Tanári szakdolgozatok

Tájékoztató

a mestertanári képzésben érintett hallgatóink

tanári szakdolgozatáról

A TVSz. A tanári mesterképzésre vonatkozó sajátos rendelkezések című fejezetének 16. §-a szerint az alábbiak szerint kell a diplomamunkát elkészíteni.
Kérdéseikre a Tanárképzési Tanszék munkatársaihoz, illetve a történelem tanári szakképzettségért felelős oktatóihoz fordulhatnak.

16. § (1) A tanári szakdolgozatra az alábbi sajátos rendelkezések vonatkoznak. A tanári szakdolgozat az alábbi két összetevőből áll:
      a) az iskolai gyakorlatok, valamint a kísérő szemináriumok tapasztalatainak a
rendszeres összegzése (portfolió),
      b) e tapasztalatoknak vagy a szaktárgy egy részterülete tanításának valamely
szakpedagógiai, illetve általános neveléstudományi szempont szerinti, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése vagy tanításához szükséges segédlet készítése (kapcsolódó dolgozat).
A kapcsolódó dolgozat és a portfolió formai és tartalmi követelményeit jelen függelék 4. és 5. számú melléklete, valamint az egyes szakok kiegészítő információs anyagai tartalmazzák.

A kapcsolódó dolgozatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények

18. § (1) A tanári szakdolgozat másik elemének, vagyis a kapcsolódó dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismereteire támaszkodva az alap- és középfokú oktatás szintjein, illetve a szakképzés vagy a felnőttoktatás céljainak megfelelően képes feldolgozni.
(2) A kapcsolódó dolgozat terjedelme 
      a) általános pedagógia és pszichológia témaköréből választott dolgozat esetén: 
      minimum 60.000, maximum 80.000 karakter szóköz nélkül (kb. 30-40 oldal),
      b) szakterületekhez kapcsolódó (szakmódszertan, vagy ahhoz köthető) 
      témaválasztás esetén (nyelvszakok esetén az adott célnyelven íródik): minimum 
      60.000, maximum 80.000 karakter szóköz nélkül (kb. 30-40 oldal),
amelyekbe nem számít bele a tartalomjegyzék, a jegyzetek, a képek, a bibliográfia.
(3) A kapcsolódó dolgozat elbírálását a témavezető végzi (lehetőség szerint egy felkért bírálóval közösen), aki témaválasztástól függően a pedagógia vagy a szaktanszék minősített oktatója.
Nyelvszakok esetén a dolgozat az adott célnyelven íródik.
19. § (1) A kapcsolódó dolgozat témaköreit a tanárszakon oktató szaktanárok, szakmódszertanosok és a Tanárképzési Tanszék oktatói adhatják meg. A meghirdetni kívánt témákat és témavezetőket karonként a szakfelelős és a szakképzettség-felelősök gyűjtik össze, és terjesztik a TKB elé, amely egy tanév időtartamra hagyja jóvá azokat. A TKB által jóváhagyott témaköröket az egyetemi és a kari honlapon is közzé kell tenni.
(2) Az általános pedagógiából vagy pszichológiából írt kapcsolódó dolgozatot a Tanárképzési
Tanszék, illetve a Pszichológia Intézet értékeli. A szakterületekhez kapcsolódó dolgozatokat a szaktanszékek bírálják.
(3) A kapcsolódó dolgozatot a választott témavezető értékeli érdemjeggyel a jelen dokumentum mellékleteként megadott szempontsor alapján.

Közvetlen link a TVSz. vonatkozó fejezetéhez (szükséges mellékletekkel, leírásokkal)