Témakiírások - 2020

Törzstagok

Témakiírás

 

 

Hermann Róbert

A magyar politikai sajtó története, 1832-1867

 

 

 

A pártosodás kezdetei Magyarországon 1844-1861

 

 

 

Magyarok és társnemzetek, magyar nemzetiségi politika 1825-1867

 

 

 

A Kossuth-emigráció 1849-1867

 

 

 

A magyar polgárosodás napló/és emlékirat- irodalom, 1825-1867

 

 

 

Magyar politikusok a reformkorban és 1848/49-ben

 

 

 

A forradalom és szabadságharc katonai és politikai története

 

 

 

Magyar hadtörténet 1825-1868

 

 

 

 

 

Bertalan Péter

A történelmi hálózatok szerepe a 20. században

Gazdaságpolitikai folyamatok a 20. században

Az 1989-es rendszerváltoztatáshoz vezető út Kelet-Közép-Európában

Globalizációs kihívások a történelemben

Az egyházak és az állam kapcsolata a 20. században

 

 

Csoma Zsigmond

Hadsereg hadtáp szervezése (termelés – fuvarozás)

 

 

 

Napóleoni francia csapatmozgások és a dunántúli uradalmak gazdálkodása

 

 

 

Hadsereg, háború, gazdasági konjunktúra, gazdaságtörténet

 

 

 

Az első világháború, a Tanácsköztársaság és Trianon borviszálya-konfliktusai

 

 

 

 

Gergely András

A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele

 

 

 

1848-49 historiográfiai vitái

 

 

 

Politikai konfliktusok a reformországgyűléseken

 

 

 

Az 1848. évi, az 1860. évi és az 1865. évi választási harcok összevetése

 

 

 

A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában

 

 

 

 

 

Horváth Csaba

A magyar királyi honvédség hadműveleti tervei 1940–1943 között

A magyar királyi honvédség szervezeti fejlesztése és annak akadályai 1922–1945 között

A délvidéki hadművelet 1941 áprilisában

A II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében, a Magyar Honvédség harceljárásai

Napjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében

 

 

 

Horváth Miklós

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc politika- és hadtörténete

A társadalom és a hadügy fejlődésének összefüggései a legújabb korban

A hidegháború korszakának hadtörténeti vonatkozásai, válságok és helyi háborúk a XX. század második felében

 

 

Nagy Mariann

19-20. századi gazdaság- és társadalomtörténet.

 

Nemzetiségek Magyarországon a 18. századtól napjainkig és nemzetiségi politika a dualizmus korában.

 

Lokális történelem: demográfia, gazdaság, társadalom, egyházak, oktatás.

 

 

Szakály Sándor

Háborús emlékiratok és naplók

 

 

 

Rendvédelmi szervezetek (csendőrség, rendőrség)

 

 

 

A magyar katonai emigráció története 1945 – 1989

 

 

 

A magyar katonai nevelés és a tisztképzés 1872-1945

 

 

 

Magyarország a második világháborúban

 

 

 

 

 

Szávai Ferenc

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának következményei (a katonai vagyon sorsa

Németh-magyar vállalati kapcsolatok a hadipar fejlesztésében a két világháború között

Etnikai, gazdasági és társadalmi konfliktusok az Osztrák-Magyar Monarchiában és a Magyar Királyságban

A német kisebbség helyzete, mozgalmai a 19-20. századi Magyarországon

Az államháztartás szerkezete az Osztrák-Magyar Monarchiában

Horthy jóléti rendszere

Magyarország részvétele a Habsburg állam kidolgozásában

 

 

 

Oktatók

Témakiírás

 

 

 

Apatóczky Ákos Bertalan

Magyar-ázsiai történeti, kulturális és nyelvi kapcsolatok

A magyarországi Ázsia-kutatás története

 

 

 

Balla Tibor

Magyar hadtörténet 1867-1918

 

Az első világháborús osztrák-magyar tábornoki kar

 

 

 

Balaton Petra

Székelyföld újkori története

 

 

 

Magyarország gazdaságtörténete a dualizmus korában

 

 

 

 

Bognár Zalán

Kényszerű migrációk Magyarországon 1944-1956

 

 

 

A koalíció évei Magyarországon 1944–1948

 

 

 

A hadifogoly-kérdés Magyarországon 1941–1956

 

 

 

 

Csikány Tamás

Az 1848/49-es magyar szabadságharc hadművészeti és eseménytörténeti kérdései

 

 

 

 

 

Magyar katona (huszár, gyalogos) a XIX. század háborúiban

 

 

 

A magyar hadi-kiegészítés rendszere a XIX. században

 

 

 

 

Kun Miklós

A hírszerzés és a politikai rendőrség szerepe Magyarországon és a Varsói Szerződés államaiban

 

 

 

Létezett-e önálló mozgástér Magyarország számára az 1944-45-ös megszállásokat követően?

 

 

 

 

 

Kurucz György

A magyar katonaság a forradalmi és a napóleoni Franciaország ellen vívott háborúkban

Hadsereg, ellátás, gazdasági lehetőségek és akadályok

II. József török háborúja és következményei

 

 

Makkai Béla

Nemzeti/nemzetiségi kapcsolatok és konfliktusok az Osztrák-Magyar Monarchiában

 

 

 

 

 

A délszláv kérdés és a magyarság a kiegyezéstől napjainkig

 

 

 

Kivándorlás, és nemzetpolitika a dualizmus korában (román, délszláv relációk)

 

 

 

 

Pollmann Ferenc

Magyarország és a Balkán: magyar politikai, gazdasági és katonai érdekek a Monarchia Balkán-politikájában a XIX. és a XX. század fordulóján

 

 

 

 

 

Az első világháború és Magyarország a korabeli és a modern hadtörténetírás tükrében

 

 

 

 

 

 

 Semsey Viktória

Kulturális és politikai kapcsolatok Magyarország és az Ibériai-félsziget, Magyarország és Latin-Amerika között a 19-20. században

 

 

Szántay Antal

Gazdaság, társadalom és művelődés a XVIII. századi Magyarországon

 

 

 

A Magyar Nemesi Testőrség története

 

 

 

Katonaság a XVIII. századi Magyarországon

 

 

 

 

Tóth Árpád

Az egyesületek funkciói, működése és társadalmi bázisa a XIX. században

 

 

 

Értelmiségi foglakozások és szerepek a XIX. század első felében

 

 

 

Polgárcsaládok stratégiái a XIX. századi Magyarországon

 

 

 

A 19. századi Magyarország városi lakosságának történeti demográfiai

 

vizsgálata

 

 

 

 

Ujváry Gábor

Egyetempolitika a XX. század első felének Magyarországán (1900–1951)

 

 

 

A magyar kultúrpolitika története a XX. században (1900–1989)

 

 

 

Magyar historiográfia a XX. században