Mentoraink

Mentor neve: Bagyinszky Zoltánné
Mentor végzettsége: Szakvizsgázott Szociális Szervező, Egészségfejlesztő-Mentálhigiénikus, Tereptanár, Ellátottjogi képviselő
Mentor szakmai tapasztalata: 41 év idősellátásban szerzett tapasztalat, 10 év mentálhigiénés csoportvezetői tapasztalat, 24 év vezetői tapasztalat (idősek otthona), 35 év szociális képzési gyakorlatban szerzett tapasztalat, jegyzetírói tapasztalat.

Milyen területen tud a mentor segíteni?
Idősek ellátása, egészségfejlesztő-mentálhigiéné, önkéntes szolgálat, diakónia, képzés, továbbképzés, szakértés, időskutatás, kiégés-vizsgálat, szakmafejlesztés.

 

Mentor neve: Barcsa Gabriella
Mentor végzettsége: Szociális szakigazgatás szervező, Költségvetési ellenőr, Szociálpedagógus, Adótanácsadó
Mentor szakmai tapasztalata: Fenntartói-, intézményvezetői-, és menedzsment tapasztalatok. Ellenőrzés/monitoring és módszertan területén szerzett tapasztalat. Civil szervezet fenntartója 13 éve, egyházi szervezetek monitoring munkacsoport vezetője 4 éve. Hazai és Európai Uniós projektek, menedzsment és szakmai megvalósításában való jártasság 15 éve. Ellátotti kör tekintetében szerzett tapasztalat: idősek- és pszichiátriai betegek ellátása, gyerekek esélynövelő szolgáltatásai.

Milyen területen tud a mentor segíteni?
Elsősorban az Ágazat-specifikus ismeretekkel (jog és alkalmazása; rendszerek és környezetük) és a Szociális szolgáltatók működési környezete és gazdálkodásával (finanszírozás speciális kérdései az ágazatban; hatékonyság érvényesülése az intézményben), valamint a Vezetés és szervezéssel (Stratégiai vezetés; szervezés; személyes vezetés) kapcsolatos kérdésekben. De több éves tapasztalat birtokában a Menedzsment készségek és kompetenciák alkalmazása a gyakorlatában (szervezeti mentálhigiéné, kiégés kezelés; szervezeti magatartás) témakör mentorálásában is segítséget tud nyújtani.

 

Mentor neve: Beszterczey András
Mentor végzettsége: teológus, pedagógus, szociálgerontológus
Mentor szakmai tapasztalata: szociális intézményvezető (Schweitzer Albert Református Szeretetotthon), több éves intézmény/fenntartói tapasztalat (MRE Szeretetszolgálati Iroda-irodavezető), felnőttképzési-oktatási gyakorlat.

Milyen területen tud a mentor segíteni?
Intézményvezetéssel, idősek ellátásával, intézmény fenntartásával kapcsolatos kérdésekben.

 

Mentor neve: Birinyi Márk
Mentor végzettsége: doktori abszolutórium (neveléstudomány), okleveles szociálpolitikus, református hittanoktató, tanító
Mentor szakmai tapasztalata: 2004-2015 diakónus és szociális munkás képzés; gyakorlati képzés felelős, intézetvezető; 2008-tól szociális szakvizsgára felkészítő oktató (alapvizsga, idősellátás, családvédelem-családgondozás, fogyatékos-ellátás); 2013-2016 szociális szakvizsgaelnök; 2015-től intézményvezető (Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon).

Milyen területen tud a mentor segíteni?
Érintett területek: A fogyatékos ellátás területén működő szolgálatok napi aktuális kérdésein túl az átfogó kérdések tekintetében egyaránt. Szociális szakellátásban felmerülő vezetői problémák megoldása. Az intézmény külső és belső kommunikációját érintő kérdésekben. Szakmaetikai kérdésekben (keresztyén etikai és szociális szakmai etikai kérdések). Vezetői kompetenciák. Vezetői dilemmák kezelése.

