Témakiírások - 2024

Témavezető   Témakiírás
Apatóczky Ákos Magyar-ázsiai történeti, kulturális és nyelvi kapcsolatok
A magyarországi Ázsia-kutatás története
 
Bertalan Péter A történelmi hálózatok szerepe a 20. században
Gazdaságpolitikai folyamatok a 20.században
Az 1989-es rendszerváltoztatáshoz vezető út Kelet-Közép-Európában
Globalizációs kihívások a történelemben (dilemmák, alternatívák)
Társadalmi, gazdasági elitváltások a 20. században Magyarországon
A magyar hírszerzés és elhárítás tevékenysége, működési mechanizmusai 1945 után
 
Germuska Pál Magyarország és a KGST
A magyar honvédelmi igazgatás 1945 után
Az 1956-os forradalom és szabadságharc új megközelítései
Magyarországi vállalkozások működése és konfliktusai a szocialista rendszerben
A magyar haderő és hadiipar a hidegháború időszakában
A pártállam struktúrái
 
Hermann Róbert A magyar politikai sajtó története, 1832-1867
Magyarok és társnemzetek, magyar nemzetiségi politika 1825-1867
A Kossuth-emigráció 1849-1867
A magyar polgárosodás napló- és emlékirat irodalma, 1825-1867
Magyar politikusok a reformkorban és 1848/49-ben
A forradalom és szabadságharc katonai és politikai története
Magyar hadtörténet 1825-1868
Magyar historiográfia a 19-20. században
1848-49 kultusza és emlékezete
Magyar és erdélyi országgyűlések 1825-1867
Megtorlás az 1848-49. évi szabadságharc után 1849-1857
 
Horváth Csaba A magyar királyi honvédség hadműveleti tervei 1940–1943 között
A magyar királyi honvédség szervezeti fejlesztése és annak akadályai 1922–1945 között
A délvidéki hadművelet 1941 áprilisában
A II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében, a Magyar Honvédség harceljárásai
 
Horváth Emőke Magyarország külkapcsolatai az egyes latin-amerikai országokkal a XIX-XX. században
A magyar emigráció Latin-Amerikában a XIX-XX. században
Politikai konfliktusok a hidegháború idején
Nemzetközi szervezetek és intézmények szerepe a hidegháború idején
 
Horváth Miklós Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc politika- és hadtörténete
A társadalom és a hadügy fejlődésének összefüggései a legújabb korban
A hidegháború korszakának hadtörténeti vonatkozásai, válságok és helyi háborúk a XX. század második felében
 
Kurucz György A magyar katonaság a forradalmi és a napóleoni Franciaország ellen vívott háborúkban
Hadsereg, ellátás, gazdasági lehetőségek és akadályok
II. József török háborúja és következményei
 
Kun Miklós A hírszerzés és a politikai rendőrség szerepe Magyarországon és a Varsói Szerződés államaiban
Létezett-e önálló mozgástér Magyarország számára az 1944-45-ös megszállásokat követően?
 
Makkai Béla Nemzeti/nemzetiségi kapcsolatok és konfliktusok az Osztrák-Magyar Monarchiában
A délszláv kérdés és a magyarság a kiegyezéstől napjainkig
Kivándorlás, és nemzetpolitika a dualizmus korában (román, délszláv relációk)
 
Nagy Mariann 19-20. századi gazdaság- és társadalomtörténet
Nemzetiségek Magyarországon a 18. századtól napjainkig és nemzetiségi politika a dualizmus korában
Lokális történelem: demográfia, gazdaság, társadalom, egyházak, oktatás
 
Pollmann Ferenc Magyarország és a Balkán: magyar politikai, gazdasági és katonai érdekek a Monarchia Balkán-politikájában a XIX. és a XX. század fordulóján
Az első világháború és Magyarország a korabeli és a modern hadtörténetírás tükrében
 
Rigó Róbert Elitváltások a vidéki magyar társadalomban (elsősorban 1944, 1944/45, 1948, 1953-55, 1956 után) A korábbi elit üldözésének formái: tulajdontól való megfosztás, vidéki népbíróságok, B-listázások, kulák- és egyházellenes eljárások
A vallásgyakorlás, mint kulturális ellenállás a Rákosi-és Kádár-korszakban (elsősorban a protestáns egyházak vonatkozásában a lelkészek és a hívek, valamint a hatalom konfliktusai)
A rurális társadalom szocialista átalakítása és az ellenállás formái. Főbb résztémák: a kényszerkollektivizálás első és második hulláma ( kényszerítő eszközök és ellenállási formák, eltérő szövetkezeti formák), téeszek működőképességének problémái (gyenge téeszek, szanálások, melléküzemágak, háztáji gazdálkodás meghatározó szerepe) tanyaellenes politika és társadalmi gyakorlat
 
Sarnyai Csaba Máté Polgári állam és a katolikus egyház 1848-49-ben
Egyházpolitikai viták a dualizmus korában
A katolikus egyház és az állam viszonya a Horthy-korszakban
A katolikus magyarság helyzetet Romániában az impériumváltás után
 
Semsey Viktória Párhuzamok és kapcsolódási pontok Spanyolország és Magyarország 19. századi történetében 1.
Spanyol-magyar diplomáciai kapcsolatok a restauráció és a dualizmus idején, 1867-1898
A 18-19. századi spanyol történelem a magyar levéltári források tükrében
Politikai kultúra a nagyvárosok utcáin - Tiltakozások, megemlékezések, ünnepek Magyarországon és Spanyolországban, 1874-1931
 
Szakály Sándor Magyarország a II. világháborúban
Naplók, emlékiratok Magyarország második világháborús éveiről
Sport és honvédelem 1919-1945
A rendvédelmi szervezetek -- csendőrség, rendőrség -- története 1881 és 1945 között
Politikai és társadalmi konfiktusok a két világháború közötti Magyarországon
 
Szántay Antal Habsburg Monarchia a 18. században
Kora-újkori politikai és közgazdasági eszmék története
A mindennapi élet története a XVIII. században
Gazdaság, társadalom és művelődés a XVIII. századi Magyarországon
 
Szávai Ferenc Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának következményei (a katonai vagyon sorsa)
Németh-magyar vállalati kapcsolatok a hadipar fejlesztésében a két világháború között
Etnikai, gazdasági és társadalmi konfliktusok az Osztrák-Magyar Monarchiában és a Magyar Királyságban
A német kisebbség helyzete, mozgalmai a 19-20. századi Magyarországon
Az államháztartás szerkezete az Osztrák-Magyar Monarchiában
Horthy jóléti rendszere
Magyarország részvétele a Habsburg állam kidolgozásában
 
Tóth Árpád Az egyesületek funkciói, működése és társadalmi bázisa a XIX. században
Értelmiségi foglakozások és szerepek a XIX. század első felében
Polgárcsaládok stratégiái a XIX. századi Magyarországon
A 19. századi Magyarország városi lakosságának történeti demográfiai vizsgálata
 
Ujváry Gábor Egyetempolitika a XX. század első felének Magyarországán (1900–1951)
A magyar kultúrpolitika története a XX. században (1900–1989)
Magyar historiográfia a XX. században
Magyar kulturális diplomácia a 20. században
 
Vámos Péter Magyar-kínai kapcsolatok
Magyarország a szovjet zónában"
Magyarország és a "globális dél"
Magyarország és Kelet- és Délkelet-Ázsia kapcsolatai 
A kereszténység története Kelet- és Délkelet-Ázsiában