Intézetek

Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara Hittanoktató- és Kántorképző Intézete 2013-ban alakult, a korábban két Intézetben folyó, jellegzetesen teológiai, illetve egyházzenei képzést folytató részlegeink fúziójából. A hittanoktatók és kántorok szolgálatra történő felkészítése mellett az Intézet munkatársai a pedagógusképzés területén az egyházi-teológiai alapozó tárgyak, valamint az ének-zenei tárgyak oktatását is ellátják.
Az intézetben folyó kutatások elsősorban a gyakorlati teológia, a liturgika és az organológia, valamint az ének-zene módszertan tudományterületeit gazdagítják. Eredményeink előadások, konferenciák keretében, továbbá publikációk formájában érik el a célközönséget. Tudományos kutatói tevékenységünk melletti művészeti, alkotói szerepvállalásunkat zenés áhítatok, koncertek fémjelzik, hangfelvételek dokumentálják. Oktatóink feladatuknak tekintik a református egyházi múlt alapjain való folyamatos útkeresést és a következő nemzedékek hitben és tudományban, zenében és művészetben való nevelését.
Szakjaink:
• református hittanoktató alapképzési szak (BA)
• református közösségszervezés alapképzési szak (BA)
• kántor alapképzési szak (BA)

Pedagógusképző Intézet
A tanítóképző intézet alapítása a magyar reformkor politikai, gazdasági és kulturális törekvéseinek eredménye. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése szorgalmazta egy Pedagogicum megalapítását. Az 1990-ben újraindított nagykőrösi tanítóképző is az előzőekben idézett gondolatot tűzte zászlajára. Jellemző sajátosságunk, hogy gyermeki lelkületből kiinduló értékközpontú pedagógiát oktatunk. A tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, hittanoktató és kántor szakokon olyan pedagógusokat képzünk, akik elméleti és gyakorlati megalapozottságú kompetenciák birtokában alkalmasak a rájuk bízott korosztályok magas szintű oktatására és nevelésére.
Szakjaink:
• tanító alapképzési szak (BA)
• óvodapedagógus alapképzési szak (BA)
• csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BA)
• közösségszervező alapképzési szak (BA)
• részismereti képzés (kiegészítő műveltségi területek)

Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
A Gyakorlati és Továbbképzési Intézet jelen formájában 2019. október 1-én kezdte meg működését a Kar szervezetében. Feladata elsősorban a Karon megvalósuló szakos képzések külső gyakorlati elemeinek megszervezése, támogatása. Megszervezi emellett az egyes pedagógus továbbképzéseket, és mindkét területen szakmódszertani-tudományos fejlesztő tevékenységet is megvalósít.
Szakjaink:
• református hit-és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak
• gyógypedógus szakvizsga
• pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
• protestáns köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
• gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
• pedagógus továbbképzések
• tehetségfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzési szak
• diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakemberek szakirányú továbbképzési szak