Ösztöndíjak és egyéb hallgatói pályázatok

1. KRE Ösztöndíj Program

A Károli Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az 1. helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik egyetemünk polgáraivá válnak.

Az ösztöndíjra minden önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg egyetemünket. Az ösztöndíjat a hallgatók a 2017/2018-as tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 vagy 55 vagy 80 óra tartamú önkéntes munka elvégzése. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak az ösztöndíjra.

2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013- as tanévben összesen 10 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között, a 2013/2014-es tanévben közel 13 millió forintot, a 2014/2015-ös tanévben 14,5 millió forintot, a 2015/2016-os tanévben pedig több mint 15 millió forintot.

Az Ösztöndíj összege:

  • az önköltség 75%-a
  • az önköltség 50%-a
  • az önköltség 25%-a

 

Befogadó nyilatkozat 2018/2019/I. őszi félév

Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívás 2018/2019. tanév

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap 2018/2019. tanév

Önkéntes munkalehetőségek listája 2018/2019/I. őszi félév

Jelenléti ív 2018/2019/I. őszi félév

Teljesítésigazolás önkénteseknek 2018/2019/I. őszi félév

 

2. Károli Kiválósági Ösztöndíj

Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

Tovább...

 

3. Református Ösztöndíj

Az Egyetem a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban Református Ösztöndíjat alapít annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási tanulmányait. Református Ösztöndíj elnyerésére azok a nem hitéleti képzéses hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai, tanulmányaikat első évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, és
a) alapképzési szakon (BA) teljes idejű képzésben, vagy
b) mesterszakon vagy egységes, osztatlan képzésben (MA) teljes vagy részidejű képzésben vesznek részt.

Tovább...

 

4. Szociális alapú ösztöndíjak:

GY.I.K. KRE TFK Szociális támogatás megpályázásához

4.1 Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult a jogosultság igazolása alapján.

Az alaptámogatás igényléséhez szükséges adatlapok:
Adatlap alaptámogatáshoz - 2019/2020. 1. félév (Frissítve: 2019.09.04.)

Pályázati felhívások:
TFK-HÖK pályázati kiírás alaptámogatás igényléséhez (Frissítve: 2019.09.04.)

Az alaptámogatás igénylő adatlap leadási határideje megegyezik a rendszeres szociális támogatás pályázatok leadási határidejével, amely: 2019. szeptember 20. (péntek) 16.00 Helyszín: KARI HÖK Iroda.

 

4.2 Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás a jogosultság igazolása esetén.

Tanítóképző Főiskolai Kar:

 

4.3 Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Az ösztöndíjat az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint ítéljük oda.

A kérelem benyújtásához az adatlapon kívül a rendkívüli indokot alátámasztó dokumentumokat szükséges csatolni. A pályázatokat csak lezárt borítékban tudjátok leadni. A borítékon olvashatóan szerepelnie kell: név, szak, neptun kód, évfolyam, Rendkívüli Ösztöndíj Pályázat.
Leadás: a TFK Tanulmányi Osztályán, ügyfélfogadási időben.
Határidő: 2018. december 17.

 

4.4 Kiegészítő szociális ösztöndíj

A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak mellett Egyetemünk további ösztöndíjat kínál egyes hátrányos helyzetű hallgatóinak.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, amit az ösztöndíjhoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok adományoznak szociális jogosultság alapján.

 

5. Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj félévente kerül odaítélésre 5 hónapon keresztül. A tanulmányi ösztöndíjban a KRE hallgatóinak legjobban teljesítő 50%-a részesülhet, az ösztöndíjat az elért tanulmányi eredmények alapján nyerhető el.

 

6. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.

 

7. Szakmai és tudományos ösztöndíj

Teljes idejű (nappali munkarendű), alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő, a 2019/2020/1. félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki a 2018/2019. tanév tavaszi félévben a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett.

Tovább...

8. Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Tovább...

 

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Youtube