Református Ösztöndíj

Az Egyetem a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban Református Ösztöndíjat alapított annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási tanulmányait. Református Ösztöndíj elnyerésére azok a nem hitéleti képzéses hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai, tanulmányaikat első évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, és
a) alapképzési szakon (BA, BSc) teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben, vagy
b) mesterképzési szakon vagy osztatlan képzésben (MA) teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) képzésben vesznek részt.

Az ösztöndíjat a hallgatók a tanév során 1 alkalommal pályázhatják meg.
Az ösztöndíj egy tanévre (10 hónap) időtartamra adható, mértéke havonta 50.000 Ft.
Református Ösztöndíjra évente alapképzési szakon (BA, BSc) és osztatlan képzésben 200 fő, mesterképzési szakon 50 fő hallgató jogosult az egyetem saját bevételeinek terhére.

2021/2022-es tanév

Református Ösztöndíj 2021/2022. tanévi pályázati végeredménye:
- Nyertes pályázók listája ide kattintva megtekinthető.
- Elutasított pályázók listája ide kattintva megtekinthető.

Református Ösztöndíj pályázati felhívás 2021/2022-es tanévre (Frissítve: 2021. 09. 28.) 

Lelkészi ajánlólevél Református Ösztöndíj pályázathoz

I. Tájékoztató a 2021/2022. tanévben meghirdetett Református Ösztöndíj pályázati felhívásához

 • Az Egyetem a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban Református Ösztöndíjat alapít annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási tanulmányait.
 • Református Ösztöndíj elnyerésére azok a nem hitéleti képzésben részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai, tanulmányaikat első évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, és
  • alapképzési szakon (BA, BSc) teljes idejű képzésben, vagy
  • mesterképzési szakon (MA) vagy osztatlan képzésben (MA) teljes vagy részidős képzésben vesznek részt.
 • A Református Ösztöndíj pályázatot az Egyetem Rektora írja ki évente egy alkalommal. Az így elnyert ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) adható.
 • A hallgató által elnyerhető ösztöndíj összege havonta 50.000 Ft.
 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóknak a 2021/2022. tanév őszi és tavaszi félévben, valamint a 2022/2023. tanév őszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük.
 • A pályázatot a hallgató az adott tanulmányi évben közzétett pályázati felhívásban meghatározott adatlapon, a pályázati határidő lejártáig köteles benyújtani a pályázati kiírásban megjelölt helyszínen.
 • A pályázatokat a Károli Gáspár Ösztöndíjbizottság (továbbiakban: Bizottság) bírálja el az adott tanulmányi évben közzétett pályázati felhívásban meghatározott időpontig.
 • A Rektori Hivatal elkészíti a hallgatók részére az Ösztöndíjszerződést.
 • Az Ösztöndíjszerződésre azért van szükség, mert a hallgató ebben vállal kötelezettséget az általa elnyert ösztöndíj feltételeinek megtartására, azaz a 2021/2022. tanév egészében, valamint a 2022/2023. tanév őszi félévében fenntartott aktív hallgatói jogviszonyára vonatkozóan.
 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele az aktív hallgatói jogviszony. Amennyiben az ösztöndíjra jogosult hallgató a beiratkozás félévét vagy az azt követő félévet passziválja, vagy a hallgató hallgatói jogviszonya ezen félévek tekintetében bármely okból megszűnik, az érintett tanévre megítélt és folyósítandó/folyósított összegre nem jogosult. Az esetlegesen már folyósított ösztöndíj összegét a hallgatói jogviszony szüneteltetés (passziválás) vagy megszüntetés (törlés) Neptun rendszerben történő regisztrálását követő 30 napon belül köteles az Egyetem részére visszafizetni. Amennyiben a hallgató a tanulmányainak megkezdését követő harmadik félévre nem jelentkezik be, vagy passzív félévre jelentkezik be, vagy hallgatói jogviszonya bármely okból megszűnik, akkor a számára előző tanév folyamán folyósított ösztöndíj összegét az adott félév vonatkozásában a szüneteltetés vagy törlés Neptun rendszerben történő regisztrálását követő 30 napon belül köteles az Egyetem részére visszafizetni.
 • Amennyiben a hallgató nem köt ösztöndíjszerződést az Egyetemmel, a hallgató nem részesül az ösztöndíjban.
 • A pályázatok értékelésénél irányadó:
  • konfirmációi emléklap vagy igazolás,
  • lelkészi ajánlólevél a gyülekezeti aktivitás részletes bemutatásával (egy hónapnál nem régebbi igazolás szükséges (l. melléklet),
  • felvételi pontszám,
  • tanulmányi átlageredmény az érettségi tanévében vagy oklevél átlag,
  • középiskolai tanulmányi versenyen elért helyezés, részvétel,
  • elsőhelyi jelentkezés ténye.

