Prof. Dr. Kocsev Miklós

Szül. hely és idő: Cece, 1953.11.23.
Elérhetőség: kocsev.miklos[kukac]kre.hu
Oktatási státusz: tanszékvezető egyetemi tanár

Tanulmányok
1968-72: Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola Székesfehérvár
1973-78: Teológiai tanulmányok: Budapesti Református Teológiai Akadémia
1979-81: Teológiai tanulmányok: Kampen – Református Teológiai Főiskola (ThUK)
Doktori fokozatszerzés: 2003. Debrecen (DRHE) – gyakorlati teológia (PhD)
Habilitáció: 2007. Budapest (KRE HTK)

Szakmai és oktatói tevékenység
2001-2014.: PRTA – tanszékvezető, gyakorlati teológiai tanszék
2009 - : Selye János Egyetem Református Teológiai Kar (UJS RTK) tanszékvezető
2014 - : KRE HTK tanszékvezető, gyakorlati teológiai tanszék

Végzettségek
Református lelkészi diploma (MRE)
Református teológus diploma (ThUK – Hollandia)
Szupervízor – DGfP KSA
Kontextuális lelkigondozó (SCP – Nederland)

Szakmai szervezetekben való részvétel/tagság
DC – Pasztorálpszichológiai szekció (elnök)
Magyar Szupervízorok és Coachok Társasága (tag)
DGfP (tag)

Cikkek, tanulmányok:
Kocsev Miklós & Bán Csaba (red.): Egy csepp a tengerben. Holland teológiai tanulmányok, Kaposvár 1996, 127 o. ISBN 963 046697 x
Kocsev Miklós: Lelkigondozás és szupervízió (in: Tisztán tisztát. Ünnepi kötet dr. Márkus Mihály püspök-professzor 60. születésnapja tiszteletére, PRTA 2003. 63-76.o. ISBN 963 212 198 8)
Kocsev Miklós: Találkozás Istennel és emberrel. E. Lange gyakorlati teológiája (red.: Kocsev Miklós, Acta Theol. Papensia 9, 2004. 62.o. ISBN 963 86458 5 7)
Kocsev Miklós: Külső és belső megtermékenyítő hatások a gyakorlati teológiában a teória és praxis vonatkozásában (in: Elmélet és Praxis a zsidó keresztény gondolkodás történetében /red.: Ódor B. & Xeravits G./ PRTA - L'Harmattan, 2005.
180-190. o. ISBN 936 9457 94 9)
Kocsev Miklós: 'Igehirdetés - egyházi szolgák - a holnap egyháza' (in: Adalékok a Pápai Református Teológiai Akadémia oktatástörténetéhez /red.: Márkus M./ Acta Teol. Papensia 11, 2006. 109-126.o. ISBN-10: 963 86763 8 8)
Kocsev Miklós: Szupervízió (in: Lelkipásztor - Evangélikus hetilap, 2005. október.)
Kocsev Miklós: A lelkigondozás és lelkivezetés egységéről és különbözőségéről (Embertárs 2009/2)
Kocsev Miklós: A világvallások közötti párbeszéd fontossága gyakorlati teológiai szempontok alapján (in: A vallásközi párbeszéd a vallások szemszögéből, Békés Gellért Ökumenikus Könyvek III. L’Harmattan 2011. /szerk.: Nagypál Szabolcs/) ISBN 978-963-236-429-2
Kocsev Miklós: Handbuch Interreligieuse Seelsorge, Theologiai Szemle 2011, 2
ISSN 0133 7599
Kocsev Miklós: Modellek és lehetőségek a gyülekezetépítés javára (in: Amit szeretnénk, és ami lehetséges /szerk.: Kocsev Miklós/), Selye János Egyetem RTK, 2011. ISBN 978-80-8122-019-7
Kocsev Miklós: Lelkigondozás – szupervízió – pasztorálpszichológia, Theologiai Szemle, 2012, 1; ISSN 0133 7599
Kocsev Miklós: Gyakorlati teológiai szempontok az igehirdetés és igehirdető néhány összefüggésében (Logos tés akoés – az ige megszólalása és megszólaltatása
Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére, 2012.
ISBN 978‐963‐9779‐16‐7,
Kocsev Miklós: A lelkészi identitás és szakmaiság erősítésének lehetőségei
Sárospataki Füzetek. XVII. Évf. 2013/1-2. ISSN 1416-9878
Kocsev Miklós: Gyökössy Endre parakletikus poimenikája az európai pasztorálpszichológia tükrében (in: Confessio 2013/2, ISSN 0133 – 8889)
Kocsev Miklós: Interkulturális bibliaolvasás
Theologia Szemle 2013/2. ISSN 0133 – 7599
Kocsev Miklós: Tisztség és vezetés (in:”Isten Fia magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe” /szerk.: Vladár Gábor & Szabó Előd/), PRTA 2013.
ISBN 978-963-9779-15-0
Kocsev Miklós: Inspiráló találkozások (in: Homiletika Ökumenikus palettán /szerk.: Szabó Lajos/) Luther Kiadó 2013, ISBN 978-963-380-024-9
Kocsev Miklós: Találkozási pontok Böszörményi-Nagy Iván kontextuális terápiája és az
úgynevezett gyakorlati teológia között.
Theologiai Szemle, 2014, 2. ISSN 0133 7599.
Kocsev Miklós: A hallgatóság, mint a felkészülést befolyásoló tényező.
Theologiai Szemle, 2016, 2. ISSN 0133 7599.
Kocsev Miklós: A lelkészkép – a lelkészi identitás kérdése az önértelmezésünk rögös útján
SUBB TRT, 61. 2016.
Kocsev Miklós: A lelkészi identitás (önazonosság) aktuális kérdései gyakorlati teológiai szempontból
ISBN: 978- 963-126-663-4, Szentendre – UJS RTK, Konferenciakötet, 2016.
Kocsev Miklós: A Reformáció jelentősége homiletikai szempontból
Theologiai Szemle, 2017, 3. ISSN 0133 7599
Kocsev Miklós: „Isten jövetele az emberhez az ő világba…” Gondolatok a hitről – az istentiszteletről – az egyházról. (in: Felelet a Mondolatra. Tanulmányok a 60 éves B. Szabó István tiszteletére), KRE – L’Harmattan, 2016,
ISBN 978-963-414-245-4
Kocsev Miklós: Gyakorlati teológiai megfontolások a jövő érdekében – gyülekezetépítési szempontból (in: I. Új utak az Egyházban, Konferenciakötet, 2017.)
ISBN: 978-615-00-1103-5
Kocsev Miklós: Gyakorlati teológiai megfontolások a jövő érdekében – oktatási szempontból (in: A reformáció örökségében élve. A reformáció hatása a teológiai oktatásra) KRE – L’Harmattan, 2018. ISBN 978-963-414-462-5