Kari kutatások

Állam- és Jogtudományi Kar

Alkotmánybíráskodás és bírói jogalkalmazás Kutatóműhely
A Kutatóműhely a bírói jellegű jogalkalmazó szervek tevékenységével, és különösen e tevékenységfajták egymásra gyakorolt hatásával, az alkotmánybíráskodás és a rendes bíráskodás kapcsolatával foglalkozik. Célja, hogy elemezze az alkotmánybíráskodást, mint speciális jogalkalmazó tevékenységet jogelméleti, alkotmánytani és alkotmányjogi szempontból, valamint a bírói jogszolgáltató és jogfejlesztő tevékenységet, mind a jogelmélet, mind az egyes tételes jogtudományok (büntető anyagi és eljárásjog, polgári anyagi és eljárásjog, közigazgatási jog stb. tudománya) szempontjából. Az elvi jellegű kutatási irány mellett a Kutatóműhely határozott célja kifejezetten a magyar alkotmánybíráskodás és a magyar bírói jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kutatása.
A Kutatóműhely vezetője: Dr. habil. Tóth J. Zoltán egyetemi docens
 
Bonhoeffer Kutatóműhely
A Kutatóműhely a Szemere Bertalan Kutatóközpont részeként működik. A Kutatóműhely feladata a jog-erkölcs-vallás normarendjeivel kapcsolatos tudományok valamennyi területére kiterjedően kutatásokat végezni. A kutatóműhely kiemelt célja a keresztyén, ezen belül a reformtus értékek képviselete. A Kutatóműhely részt vesz a feladatkörébe tartozó kutatási projektekben és a profilba vágó pályázatokon.
A Kutatóműhely segíti azon hallgatókat, akik a kutatásokkal kapcsolatos tantárgyakkal összefüggésben további kutatási munkát kívánnak végezni, vagy ismereteiket egyéb módon szeretnék bővíteni.
A Kutatóműhely alapító vezetője: Dr. habil. Birher Nándor.

Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely
A Kutatóműhely feladata a bűnügyi tudományok rendszerén belül, annak valamennyi területére kiterjedően, a büntető anyagi jogi, büntető eljárási-jogi, büntetés-végrehajtási jogi, kriminológiai és kriminalisztikai tárgyú tudományos kutatások folytatása, különös tekintettel Magyarország Alaptörvényének és a vonatkozó sarkalatos törvények büntető igazságszolgáltatásra gyakorolt hatásának vizsgálatára. A Kutatóműhely elősegíti a kutatók tudományos munkáját, biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, a tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredmények szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő eljuttatásához, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését. A Kutatóműhely ápolja névadójának szakmai emlékét és munkásságának eredményeit is.

Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelye

Dósa Elek Jogelméleti - és Jogtörténeti Kutatóműhely
A Dósa Elek Jogelméleti, Jogtörténeti és Egyháztörténeti Kutatóműhely elősegíti a tagok tudományos munkáját, biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, segíti a TDK-tevékenységet, a tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését.
A Kutatóműhely vezetője: Dr.habil. Birher Nándor tanszékvezető, egyetemi docens

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely

Infokommunikációs- és hálózatos ágazatok jogi Kutatóműhely

Kálvin János Szociális Jogi Műhely
A Kálvin János Szociális Jogi Műhely célja, hogy a szociális gondoskodás szerepének széleskörű megismerését elősegítse. A Kálvin Műhely keretében lehetőség nyílik arra, hogy a keresztyén értékek megjelenítésre kerüljenek a szociális gondoskodással összefüggésben, ezáltal segítve az egyházi szerepvállalást ezen a területen. A Kálvin Műhely széles körben vizsgálja a szociális jog területeit, beleértve a társadalombiztosítás, az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, a foglalkoztatáspolitika, a szociális segélyezés, szociális szolgáltatások, a családi támogatások és a fogyatékossággal összefüggő kérdések tudományos feltárását. A szociális gondoskodással összefüggő kérdések tekintetében a Kálvin Műhely fontos céljának tekinti, hogy a keresztyén, azon belül a református értékeket és szerepköröket is hangsúlyozza, adott kérdéskörben rendszerbe foglalja a szociális gondoskodás területén.  A Kálvin Műhely a szociális gondoskodás elméleti alapjaira és gyakorlati alkalmazására vonatkozóan végez kutatásokat.
A Műhely alapító vezetője: Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely

Munkajogi és Szociális Jogi Kutatóműhely
A Kutatóműhely feladata a munkajogi és szociális jogi tudományok rendszerén belül, annak valamennyi területére kiterjedő kutatások folytatása. Azon hallgatók segítése, akik a Tanszéken oktatott tárgyakkal összefüggésben kutatási munkát kívánnak végezni, vagy ismereteiket egyéb módon akarják bővíteni. Így a kutatóműhely keretében lehetőség van tudományos kutatás végzésére, versenyekre való felkészülésre, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek végzésére (pályázatok elkészítése, elnyert pályázatok keretében való munka stb.) A Kutatóműhely vezetője: Prof. Dr. Kun Attila tanszékvezető, egyetemi tanár

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  A KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán jelenleg 48 kutatócsoport működik (a lenti lista a már lezárult projektek közül is tartalmaz néhányat). A kari kutatócsoportok kialakításánál szempontunk volt, hogy lehetőleg minden oktató tag legyen valamelyik csoportban, és hogy a KRE egyházi jellegével összefüggő tudományos kutatási területek markánsan legyenek képviselve. Ez utóbbi törekvés nyilvánul meg például a Hermeneutikai Kutatóközpont kutatócsoportjaiban, az Erdély és Protestantizmus Történeti Kutatócsoportunkban, a Református Kultúrtörténeti Kutatócsoportban, az Egyháztörténeti Kutatócsoportban, az Egyházszociológiai Kutatócsoportban és a Szakrális Kommunikáció Kutatócsoportban is.
  Az egyházi jelleg mellett a Nyelv, kultúra, identitás kutatási területek találkozási pontjai és multidiszciplináris megközelítései is kiemelt jelentőséggel bírnak, az egyes elméleti keretek és kapcsolódó módszertanok között említhetjük többek között a pszichológiai, szociológiai, irodalom- és kultúratudományi, vallásfilozófiai, teológiai, színházantropológiai, szociolingvisztikai, pragmatikai, pszicholingvisztikai, hermeneutikai megközelítésmódokat.
  Kutatócsoportjaink mindegyike az új tudományos trendek követését tűzi ki célul, ez gyakran már a kutatócsoport elnevezésében is megjelennek, erre példa az Innovációk a Pedagógusképzésben és a Köznevelésben Kutatócsoport, illetve a Big Data and Social Analytics kutatócsoportok. A társadalom- és kommunikációtudományok új trendjeit követi a Kvantitatív Kommunikáció-kutatási Kutatócsoportunk is.
  Karunkon kiemelt szempont az is, hogy az alapkutatások és az alkalmazott kutatások egyaránt képviselve legyenek. Ez az elv a pedagógusképzéshez, a szociológiához, a pszichológiához, az irodalomhoz, művészetekhez, színháztudományhoz és a nyelvtudományokhoz köthető kutatási projektjeinkben is jelentkezik. Az alap- és alkalmazott kutatások ötvözése, valamint az interdiszciplinaritás kiemelten jelen van a Rítus, Színház és Irodalom Kutatócsoportban, valamint a Kulturális-Pszichofiziológiai és Kommunikációelméleti Kutatócsoportunkban is.
  Több kutatócsoportunk munkájában rangos nemzetközi egyetemek professzorai is részt vesznek külső tagként, illetve meghívott kutatóként, a Rítus, Színház és Irodalom Kutatócsoportban például a Bielefeldi Egyetem és a Yale Egyetem elismert kutatói is szerepet vállalnak, a Diskurzusjelölők Nyelv- és Műfajközi Kutatása Kutatócsoport munkáját a Warwick-i Egyetem és a Université Catholique de Louvain kutatói segítik. Visszajáró vendégeink többek között a Harvard University, a Columbia University, a Paris III. – Nouvelle Sorbonne és az Institut Interuniversitaire de France professzorai is. A Literatur und Erinnerung im Donauraum Kutatócsoport szintén széleskörű nemzetközi együttműködésen alapul. Több kutatócsoportban MA és doktorandusz hallgatók is tagok, ők biztosítják az intézmény tudományos utánpótlását.
  Az alap- és alkalmazott kutatási célzottság érdekében több intézetközi kutatócsoport is létrejött, például a Kanadológiai Kutatócsoport, a Latin-Amerika Kutatócsoport és a Modern Keleti Kultúrák Kutatócsoport, melyek egyes országok vagy kultúrföldrajzi egységek történelmi-irodalmi hagyományát térképezik fel.
  Gyakorlatorientált műhelyeink között említendők fordítói műhelyeink (pl. az Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely), a különböző szerzők hagyatékait feldolgozó projektek, a Személy- és Családorientált Egészségtudományi Kutatócsoport, a Japán Lexikográfiai Kutatócsoport, valamint a (nyelvi és egyéb) kompetenciamérések kutatására, illetve a terminológiai problémák megoldására irányuló alkalmazott kutatásaink. Az alkalmazott kutatási területeken kiemelkedőek továbbá a mentálhigiénés hálózatokkal és családkutatással kapcsolatos projektjeink   .

 

Hittudományi Kar

Karon működő kutatóintézetek

Szociális és Egészségtudományi Kar

Karom működő kutatóintézetek

Tanítóképző Főiskolai Kar

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube