Ösztöndíjak

 

KRE Ösztöndíj Program

A KRE hallgatói számára akár az önköltségi díj 100%-át visszafizető ösztöndíjrendszert működtet.

Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az 1. helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik egyetemünk polgáraivá válnak.

Az ösztöndíjra minden elsőéves, önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg egyetemünket. Az ösztöndíjat a hallgatók a 2016/2017-es tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30, 55 vagy 80 óra tartamú önkéntes munka elvégzése.

2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013- as tanévben összesen 10 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között, a 2013/2014-es tanévben közel 13 millió forintot, a 2014/2015-ös tanévben 14,5 millió forintot, a 2015/2016-os tanévben pedig több mint 15 millió forintot.

Az Ösztöndíj összege: 

 • az önköltség 75%-a
 • az önköltség 50%-a
 • az önköltség 25%-a

Befogadó nyilatkozat 2016/2017/1. őszi félév


Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívás 2016/2017/I. őszi félév

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap elsőéveseknek 2016/2017/I. őszi félév.

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap felsőéveseknek 2016/2017/I. őszi félév

Önkéntes munkalehetőségek listája 2016/2017/I. őszi félév


Jelenléti ív 2015/2016.tavaszi félév lezárása

Teljesítésigazolás önkénteseknek 2015/2016.tavaszi félév lezárása
Jelenléti ív 2016/2017. őszi félév lezárása

Teljesítésigazolás önkénteseknek 2016/2017. őszi félév lezárása


 

Károli Kiválósági Ösztöndíj
 
Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

Károli Kiválósági Ösztöndíj Pályázati felhívás 2016/2017 tanév.
Károli Kiválósági Ösztöndíj Pályázati adatlap 2016/2017 tanév.


Eötvös Károly Ösztöndíj

Ösztöndíjprogram a teljes idejű (nappali munkarendű) és a részidős (levelező munkarendű) képzésben részt vevő hallgatók számára

A KRE Állam- és Jogtudományi Kara az alapképzési és osztatlan mesterképzési szakokra teljes idejű (nappali) és részidős (levelező) képzésre 1. helyen jelentkező, felvételi pontszámaik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinak lehetőséget biztosít a tanulmányokkal kapcsolatos költségek csökkentésére az Eötvös Károly Ösztöndíj program keretében. 
Az ösztöndíj program feltételeiről és juttatásairól bővebben ittolvashat.
 

Szociális alapú ösztöndíjak:

• Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult a jogosultság igazolása alapján.

• Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás a jogosultság igazolása esetén.

• Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás a jogosultság igazolása esetén.

• Kiegészítő szociális ösztöndíj

A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak mellett Egyetemünk további ösztöndíjat kínál egyes hátrányos helyzetű hallgatóinak.

• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, amit az ösztöndíjhoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok adományoznak szociális jogosultság alapján.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj félévente kerül odaítélésre 5 hónapon keresztül. A tanulmányi ösztöndíjban a KRE hallgatóinak legjobban teljesítő 50%-a részesülhet, az ösztöndíjat az elért tanulmányi eredmények alapján nyerhető el.

Köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. 
A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.


Pályázati felhívás – Köztársasági Ösztöndíj

I. Tájékoztató a 2016/2017. tanévi köztársasági ösztöndíj pályázati felhívásához

 • Az oktatásért felelős miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
 • A köztársasági ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki.
 • A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a Károli Gáspár Református Egyetemen – a 2016/2017. tanév vonatkozásában – 24 fő.
 • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege Nftv.114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 34.000 Ft havonta.
 • A 2016/2017. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2016/2017. tanévben folyósítható.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásának részleteiről tájékozódjanak a részletes pályázati útmutatóban, amely az alábbi linken letölthető: itt

 
II. Kik pályázhatnak:
A köztársasági ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói jogosultak, akik:

 • a köztársasági ösztöndíj pályázatának benyújtását megelőző két félévre bejelentkezett, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszerzett.
 • az alábbi felsorolt képzéseink valamelyikén államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) képzésben, vagy költségtérítéses (önköltséges) formában részt vettek:
  o   teljes idejű alapképzésben, 
  o   teljes idejű mesterképzésben
  o   teljes idejű osztatlan képzésben.

