Felvételi információk

A 2017/2018-as tanévre történő felvételi jelentkezésének határideje a Hittudományi Doktori Iskolába 2017. április 30.

A Hittudományi Doktori Iskola adatai

Tudományág megnevezése: Hittudomány
Képzési forma: Doktori (PhD) képzés
Képzési cél: A tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés. A legújabb kutatás-módszertan elsajátítása, felkészítés az önálló tudományos munkára, szakmai konferenciákon való részvételre, lehetőség szerint felsőoktatási gyakorlat megszerzése.
Képzési idő: 8 félév
Munkarend: nappali képzés
Finanszírozás: állami ösztöndíjas, illetve önköltséges
A képzésbe történő belépés követelménye: legalább jó rendű M.A./protestáns teológiai vagy vallástanári egyetemi oklevél és sikeres felvételi vizsga
Nyelvi követelmények: egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga
A képzés zárul: abszolutórium
Az abszolutóriumhoz szükséges kreditek száma: 240
Kreditszerzés módja: tanulmányi munkával, tudományos kutatómunkával megszerzendő, oktatói tevékenységgel megszerezhető kreditek

A Doktori Iskola alprogramjai, programcímei és vezetői:
Ószövetségi alprogram: A Héber Biblia történeti és nyelvészeti vizsgálata (Dr. Karasszon István)
Újszövetségi és Bibliai teológiai alprogram: Az Újszövetség és a korai keresztyénség exegetikai és etikai hagyományai (Dr. Balla Péter)
Rendszeres teológiai és filozófiai alprogram: Rendszeres teológiai és vallásfilozófiai prob-lémák a protestáns teológiai hagyományban. (Dr. Szűcs Ferenc)
Egyháztörténeti alprogram: „Semper reformanda” A reformáció gondolata az egyház-történet kor-szakaiban (Dr. Horváth Erzsébet)
Gyakorlati teológiai alprogram: Párbeszéd a teológia és a társadalomtudományok között a gyakorlati teológiában. (Dr. Németh Dávid)

Felvétel a szervezett doktori képzésbe
A szervezett doktori képzésre felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni. A felvételi eljárás célja, hogy elfogulatlan és pártatlan eljárás keretében biztosítsa a doktori képzésre leginkább alkalmas, kiemelkedő képességű hallgatók kiválasztását.

12.§ (3) A doktori képzésre olyan magyar vagy külföldi állampolgárok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek
     - bármely protestáns felekezet Felsőoktatási Intézményében mesterképzésben szerzett
       teológusi vagy lelkészi, vagy vallástanár/hittanár-nevelői oklevéllel
     - egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával.
     - Egyéni elbírálás mellett jelentkezhetnek vallástörténet vagy vallástudomány mesterszakos
       diplomát szerzettek. Esetükben a 13.§-ban foglaltakon túl a jelentkezést és a felvételt a
       HDIT/HDHT további követelményekhez kötheti, függetlenül attól, hogy mely felsőoktatási
       intézményben szerezte az oklevelét.
(4) A felvételnél előnyt élvez a kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. publikáció, külföldi részképzés, nyertes OTDK dolgozata, vagy más hasonló tevékenység), vagy a kiváló minősítésű szakdolgozat.
(5) A felvételi eljárás megszervezése a HDIT elnökének feladata.
(6) A doktori képzésre való jelentkezés valamint a felvétel feltételeire illetve a jelentkezéshez szükséges dokumentumok leadásának határidejére a HDIT/HDHT minden év szeptember 15-ig javaslatot tesz az EDHT elnökének.
(8) A záróvizsga előtt álló egyetemi vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén, a felvételi döntés feltételes.
(9) A felvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie választott kutatási témáját és a felvételi jelentkezési laphoz csatolnia kell választott témavezetője – a témavezetői feladatok ellátásának elfogadását is tartalmazó – támogató nyilatkozatát.

