 tagú felvételi bizottság bonyolítja le. A felvételi bizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkező, az adott doktori iskolában oktató státusz betöltő személy. A felvételi bizottság egy tagja az egyetemmel munkaviszonyban nem álló külső szakember. A felvételi eljárás tartalmát és lebonyolításának módját is a TTDHT határozza meg.

(2) A bizottság a jelentkezővel felvételi beszélgetést folytat, hogy képet kapjon a jelölt szakmai intelligenciájáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. Meg kell győződnie arról, hogy doktori témája tényleg olyan kutatási részterület-e, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz – a témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen.

(3) A felvételi eljárásban a bizottság a következő négy kategóriában ad pontokat:

1. szakmai intelligencia - max. 40 pont

2. oklevél (5 évnél nem régebbi) - max. 20 pont
- kitüntetéses/kitűnő - 20 pont
- jeles - 15 pont
- jó - 10 pont

3. eddigi tudományos munka - max. 30 pont
- OTDK-dolgozat (1. helyezés): 20 pont
- tudományos versenyen elért eredmény (Pro scientia díj): 25 pont
- publikáció, pályázat

4. Nyelvismeret
max. 15 pont
államilag elismert középfokú „C” típusú/B2 komplex: 5 pont
államilag elismert felsőfokú „C” típusú/C1: 10 pont

(4) Öt évnél régebben kiállított egyetemi oklevél esetén az oklevél nem pontozható, ekkor a szakmai intelligencia és az addigi tudományos munka maximális pontszáma 10-10 ponttal növekszik.

(5) Külföldi jelentkezők esetén a felvétel feltételeit, követelményeit és a pontozási rendszert a […] TTDHT határozza meg.

(6) A felvételhez legalább 60 pont szükséges.

17. § (3) A felvételi döntést a {…] TTDHT hozza meg. A döntés során a pontszámok alapján kialakult rangsortól eltérni csak akkor lehet, ha a program rendelkezésére álló ösztöndíjas keret már betelt, s a rangsorban következő jelölt csak ösztöndíj elnyerése esetén kéri felvételét.

(4) A felvételről szóló döntésről a jelentkezőt 8 napon belül írásban értesíteni kell. A felvételről szóló határozatban közölni kell a képzésben történő részvétel feltételeit (fizetendő díjak, térítések, támogatások, kedvezmények stb.), valamint a jogorvoslati lehetőségre szóló felhívást.

(5) A felvételi rangsor és a felvételről szóló döntés nyilvános, az érintettek írásos értesítése mellett azt a kari hirdetőtáblán közzé kell tenni.

18. § A felvételt elutasító döntés ellen a hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről szóló szabályzatban meghatározottak szerinti jogorvoslattal lehet élni.

19. § (1) A felvételt nyert doktorandusz hallgatók nyilvántartását a Tanulmányi Osztály vezeti.

(2) A doktoranduszoknak adatait – az érintett személyek hozzájárulásával, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek betartásával – a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) kérésére az Egyetem a DOSZ rendelkezésére bocsáthatja.

20. § (1) Azonos tudományágban működő doktori iskola doktorandusza a második tanulmányi félév lezárásáig nyújthatja be átvételi kérelmét a TTDHT-nak. A kérelem akkor terjeszthető elő, ha a kérelmező legalább egy lezárt tanulmányi félévvel rendelkezik, amelyben legalább 25 kreditpontot szerzett, és az adott kar valamelyik tanszéke kutatóhelyként befogadó nyilatkozatot ad.

(2) Az átvétel iránti kérelemben a doktorandusznak meg kell jelölnie választott kutatási témáját és csatolnia kell témavezetője – a témavezetői feladatok ellátásának elfogadását is tartalmazó – támogató nyilatkozatát.

(3) Átvétel kizárólag költségtérítéses képzésre történhet.