 
III. A pályázatok leadásának határideje, helye:
2016. július 4. hétfő 14.00 óráig
 
kell zárt borítékban benyújtani a Karok Dékáni Titkárságára
 
az alábbi kötelező mellékletekkel együtt:
 

 1. pályázati adatlap : itt
 2. az egyetem rektorának címzett indoklást tartalmazó levél(Maximum egy oldal terjedelmű, melyben a hallgató az esetében beszámítható eredményeket sorolja fel)
 3. igazolások
 • indexmásolat
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata
 • egyéb igazolások (ha vannak) pl.: 
  o OTDK helyezést igazoló oklevél fénymásolata, 
  o OTDK helyezés nélküli részvételről szóló igazolás fénymásolata, 
  o OTDK különdíjról szóló oklevél fénymásolata,
  o Kutatási projektben való részvétel vagy szakkollégiumi tevékenységről szóló igazolás, 
  o OTDK-n kívüli egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel
  o Publikációk, pályamunkák, előadások
 • közéleti, sport- és egyéb tevékenység (ha vannak):
  o Hallgatói közéleti tevékenység (hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése stb.)
  o Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység
  o Aktív igazolt versenyszerű sporttevékenységről szóló igazolás

 
 
A Kari rangsor legkésőbb 2016. július 11-én hétfő 14.00 óráig a Karon kihirdetésre kerül,
mellyel kapcsolatban a hallgatók
 
2016. július 18-án hétfőn 16.00 óráig jogorvoslati kérelemmel élhetnek a Kar vezetőjénél.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók részére a képzési időszakon belül a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti, kulturális és sport tevékenységért kiemelt ösztöndíj adományozható egy félév időtartamra rendszeres havi juttatás formájában, vagy egyszeri alkalommal.


 

Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez. 

Sporttevékenységért járó ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel, emellett az alább felsorolt képzési szintek valamelyikén az Egyetemen teljes idejű képzésben vesznek részt:

 • alapképzés,
 • osztatlan képzés,
 • mesterképzés,
 • felsőoktatási szakképzés,
 • doktori képzés.

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati anyagot 2016. október 21-ig (péntek) 12:00-ig kell eljuttatni az Egyetem Rektori Hivatalába (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) az Egyetem főtitkárának címezve. 

A pályázat továbbításának módja:

    Postai úton (Főtitkár részére),
    Személyesen: zárt borítékban a Rektori Hivatal Titkárságán leadva (szintén a főtitkár részére).

Az intézményi sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) egyszeri alkalommal folyósított juttatás.

A felhívás további részleteit és űrlapot itt találhatják.

 

hardcoremobileporn pussygate fuckhardgirl maturejizzporn milfsuck mobileteenporn phonepornzilla pornteenxtube teenpornzillatube watchpornzillatube watchteenpornzillatube youteentube amateursexporntubex mobile3gpkingtube 3gpmobileporns mobilexnxxporn

Reformáció 500

Reformáció 500

Online tanácsadás

Online tanácsadás

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Gyenesei Leila
Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Tibolya Péter
Szabó Gabriella Tímea

Youtube

hardcoremobileporn pussygate fuckhardgirl maturejizzporn milfsuck mobileteenporn phonepornzilla pornteenxtube teenpornzillatube watchpornzillatube watchteenpornzillatube youteentube amateursexporntubex mobile3gpkingtube 3gpmobileporns mobilexnxxporn
hint filmi izle canlı sohbet beylikdüzü escort şirinevler escort avcılar escort
istanbul escort bayan istanbul escort testtürlü escort alanya escort antalya escort istanbul escort alanya escort
alsancak escort erotik film izle hint filmleri gora 2 izle yeni nesil ajan 3 izle john wick 2 izle animasyon filmleri ölümcül deney 6 izle 2017 filmleri erotik filmler reis filmi izle recep ivedik 5 izle http://www.cilekfilm.com/ hızlı ve öfkeli 8 izle escort bursa izmir escort paykasa satın al Tgrl4 escort ankara denizli escort bayan istanbul escort bayan escort izmir İstanbul Escort Sex Hikayeleri Eskişehir Escort Bayanlar Mersin Escort Bayanlar beylikdüzü escort istanbul escort istanbul escort Tercüme Bürosu Ankara güvenilir bahis siteleri banko maçlar Poyraz Karayel 74 Bölüm erotik film izle beylikdüzü escort tipobet Seks Hikayeleri bodrum escort samsun escort samsun escort
canlı maç izle Bahis Siteleri yenilmez 4 izle çalgı çengi 2 izle hep yek 2 izle John Wick i.com/cin-seddi-izle.html" title="çin seddi izle" rel="dofollow" class="external">çin seddi izle halka 3 izle film izle 2017
pendik escort mobil porno yangin-merdiveni.info Poliuretan Isı Yalıtımı Ataşehir Kurye astropay kart bozum Naughty america Antalya Escort Bayan izmir escort Piramit. sirinevler escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort
zynga poker chip hd film izle Gaziantep Escort Bayan sex izle brazzers porno porno izle porno izle porno izle radyo hosting
Mersin Escort Bayanlar travesti porno porno hikayeler porno hikayeler termal oteller mavi tur
sigara bırakma maç yayınları
Bursa Escort seo escort bayan görükle escort beylikdüzü escort
pendik escort kartal escort porno wonder woman izle film izle hd film izle yerli filmler maymunlar cehennemi 3 izle Multinet Multinet mobilexvideosporn mobilexnxxporn mobilehitsextube mobilehitsex mobilehitporn freeyourpornmobile freejizzmobileporn mobilebuzzporn mobilehdporntube fullmobileporntube mobilemoviesxxx