 

II. Kik pályázhatnak:

Református Ösztöndíjra az Egyetem azon hallgatója pályázhat, aki:

 • református,
 • konfirmált,
 • az alább felsorolt, nem hitéleti képzéseink valamelyikén a 2021/2022. tanévben az Egyetem első éves hallgatója:
  • alapképzési szakon (BA, BSc) teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben,
  • mesterképzési szakon vagy osztatlan képzésben teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) képzésen
 • első helyen jelölte meg egyetemünket a felvételi eljárás során,
 • aktív gyülekezeti tag,
 • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

 

III. Kik nem pályázhatnak / kizáró okok:

Nem pályázhat az a hallgató:

 • akinek a pályázat benyújtásának időpontjában az Egyetemmel szemben tartozása áll fenn,
 • aki fegyelmi eljárás hatálya alatt áll.

 

Az a hallgató, aki a jelen, 2021/2022. tanévben Református Ösztöndíjban részesül, és a pályázat elbírálását követően a jelen, 2021/2022. tanévben, illetve a következő, 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévben szünetelteti vagy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, automatikusan elveszti az ösztöndíjat.

 

IV. A pályázatok értékelésének egységes pontrendszere:

A, Alapképzési szakon és osztatlan képzésen

 1. konfirmációi emléklap vagy igazolás (5 pont)
 2. lelkészi ajánlólevél (maximum 10 pont): az ajánlólevélben megjelölt aktív gyülekezeti tagság és gyülekezeti tevékenység alapján.
 3. felvételi pontszám (maximum 5 pont): 500-440 pont között 5 pont, 439-400 pont között 4 pont, 399-350 pont 3 pont, 349-300 pont között 2 pont, 299-280 pont 1 pont.
 4. tanulmányi átlageredmény az érettségi félévében (maximum 5 pont): 5,00-4,5 között 5 pont, 4,49-4,00 között 4 pont, 3,9-3,5 között 3 pont, 3,49-3,00 2 pont, 3,00 alatt 1 pont.
 5. középiskolai tanulmányi versenyen elért helyezés, részvétel (maximum 10 pont): országos tanulmányi versenyen elért 1-20. helyezés 5 pont, országos tanulmányi versenyen elért 21-50. helyezés 4 pont, megyei tanulmányi versenyen elért 1-20. hely 4 pont, országos pályázaton elért helyezés 4 pont, városi/körzeti/járási tanulmányi versenyen elért helyezés 3 pont, középiskolai háziversenyen elért 1. helyezés 2 pont, középiskolai háziversenyen elért további helyezés 1 pont.
 6. elsőhelyes jelentkezés: kritériumfeltétel.

 

B, Mesterképzési szakon

 1. konfirmációi emléklap vagy igazolás (5 pont)
 2. lelkészi ajánlólevél (maximum 10 pont): az ajánlólevélben megjelölt aktív gyülekezeti tagság és gyülekezeti tevékenység alapján.
 3. felvételi pontszám (maximum 5 pont): 100-90 pont között 5 pont, 89-80 pont között 4 pont, 79-70 pont között 3 pont, 69-60 pont között 2 pont, 59-50 pont között 1 pont.
 4. oklevél minősítése alapján (maximum 5 pont): jeles 5 pont, jó 4 pont, közepes 3 pont, elégséges 2 pont.
 5. felsőoktatási tanulmányi versenyen elért helyezés, részvétel, illetve egyéb tudományos munka (maximum 10 pont):
  1. OTDK 1-3. helyezés vagy különdíj 5 pont,
  2. országos pályázaton elért 1. hely 5 pont,
  3. OTDK indulás, országos pályázaton elért 2-3. helyezés vagy különdíj: 4 pont,
  4. TDK helyezés vagy különdíj 3 pont,
  5. demonstrátori kinevezés 3 pont,
  6. kari, intézeti, tanszéki tudományos kutatásban való igazolt részvétel 2 pont,
  7. felsőoktatási tanulmányi versenyen történő indulás 1 pont.
 6. elsőhelyes jelentkezés: kritériumfeltétel.

 

V. A pályázás menete:

A pályázati felhívásban feltüntetett szempontoknak megfelelően a hallgató kitölti a Neptun kérvénykezelőben –a Neptunba történő belépését követően az Ügyintézés menüpont alatt a Kérvények almenüpontban elérhető – „Református Ösztöndíj kérelem 2021/22/1” pályázati adatlapot, melyhez csatolja az alábbi szükséges dokumentumokat:

 • pályázati adatlap kitöltve
 • igazolások:
  • konfirmációi emléklap vagy igazolás,
  • lelkészi ajánlólevél (egy hónapnál nem régebbi, csak a mellékletben található nyomtatványon),
  • tanulmányi átlag igazolására
   • osztály elvégzését és eredményeit igazoló bizonyítvány másolata (alapképzés és osztatlan képzés esetében,
   • oklevél másolata (mesterképzés esetében),
  • tanulmányi versenyen elért eredmény (oklevél fénymásolat, eredményről szóló igazolás fénymásolata elegendő) (ha releváns),
  • első helyes jelentkezés igazolása Oktatási Hivatal besorolási határozata (e-felvételiből letölthető dokumentum).

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 8. (péntek) 12 óra

 

A pályázatokat csak a Neptun kérvénykezelő felületén lehet benyújtani.

Pályázati időszak: 2021. szeptember 28. (kedd) 10:00 – 2021. október 8. (péntek) 12:00 között.

Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a csatolandó dokumentumok tekintetében a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő: 2021. október 12. (kedd) 16 óra. Ezt követően a pályázat a benyújtott dokumentumok szerint kerül elbírálásra.

 

Kari kapcsolattartók:

 1. Állam- és Jogtudományi Kar:
  Dékáni Hivatal / Dékáni Titkárság 1042 Budapest, Viola u. 2-4.
  Kapcsolattartó: Lendvai Mónika – dékáni titkárságvezető
  email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 1. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar:
  Karrieriroda, 1088 Budapest, Reviczky utca 4. 1. emelet 111.
  Kapcsolattartó: Füleki Beáta - Karrieriroda-vezető, Aradi Judit ügyvivő, szakértő
  email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 1. Pedagógiai Kar (korábbi nevén Tanítóképző Főiskolai Kar):
  Budapest képzési hely: Dékáni Hivatal, 1042 Budapest, Árpád út 161-163.
  Nagykőrös képzési hely: Dékáni Hivatal, 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
  Kecskemét képzési hely: Dékáni Hivatal, 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
  Kapcsolattartó: Kajtár Andrea – igazgatási kari igazgató
  email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 1. Szociális és Egészségtudományi Kar
  1146 Budapest, Dózsa György út 25-27., Tanulmányi Osztály
  Kapcsolattartó: Kucsák Erzsébet tanulmányi osztályvezető
  email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

VI. Nyertes pályázók teendői:

 • A hallgató értesítést kap pályázatának eredményéről.
 • Az értesítésben megjelölt időpontban és helyen átveheti ösztöndíjszerződését, aminek aláírt példányait ugyanott kell leadnia a megjelölt időpontig.
 • Az ösztöndíj folyósításának feltétele az érvényes ösztöndíjszerződés megléte.
 • Amennyiben a hallgató nem köt Ösztöndíjszerződést az Egyetemmel, úgy nem részesül az ösztöndíjban.
 • Amennyiben a hallgató az általa Ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettséget, a 2021/2022. tanév 1. (őszi) és a 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félév, valamint a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félév tekintetében az aktív félévre vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, azaz ezen félévek bármelyike tekintetében a hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passziválja) vagy a hallgatói jogviszonyát a jelzett időszak alatt megszünteti, akkor a hallgatói jogviszony szüneteltetésének napjától vagy a hallgatói jogviszonyának megszűnésétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni az Egyetemnek a számára folyósított református ösztöndíj összegét.

 

VII. Határidők:

 • A pályázat leadásának határideje: 2021. október 8. (péntek) 12 óra
 • Hiánypótlás határideje: 2021. október 12. (kedd) 16 óra
 • A 2021/2022. tanévben Református Ösztöndíjat elnyert pályázók névsorának közzététele: 2021. október 20. (szerda)
 • Református Ösztöndíjszerződés kitöltése és leadása: 2021. november 3. (szerda)
 • A 2021/2022. tanévben Református Ösztöndíjszerződést aláírt hallgatók névsorát összesítő kari táblázat megküldése a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság részére: 2021. november 4. (csütörtök)
 • A 2021/2022. tanévben Református ösztöndíjban részesülő hallgatók részére megítélt ösztöndíj utalása: 2021. november 10. (szerda)

 

Református Ösztöndíj pályázati felhívás 2021/2022-es tanévre (Frissítve: 2021. 09. 28.) 

Lelkészi ajánlólevél Református Ösztöndíj pályázathoz

 


Korábbi pályázati felhívások

2020/2021-es tanév

Református Ösztöndíj 2020/2021. tanévi pályázati végeredménye:
- Nyertes pályázók listája ide kattintva megtekinthető.
- Elutasított pályázók listája ide kattintva megtekinthető.


 

Református Ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021-es tanévre (Frissítve: 2020. 09. 04.) 

Napi biztatás

Közösségi Média

Youtube

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Névjegy

Névjegy

 

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog