Kedves Intézmény-, Szolgálatvezető!
Kedves Érdeklődő!

 

A Gyakran Ismételt Kérdések – GYIK menüpontban igyekszünk szakszerű, mindenki számára érthető választ adni a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről:

Mikor kerül bevezetésre az új vezetőképzési rendszer?
Az új vezetőképzési rendszer 2018. január 1-jétől kezdődött.

Kire vonatkozik az új vezetőképzési rendszer?
Az új képzési rendszerben a vezetői megbízás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújító képzésen való részvétel.

Hogyan épül fel a vezetői rendszer? Mi az elvégzésére előírt határidő?
Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és – kétévente kötelező – megújító képzési szakaszokból áll.
A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint:
„A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.”

A vezetőképzés szintjei:

 • az alap vezetőképzés és
 • a mester vezetőképzés.


A vezető a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó vezetőképzés teljesítésére, továbbá az alapozó vezetőképzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújító vezetőképzés teljesítésére köteles.

Az alap vezetőképzésre kötelezett:

 • alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra elméleti és 50 óra gyakorlati képzés;
 • megújító képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra elméleti és 10 óra gyakorlati képzés.


A mester vezetőképzésre kötelezett:

 • alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra elméleti és 70 óra gyakorlati képzés;
 • megújító képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra elméleti és 15 óra gyakorlati képzés.


4. Kire nem vonatkozik a részvételi kötelezettség?

A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

 • az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el;
 • a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre;
 • a 31/2018. (IX. 25.) rendelet 5. §-ban foglaltak szerint, mentesül a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól, az a vezető, akinek az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.
 • arra a személyre, aki a vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége keletkezésének napján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy öt éven belül betölti;
 • a szociális szakvizsgával rendelkező személyre;
 • a felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező vagy szociális menedzser végzettséggel és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozattal rendelkező személyre.


Átmeneti szabályok:

A 7/2020. (III.10.) EMMI rendelet alapján:
„Módosultak a képzésre vonatkozó határidők is. Akinek a vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége 2021. január 1-jét megelőzően keletkezett, annak az első képzési időszaka, amely során az alapozó képzést teljesítenie kell, – a 6. § a) pontjában foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-éig tart. Aki az alapozó képzést 2019. évben teljesítette, annak az első megújító képzést – a 6. § b) pontjában foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-éig kell teljesítenie.”


A vezetőképzésre mikor kell jelentkezni?
A vezetőképzésre történő jelentkezés folyamatos, lehetőségéről a szolgáltatói nyilvántartásban megadott email címen keresztül minden szolgáltató, és minden intézmény értesítést kap.
Fontos, hogy a szolgáltatói nyilvántartásban megadott email cím pontos legyen, mert csak így biztosítható, hogy az intézmény időben értesüljön a vezetőképzésre vonatkozó, részletes információkról.

Az alap- illetve a mester vezetőképzés egymás mellett párhuzamosan zajlik, vagy először az alapképzés valósul meg és csak utána lehet a mesterképzésre jelentkezni?
Az alap- és a mester vezetőképzés nem egymásra épülő képzés.
Az alap- és a mester vezetőképzés egymás mellett, egymástól függetlenül folyik. A kétféle vezetőképzés eltérő tartalommal, eltérő tematikával, egymástól függetlenül, más-más vezetői körnek kialakítva valósul meg.

Hol lesznek a képzések? Képzés helyszínei?
A képzések helyszíneiről weboldalunkon: http://www.kre.hu/szocialis_vezetokepzes/ adunk tájékoztatást.

A vezetőképzés elvégzése mellett szükséges-e a továbbképzési pontok gyűjtése is?
A vezetők számára csak egy kötelezettség maradt 2018. január elsejétől: a szociális vezetőképzés.
A vezetők számára nem kötelező a továbbképzési pontok gyűjtése.
A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.” A vezető képzés minden esetben két részből áll, alapozó képzés és megújító képzés. Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személynek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie.

Ha a szolgálat nem intézményi formában működik, akkor a szakmai vezetőnek kötelező-e a vezető képzésen részt vennie?
Igen. A szociális szolgáltató/szolgálat vezetője is vezető képzésre kötelezett. Az új képzési rendszerben a vezetői megbízás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújító képzésen való részvétel.

A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről 5. § (2) bekezdése alapján mester vezetőképzésben köteles részt venni:

 • a szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat, vagy javítóintézet intézményvezetője;
 • a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javítóintézet telephelyének vezetője.


Alap vezetőképzésre kötelezettek:
az integrált intézmény önálló szervezeti egységének a vezetői intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetők, és a vezető ápolók, vezető pedagógusok, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezetők.

A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el.

Intézményvezető-helyettesnek eseti helyettesnek kell-e alapképzésben vagy mesterképzésben részt venni?
A kizárólag intézményvezető-helyettesi munkakört betöltő személy nem kötelezett vezetőképzésre, az intézményvezető-helyettes a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról rendelet szerint kötelesek továbbképzésen részt venni.

A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el.

A vezetőképzés kiváltja a 80 kreditpontot, vagy a vezetőképzés mellett a kreditpontot is gyűjteni kell?
A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési  kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.” Ennek megfelelően a vezetőképzésre kötelezett személyeknek a személyes gondoskodást végző személyek  továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie.

A regisztrációnál szükség van működési nyilvántartási számra. Ha még nem rendelkezem nyilvántartási számmal, hol tudok igényelni?
Működési nyilvántartási számot, a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 2. §- a alapján, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól (SZGYF) lehet igényelni.

A személyes gondoskodást végző személyeknek a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon kell az SZGYF felé a nyilvántartási adatokat bejelentenie, aki a rendelet 5. melléklete szerinti igazolást állít ki a nyilvántartásba vételéről, amelynek része a nyilvántartási szám, ezt a számot kérjük a regisztrációkor és jelentkezéskor pontosan megadni.

Biztosít-e a szabályozás mentességet vagy haladékot a vezetőképzés elvégzésével kapcsolatban?
A szabályozás nem tartalmaz mentességre vagy haladékra vonatkozó rendelkezéseket, így erre lehetőség nincs. Kivéve a 31/2018. (IX.25.) rendelet 5. §-ban foglaltak szerint, mentesül a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól, akinek az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.

A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával rendelkező személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart.

Az e rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési időszaka 2019. december 31-éig tart.

Családi, illetve munkahelyi bölcsődében foglalkoztatottakra vonatkozik–e a vezetőképzési kötelezettség?
Nem, a családi/munkahelyi bölcsődében foglalkoztatottakra nem vonatkozik a fenti rendelet.

Többcélú óvoda-bölcsőde vagy többcélú közös igazgatású intézmény esetén mi a teendő?
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.2 pontja alapján többcélú közös igazgatású 3 vagy több csoport esetén 1 fő intézményvezető, illetve vezető kinevezése az előírás. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § b) pontja alapján alap szintű vezetőképzési kötelezettsége keletkezik, ha az intézményben 3 vagy annál több csoport működik.

A szociális vezetőképzés teljesítése jár-e bármilyen illetménnyel a munkáltató részéről, esetleg változik-e a képzés teljesítése után a vezető besorolása a bértáblában?
Nem, sajnos a képzés teljesítése nem jár plusz illetménnyel. A szociális vezetőképzés jogszabályban meghatározott, kötelező képzés, mely a vezetői munkakör betöltésének feltétele. A bértáblában való átsorolását illetően minden esetben egyeztessen munkáltatójával.

Regisztráció

Regisztráció

Alapképzés

Alapképzés

Mesterképzés

Mesterképzés