 

Mentor neve: Czibere Károly
Mentor végzettsége: közgazdász
Mentor szakmai tapasztalata: 22 év a szociális területen
1997-1998 Népjóléti Minisztérium
1998-2000 Miniszterelnöki Hivatal – társadalompolitikai főtanácsadó
2000-2001 Szociális és Családügyi Minisztérium – miniszteri biztos
2001-2005 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – főigazgató
2005-2014 Magyarországi Református Egyház, Szeretetszolgálati iroda – irodavezető
2014-2018 Emberi Erőforrások Minisztériuma – szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár

Milyen területen tud a mentor segíteni?

Elsősorban szociális szolgáltatások, gyermekvédelem területén nevelőszülői szolgálat vezetői dilemmái, szabályozás, finanszírozás, szolgáltatásfejlesztés, szolgáltatásstruktúra átalakítása, stake-holder elemzés, belső intézményi folyamatok, humánerőforrás-menedzsment.

 

Mentor neve: Erdős Zsuzsanna
Mentor végzettsége: okleveles közgazdász szociálpolitikus szakon, szociális szakigazgatásszervező
Mentor szakmai tapasztalata: 14 év szolgáltatások szervezésében és tervezésében szerzett tapasztalat, 13 év módszertani, szakmafejlesztési tapasztalat, 7 év szolgáltatásnyújtásban szerzett tapasztalat, 6 év szociális igazgatásban szerzett tapasztalat.

Miben tud a mentor segíteni?    

Azon hallgatók jelentkezését várom, akik a szociális szolgáltatások kapacitásának mennyiségi és minőségi változtatásainak hatását kívánják átgondolni, elemzésük fókuszába a szolgáltatások működtetését, fenntartását, fenntarthatóságát szeretnék állítani különös tekintettel a hazai költségvetési, pályázati, valamint uniós pályázati források bevonásának lehetőségére és a forráskombinációs megoldásokra. A jelenleg hatályos jogszabályokban rögzítetteken túl az innovatív, új típusú szolgáltatások, szolgáltatáselemek bevezetésének kérdésköre is szóba kerülhet. Támogatom azon hallgatók témaválasztását is, akik saját szervezeti működési kereteiken túlmutatva szívesen foglalkoznának a szociális szolgáltatások finanszírozási rendszerének mezo (fenntartói), valamint makro (ágazati) szintű elemzésével is. E témaválasztás kapcsán elvárás e megoldások saját szervezeti keretek közé történő adaptálási lehetőségeinek vizsgálata is. A fentieken túl várom azon hallgatókat is, akik a szolgáltatási környezet innovációval, a technikai feltételek korszerűsítésével vagy informatikai fejlesztéssel kapcsolatos témát választanak.

 

Mentor neve: Kovács Gábor
Mentor végzettsége: teológus, szociológus, okleveles munkaügyi szaktanácsadó
Mentor szakmai tapasztalata: szociális intézmények fenntartói menedzselése, stratégiai irányítása; HR fejlesztés; szervezeti HR menedzsment; nonprofit és piaci gazdasági társaság vezetése; változásmenedzselés; hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, munkaerőpiaci szolgáltatások; fejlesztő foglalkoztatás, védett foglalkoztatás

Milyen területen tud a mentor segíteni?
Intézményi és szociális szolgáltatás menedzsment, stratégia-alkotás; vezetői etika; stratégiai HR; foglalkoztatáspolitika és munkaerőpiac; fogyatékosságügy.

 

Mentor neve: Kárándi Erzsébet
Mentor végzettsége: védőnő, szociális szakigazgatásszervező, szociális menedzser, egészségügyi szociális munkás
Mentor szakmai tapasztalata: 28 éves intézményvezető tapasztalat a Fazekas Gábor Idősek Otthonában, Hajdúböszörményben.
Az egészségügyben 10 év védőnői tevékenység és 2 év mb. igazgatói a Szakorvosi Rendelőintézet élén.
Fő feladat a privatizáció levezénylése.
A vezetői gyakorlat mellett szakmai gyakorlat oktatása és vizsgáztatás, témavezetés terén.
Tananyagfejlesztésekben való részvétel, OKJ-s szakmák kerettantervének kidolgozásában való részvétel, egyéb
szakértői tevékenységek. Közreműködés több jelentős uniós projekt megvalósításában, jelentős publikációs tevékenységek.

Milyen területen tud a mentor segíteni?
-    szociális
-    egészségügy
-    geriátria
-    szervezetfejlesztés
-    vezetési ismeretek, stratégiai tervezés és vezetés
-    társadalomismeret
-    gondozástan
-    munkáltatói feladatok
-    humán erőforrás menedzsment
-    gazdálkodás


Mentor neve: Kolutácz Györgyné
Mentor végzettsége:
intézetvezető (OTKI Egészségügyi Főiskola)
általános szociális munkás (Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola)
jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó (Janus Pannonius Tudományegyetem Állam -és Jogtudományi Kar)
szakvizsga: Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
Mentor szakmai tapasztalata: 1989-től intézményvezetői feladata a Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthonában (7700 Mohács, Újváros 10.):
fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthonának, lakóotthonainak, támogatott lakhatás szolgáltatásának, nappali intézményének, támogató szolgálatának vezetése, valamint a fejlesztő foglalkoztatás szervezése.

Milyen területen tud a mentor segíteni?

Fogyatékos felnőttek, illetve pszichiátriai betegek szociális ellátásával kapcsolatos kérdésekben.

 

Panker MihályMentor neve: Panker Mihály
Mentor végzettsége: középiskolai tanár, igazgatásszervező, mentálhigiénés szakember
Mentor szakmai tapasztalata:
1990. július 2. – 2000. július 31. családgondozó/általános igazgatóhelyettes/igazgató
családokkal végzett szociális munka, egyéni esetkezelés, környezettanulmány, esetkövetés/igazgató általános helyettese/a szolgálat általános irányítása, szakmai vezetés és pénzügyi gazdálkodás
Családsegítő Szolgálat, Győr
2000. augusztus 1. – 2017. október 31. igazgató
Szociális és egészségügyi tevékenységet ellátó integrált intézmény irányítása
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
2017. november 1-jétől főosztályvezető
Humánszolgáltatási Főosztály vezetése (szociális ellátások, egészségügyi alapellátás, köznevelési feladatok, önkormányzati bérlakás gazdálkodás, önkormányzati segélyezés, támogatások, WHO program) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Milyen területen tud a mentor segíteni?
Idősek ellátása, integrált intézmény szakmai vezetése, vezetői tevékenységhez kapcsolódó gazdálkodási kérdések, fenntartói feladatok, döntéshozatal, munkaerő gazdálkodás.


Mentor neve: Skultéti József
Mentor végzettsége: szociálpolitikus, pedagógus, közigazgatási szakvizsga és szakvizsgázott szociálpolitikai szakértő (idősellátás).
Mentor szakmai tapasztalata: 40 év közszolgálat az intézményirányítás, intézményfelügyeleti tevékenyég, a szociális igazgatás, valamint a közigazgatás területein. Az ágazat területein tapasztalatszerzés országos szakmafejlesztési szakmai modellkísérletek/programok középirányításában (HGCs., SZEP, szakmai standardok, Országos Idősügyi Stratégia, stb.), szociális ellátórendszerek hatékonysági vizsgálataiban, különféle fővárosi koncepciók készítésének folyamatában, részvétel különféle szakmafejlesztési projektekben (TÁMOP), részvétel a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció készítésében, részvétel intézménylétesítések folyamatában/tervpályázat/ok lebonyolításában, valamint szakmai felnőttoktatásban és szakmai vizsgáztatási teendők ellátásában.

Milyen területen tud a mentor segíteni?    
- idősotthonok működtetése, szakmai tevékenységének felügyelete, intézményirányítás
- szolgáltatások koordinációja, minőségbiztosítás és standardizáció,
- a szociális ellátórendszer költséghatékonysági- és hatásvizsgálata,
- nagy létszámú intézmények strukturális átalakítása/kitagolása,
- fogyasztóvédelem és ellenőrzési tevékenység a szociális ellátásban,
- új szociális intézmények létesítésével kapcsolatos szakértői tevékenység, szakmai segítségnyújtás,
- az ellátórendszer strukturális átszervezése és intézményi integrációk,
- szolgáltatástervezés-ellátásszervezés-kapacitásszabályzás,
- szociális térkép készítése,
- integrált informatikai alkalmazások a szociális ellátó intézményekben és a szociális igazgatásban.


Mentor neve: Dr. Sziklai István

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések