Pótpályázati felhívás felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására a 2022/23-as 2. félévre (fennmaradt helyekre)

 

 

 

 

 1. A pályázattípus célja

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

 

 1. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (minimum 2 hónap, hosszabbítással maximum 12 hónap).

 

 1. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia

 

 1. Pályázati feltételek

Az a hallgató pályázhat Erasmus tanulmányi ösztöndíjra, aki:

 • vállalja, hogy az ösztöndíj teljes ideje alatt aktív jogviszonyban marad a küldő intézménnyel, diplomáját/oklevelét, illetve doktori fokozatát sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte/szerzi meg,
 • alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton vesz részt a küldő intézményben,
 • a kiutazás megkezdéséig legalább 2, jogász szakos hallgatók esetében 4 lezárt félévvel rendelkezik,
 • tanulmányainak összesített korrigált kreditindexe eléri a 3,00-t,
 • magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel vagy menekült-státusszal rendelkezik,
 • rendelkezik a fogadó intézmény által megkövetelt nyelvtudással, nyelvtudását nyelvvizsga bizonyítvánnyal, annak hiányában az Idegen Nyelvi Lektorátus által kiállított igazolással igazolja,
 • a megpályázott ösztöndíj várható időtartamával együtt a hallgató nem lépi túl a képzési szintenként megengedett maximális 12 hónap összesített Erasmus mobilitási időtartamot, beleértve a zero grant és az LLP időszak alatt megvalósított mobilitásokat is,
 • nem választ az állampolgárságával megegyező célországot,
 • eleget tesz a kar/tanszék által meghatározott egyedi Erasmus pályázati követelményeknek,

Pályázni csak azon szakok hallgatói tudnak, amely szakok/tanszékek a 2022/23-as 2. félévre a fogadó intézménnyel megkötött érvényes intézményközi szerződéssel rendelkeznek.

 

 1. Hová lehet pályázni?

A KRE partneregyetemei közül bármelyikre benyújtható a pályázat, ahol a pályázó, szakjának/ tanszékének a 2022/23-es tanévre a választott fogadó intézménnyel megkötött érvényes intézményközi szerződése van. A kiutazási lehetőségek, és a partner egyetemek listája letölthető innen.

Mivel 2022-ben történik az Erasmus intézményközi szerződések megújítása/megkötése, a változás jogát fenntartjuk.

Ajánlott szempontok a fogadó egyetem kiválasztásához:

 • Használja a feltöltött Excel partnerlista szűrőit.
 • Tájékozódjon a honlapon található korábbi hallgatói beszámolókból
 • Érdeklődjön az Erasmus iroda munkatársainál a legfontosabb tudnivalókról (nyelvi követelmény, kurzusok, korábbi tapasztalatok).
 • Jelöljön meg min. 3 intézményt, hogy nagyobb esélye legyen az ösztöndíj elnyerésére.

 

 1. A kiválasztás folyamata
 • A benyújtott pályázatokat a Karon megbízott szakmai bíráló bizottság bírálja el és alakítja ki a kiutazásra javasolt hallgatói listát a Tempus Közalapítvány által biztosított létszám figyelembevételével.
 • Az elbírálás szempontjai: A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok mellett a nyelvtudás és a súlyozott tanulmányi átlag figyelembe vételével történik a bírálat.
 • Ha két hallgatónak azonos a tanulmányi átlaga, akkor az a hallgató nyeri el az ösztöndíjat, akinek magasabb szintű nyelvtudása van fogadó egyetem által megkövetelt nyelvből, tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumot csatolt a pályázatához és a motivációs levele szakmai szempontokra épül.
 • A nyertes hallgatókat az intézményi Erasmus koordinátor írásban értesíti a pályázat eredményéről. Az írásbeli értesítés keltezésétől számított 15 napon belül a nyertes hallgatónak írásban nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az Erasmus Iroda által odaítélt helyet a pályázatában szereplő félévre. Ennek a nyilatkozatnak az aláírása egy tájékoztató fórumon történik, amelyen a nyertes hallgatók részvétele kötelező.

 

 1. Kiutazás megvalósulásának és teljesítésének feltételei:
 • A küldő intézmény ERASMUS ösztöndíjra kiválasztja, illetve a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot vagy szakmai gyakorlatot tud biztosítani neki;
 • A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik (a Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt);
 • A nyertes hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után illetve a hazaérkezés után az OLS felületen).
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése szükséges (Learning Agreement).
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.

 

 1. A támogatás mértéke

Hallgatói ösztöndíj mértéke:

 

Fogadó ország

tanulmányi célú mobilitás

Magas megélhetési költségű országok

600 € / hó

(Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE)

Közepes megélhetési költségű országok

600 € / hó

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

540 € / hó

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Szerbia (RS), Macedónia (MK), Törökország (TR)

 

 • Támogatás szociális rászorultság alapján: 250 € /hó a hallgatói ösztöndíjon felül. Az Erasmus szociális támogatásra külön kell pályázni, a pályázati felhívás várhatóan májusban kerül kiírásra.
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva (külön kérelem és igazolás alapján!)
 • Green travel: Az utazási támogatásban nem részesülő, de ’ZÖLD’ utazási formát igazoló hallgatók
  (vonat, busz, bicikli, telekocsizás, stb.) további 50 € támogatást, illetve további maximum 4 napnyi megélhetési költséget kaphatnak.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

Az ösztöndíj csupán kiegészítő támogatást nyújt, nem fedezi a felmerülő teljes költségeket!

 

 1. Általános tudnivalók

Az Erasmus ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap-, kiegészítő, posztgraduális vagy doktori részképzésben vehet részt, elkészítheti diplomamunkáját, illetve a fogadó intézmény által szervezett szakmai gyakorlaton vehet részt.

Egy hallgató képzési ciklusonként maximum 12 hónap erejéig részesülhet ERASMUS hallgatói tanulmányi és/vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjban.

Az ösztöndíj időtartama függ a bilaterális szerződésben megadott hónapkerettől, a Kar/ intézet/tanszék által meghatározott tervektől, a fogadó egyetem tanévbeosztásától.

A tanulmányút csak akkor sikeres, ha a hallgató a vállalt külföldi tanulmányait eredményesen végzi el (minimum 3 tantárgy teljesítése, összesen legalább 15 kredit értékben), külföldön megszerzett tanegységeit a küldő intézmény elfogadja, és a küldő szak/tanszék a hallgató itthoni tanulmányaiba beszámítja.

Végzős hallgatók az utolsó tanulmányi félévük csak akkor élhetnek a külföldi tanulmányok lehetőségével, ha a kinti tárgyak beszámítása az abszolutórium megszerzése előtt megoldható. (Tehát pl. németországi kiutazás nem lehetséges!) A korlátozás alól kivételt képez az a helyzet, amikor a végzős hallgató vállalja, hogy nem szerez abszolutóriumot, tanulmányaival legalább egy fél évet csúszik.

Amennyiben a hallgató a szerződésben kitűzöttnél kevesebb időt tölt a fogadó intézményben, vagy nem tudja igazolni az ott teljesített tanulmányait, akkor a küldő intézmény a hallgatót az ösztöndíj részleges vagy akár teljes visszafizetésére kötelezheti.

A hallgató az ösztöndíj elnyerése után a küldő intézménnyel szerződést köt, mely magában foglalja az ösztöndíj időtartamát és a támogatás összegét is. Az ösztöndíjas köteles az elvégzett kurzusokról szóló igazolás másolati példányát, a kint tartózkodás időtartamáról pedig az eredeti tanúsítványt hazatérése után a küldő intézménynek átadni. Az ösztöndíjas köteles a mobilitása végén automatikusan küldött online EU Surveyt (kérdőívet) kitölteni. Az ösztöndíjas köteles hallgatói beszámolót készíteni, melyet a Támogató (a küldő intézmény) részére az ösztöndíjas időszak lejártát követően 14 napon belül el kell juttatnia.

A pályázat beadási határideje 2022. szeptember 21., szerda 16.00 óra

A pályázat beadásának menete és helye:

A pályázat a NEPTUNBAN - ÜGYINTÉZÉS - KÉRVÉNYEK - ERASMUS Tanulmányi mobilitás (SMS) 2022/2023/2 PÁLYÁZATI ŰRLAP-on beadandó

 • Az alapvető személyes adatokat a Neptun automatikus beépíti (amennyiben nem helyes valamely adat a TO-n kérvényezzék a módosítást). Figyelem, a pályázat sikerességének és a további kommunikáció érdekében az elérhetőségek aktuálisak legyenek!
 • Az eddig megszerzett nyelvvizsgákat szintén automatikusan beépíti a Neptun (amennyiben nem helyes vagy újabb nyelvvizsgával rendelkeznek a TO-n intézzék a Neptunban való regisztrálást).
 • Idegen Nyelvi Lektorátus által adott igazolás feltölthető
 • A korrigált kreditindexet automatikusan beépíti a Neptun
 • A megpályázható helyek megjelenése:

KAR – ERASMUS KÓD – INTÉZMÉNY NEVE – TÉMATERÜLET

 • Először tájékozódjon a honlapon található listáról
 • Keresse ki a Karának megfelelő intézményt.
 • Figyeljen az intézménynél kiválasztott tématerületre, hogy az a szakjának (minorjának) megfeleljen.
 • Az összes Kar listája látható lesz, de a leadásnál csak a Karnak megfelelő intézményt fog engedni kiválasztani.

Pályázáskor feltöltendő dokumentumok:

 1. önéletrajz (CV)
 2. Idegen Nyelvi Lektorárus igazolása a szükséges nyelvtudás megfelelő szintjéről
 3. a fogadó intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
 4. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális)

Eredményhirdetés (a pályázatban megadott e-mail címen): 2022. október 6.

Kérdéseivel keresse a kari/tanszéki Erasmus koordinátorokat vagy az intézményi Erasmus koordinátort.

A határidőn túl beérkezett pályázatok értékelés nélkül kizárásra kerülnek!

További információk:
Egyetemi Erasmus Szabályzat
Tájékoztató ösztöndíjat nyert hallgatóknak

 

 

Közzététel: 2022.09.07.

 

Napi biztatás

 

Közösségi Média

Youtube

Károli Podcast

Károli Podcast

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések