Diakónus alapszak

ZS-164/2001. számú Zsinati határozat

A képzés célja hitben járó, szakmailag alaposan felkészült szakemberek képzése, diakóniai szolgálat ellátására.

Olyan szakemberek képzése, akik keresztyén értékekre támaszkodva, evangéliumi szellemben képzések a szükséglet szenvedő embertársainknak testi, szociális, lelki és spirituális téren hatékony segítséget nyújtani. Felkészültek a társadalmi problémák okozta egyenlőtlenségek kezelésében közreműködni; együttműködve az önkormányzatok, a szociális, az egészségügyi stb. ellátórendszerek különféle szakterületein munkálkodó szakemberekkel.

Az alapszakot eredményesen elsajátító diakónusok képesek a gondjaikra bízottak valós szükségleteinek feltárására, a kialakult helyzet kritikus és rendszemléletű elemzésére, a szakmailag megfelelő, költséghatékony megoldás kidolgozására és megvalósítására. Képesek az egyének, családok, gyülekezetek és intézmények problémamegoldó képességének fejlesztésére, az egyének és közösségeik társadalmi integrációjának támogatására, a kívánatos együttműködés elősegítésére.

Ismerik, és felkészülten használják az állami szervezetek előírásait, dokumentációit, a szakmai információforrásokat, a korszerű technikai eszközrendszert. Kompetens módon működnek közre az állami és az egyházi mikro- és makro-környezet közös érdekeltségen alapuló problémamegoldó tevékenységében.

Mint a MRE elhívott szakemberi, képesek az egyház – elsősorban annak gyülekezetei, intézményei és alapítványai – diakóniai problémáinak feltárására, elemzésére és a fennálló helyzet javítását célzó feladattervek kidolgozását illetően javaslatokat tenni.

Az ismeretek ellenőrzése, a számonkérés történhet:
a) a szorgalmi időszakban
a tanórán tett írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámolóval,
írásbeli dolgozattal (zárthelyi dolgozat),
illetve otthoni munkával készített feladat értékelésével, melyek eredményei a félévvégi értékelést befolyásolhatják (pl. vizsgakönnyítés, vizsgaszigorítás), de a vizsgát nem helyettesíthetik.
Ezek mindegyike lehet az aláírás, illetve az évközi jegy alapja is.

b) a vizsgaidőszakban tett vizsgával.
A vizsga: egy vagy több félév tananyagából tett szóbeli vagy írásbeli vizsga. A záróvizsgák és az alapvizsga tárgyai között fel nem sorolt kötelezően oktatott tárgyak értékelése kollokviummal történik. A kollokviummal záruló tantárgyakat a ajánlott tanterv határozza meg.
A szigorlat egy legalább két félévi képzési szakaszt lezáró, szintetizáló számonkérés, amely a kötelező szóbeli részen kívül állhat írásbeli részből is. Az a szigorlat, amelynek írásbeli és szóbeli része is van, egy vizsgának számít.

A szakmai gyakorlat időtartama és jellege:
985 óra
210 óra intézménylátogatás
15 óra szaktantermi ápolástani gyakorlat
120 óra szakmai készség és személyiség fejlesztő tréning
640 óra intenzív szakmai gyakorlat

Képzésre bejutás feltételei:
A hatályos felsőoktatásról szóló törvény értelmében a felsőoktatási intézményekben folyó képzésekre érettségi bizonyítvánnyal, továbbá főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevéllel, illetőleg az előbbiekkel egyenértékű külföldön szerzett bizonyítvánnyal és oklevéllel lehet jelentkezni. Egyházi szakról lévén szó a  jelentkezés feltétele a fentieken kívül a konfirmációs igazolás valamint lelkészi ajánlólevél benyújtása.

A jelentkezők középiskolai érettségi eredményei és az egyházi alkalmassági vizsgán elért eredményei alapján nyerhetnek felvételt a felsőoktatási intézménybe.

Az értékelés rendszere:
A tananyag ismeretének értékelése az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel, a háromfokozatú rendszer szerint pedig kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítéssel történhet.

A továbbtanulásra jogosultságok:
A főiskolai végzettség megszerzésével szakirányú továbbképzéseken való részvételre, posztgraduális (egyetemi) képzés igénybevételére nyílik lehetőség.

Szakmai jogosultságok:
Diakóniai munkakör betöltése esetén – a MRE 2000. évi Szeretetszolgálati Törvénye alapján – gyülekezetben, szeretetszolgálati intézményekben, diakóniai jellegű alapítványokban és református iskolákban tölthetnek be önálló munkatársi ill. vezetői szerepet.

Szükséges kredit: 210 kredit

Intézményünk jelenleg hatályos, valamint korábbi mintatantervei honlapunkról letölthetők. (Kattintson ide!)

Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: http://www.kre.hu/tfkfelveteli/.

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube