1. szám

SALUTEM BENIGNO LECTORI

„Mindent fénybe te vonsz, a világ ragyogó szeme vagy te,
szép sugarad gyújt újra világot, a fény ha kialszik.”

 
Orphikus himnuszok; A Naphoz
     
      Üdvözlet a nyájas olvasónak! Advent idején, a Fény születését várva hadd jelentsem be most örömhírünket: elindultunk!
    Folyóiratunk, az Orpheus Noster, a Károli Gáspár Református Egyetem Történeti Intézetének évente kétszer megjelenő lapja, elsősorban egyetemünk oktatóinak tudományos értekezéseit kívánja közölni a történettudományok, a vallás- és egyháztörténet, a filozófia, a filológia, a néprajz és a művészettörténet tárgyköréből, de szívesen várjuk más egyetemeken ill. oktatási központokban, egyéb intézményekben munkálkodóteológusok, oktatók, kutatók, a miénkkel egy szellemiségben gondolkodó szerzők írásait is. Miféle ez a szellemiség? A válaszadást egy szomorú ténymegállapítással kell kezdenem. Az ezredforduló első évtizedének végén szeretett szülőföldünk válságban van. Ennek pedig, s hogy oly sokan nyomasztónak és kilátástalannak élhetik meg napjaink valóságát, nem elsősorban a gazdasági világválság az oka. Miből fakad tehát? A szellemtelenségből, azaz a csupán egyéni anyagi érdekeket hajszoló kíméletlen önzésből, amit sem kutatóként sem tanári valónkban nem vallhatunk magunkénak. Sőt, ellene kell dolgoznunk – természetesen a Fény, azaz a szellem erejével. Ennek a nem apadó fénynek a forrása a mindig új erővel felragyogó antikvitás, mely kor értékeinek feltárása és megőrzése mellett követni fogjuk a görög és latin nyelven írt és ránk maradt forrásokat egészen napjainkig.Ezért kérem, kérjük kedves kollégáinkat, közreműködőinket, hogy oktatói munkájuk mellett írásaikkal is segítsenek szembemenni az árral úgy, hogy saját „sugaraikkal gyújtsanak újra világot”.
      Köszönjük a Károli Gáspár Református Egyetem vezetésének, hogy támogatta törekvésünket egy folyóirathoz kapcsolódó tudományos műhely megteremtésében. Az Orpheus Noster folyóirat megindításátBalla Péter professzor úr, egyetemünk megbízott rektorának támogatása tette lehetővé, hálás köszönetünk érte!
      Köszönjük még kedves szíves közreműködését kollégánknak, Csoma Zsigmondnak, aki az Agroinform Nyomdával és az ötletgazdag Opalsystem grafikai tervező céggel való kapcsolatfelvételünket mozdította elő.
Jó olvasást kíván a szerkesztő:
Imregh Monika

Tartalom
 
Imregh Monika: Bevezető

Fábián Zoltán Imre: A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2009.

Sárközy Miklós: Fontes mutantur et nos mutamur in illis? – A történeti emlékezet alternatívái a sāsānida kori Iránban

Dávid Nóra: Halál Qumránban – a qumráni közösség temetkezési szokásainak problematikája és lehetséges forrásai

Fehér Bence: Néhány pannoniai római felirat revíziója
 
Tóth Anna Judit: Ióannés Lydos és a történelem megújítása
 
Imregh Monika: Giovanni Pico della Mirandola 900 Tézise

Csoma Zsigmond: A késő reneszánsz magyar nyelvű kertészeti szakirodalma (Ókori és kontra kortárs hivatkozások)

Gudor Kund Botond: Az erdélyi románok első tudományos történetírója: Bod Péter (1712-1769) a magyarigeni református lelkész

Petrőczi Éva: Variations on a Virgil-theme, from the Aeneid to Brodsky’s Aeneas and Dido and its further paraphrases

Recenziók

Németh György Egy álruhás sorozat Tituli Aquincenses. Volumen I. Tituli operum publicorum et honorarii et sacri. Cura Péter Kovács et Ádám Szabó.

Tóth Zsuzsanna: Orpheus búcsúzik – Tanulmánykötet Sarkady János emlékére

Bíró Mária: Antik álmok álmodója. Sarkady János életútja, tudományos munkássága, szakirodalmi és fordítói tevékenysége. A Debreceni Egyetem Tudós professzorai I.

Gaganetz Péter: Tóth Endre: Studia Valeriana. Az alsóhetényi és ságvári késő római erődök kutatásának eredményei

Szabó Noémi gyöngyvér: Pius efficit ardor – A művészet értékelése Kálvin művében és a református kultúrában

Fehér Bence: Szörényi László: Fasti Hungariae. Studi sulla filologia neolatina e sulle relazioni italo-ungheresi

konferencia-hírek

Sárközy Miklós: Merre tart Irán? Konferencia a mai Iránról szakembereknek és érdeklődőknek

Könczöl Miklós: Water and Power. Hydraulic Management and Conflicts in the Ancient World

Fehér Bence: Antikvitással és az antikvitás közép- és újkori hatásával foglalkozó konferenciák