13.§ A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok beadása szükséges a HDI adminisztrátorához:
     - kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
     - leckekönyv másolatban,
     - egyetemi, lelkészi vagy „MA” oklevél másolatban,
     - szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező szakmai érdeklődésének összefoglalását is,
     - nyelvismeretet bizonyító okmányok másolatban,
     - TDK tevékenység igazolása, (ha van)
     - publikációs jegyzék, (ha van)
     - a doktori témáról való elképzelésének legalább két oldalas leírása,
     - a jelentkezési lapon tett nyilatkozat arról, hogy a jelentkező pályázik-e állami ösztöndíjra,
       illetve, hogy kéri-e felvételét abban az esetben, ha állami ösztöndíjban nem részesül,
     - a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény,

A felvételi eljárás

14.§ (2) A felvételi eljárást a HDIT/HDHT mint felvételi bizottság bonyolítja le. A felvételi bizottságnak nem tagja a HDIT/HDHT doktorandusz képviselője, ugyanakkor tanácskozási joggal tagjai a jelentkezők által felkért témavezetők, illetve a HDI vezetője által felkért szakértők.
(3) A bizottság a jelentkezővel felvételi beszélgetést folytat, hogy képet kapjon a jelölt szakmai intelligenciájáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. Meg kell győződnie arról, hogy doktori témája tényleg olyan kutatási részterület-e, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz – a témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen.
(3) A felvételi eljárásban a bizottság a következő négy kategóriában ad pontokat:

- szakmai intelligencia max 40 pont
- oklevél (5 évnél nem régebbi) max 20 pont
- eddigi tudományos munka max 20 pont (OTDK dolgozat, helyezés, publikáció) max 20 pont
- nyelvismeret max 25 pont

nyelvtudás - értékelése nyelvvizsgánkként:
     - államilag elismert középfokú „C” típusú: 15 pont
     - államilag elismert felsőfokú „C” típusú: 20 pont
     - közepes minősítésű szakfordítói oklevél: 20 pont
     - jeles vagy jó minősítésű szakfordítói oklevél: 25 pont
     - továbbá a felvételi beszélgetést saját kérésre idegen nyelven jól abszolválók 5 pontot
       kapnak.
(4) Öt évnél régebben kiállított egyetemi oklevél esetén az oklevél nem pontozható, ekkor a szakmai intelligencia és az addigi tudományos munka maximális pontszáma maximum 10-10 ponttal növelhető.
(5) Külföldi jelentkezők esetén a felvétel feltételeit, követelményeit és a pontozási rendszert a HDIT/HDHT határozza meg.
(6) A felvételhez legalább 60 pont szükséges, de a felvételi minimum ponthatárt a HDIT/HDHT határozza meg.
A 15.§ (1) A HDIT/HDHT a jelentkezéshez bekért dokumentumok és a felvételi beszélgetés értékelése valamint a Doktori Szabályzat 31§ (2)-(3) alapján dönt a felvettekről, rangsorolja a felvetteket, majd a rangsort az ösztöndíjas helyek elosztása céljából felterjeszti az EDHT felé.
(2) Az EDHT döntését követően a felvételről szóló döntésről a jelentkezőt 8 napon belül írásban értesíteni kell. A felvételről szóló határozatban közölni kell a képzésben történő részvétel feltételeit (fizetendő díjak, térítések, támogatások, kedvezmények stb.), valamint a jogorvoslati lehetőségre szóló felhívást.
(3) A felvételi rangsort és a felvételről szóló döntést az érintettek írásos értesítése mellett a kari hirdetőtáblán is közzé kell tenni.
(4) Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzésre jelentkezők azonos követelmények és feltételek alapján vesznek részt a felvételi eljárásban.
16.§ (2) A Magyarországi Református Egyház lelkészi jellegű tagjainak felvétele esetében a doktorandusz felvételéről a doktori iskola adminisztrátora írásban tájékoztatja az illetékes egyházkerület Püspöki Hivatalát.

A felvételi vizsga időpontjáról a jelentkezőket személyesen értesítjük.