KRE Ösztöndíj Program

A KRE hallgatói számára akár az önköltségi díj 100%-át visszafizető ösztöndíjrendszert működtet.

1. Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az 1. helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik egyetemünk polgáraivá válnak.

Az ösztöndíjra minden elsőéves, önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg egyetemünket. Az ösztöndíjat a hallgatók a 2016/2017-es tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 vagy 55 vagy 80 óra tartamú önkéntes munka elvégzése. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak az ösztöndíjra.

2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013- as tanévben összesen 10 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között, a 2013/2014-es tanévben közel 13 millió forintot, a 2014/2015-ös tanévben 14,5 millió forintot, a 2015/2016-os tanévben pedig több mint 15 millió forintot.

Az Ösztöndíj összege:

 • az önköltség 75%-a
 • az önköltség 50%-a
 • az önköltség 25%-a

 

Befogadó nyilatkozat 2016/2017/II. tavaszi félév

Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívás 2016/2017/II. tavaszi félév

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap 2016/2017/II. tavaszi félév

Önkéntes munkalehetőségek listája 2016/2017. tanév tavaszi félév

Jelenléti ív 2016/2017/II. tavaszi félév

Teljesítésigazolás önkénteseknek 2016/2017/II. tavaszi félév


 

2. Károli Kiválósági Ösztöndíj
 
Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

Károli Kiválósági Ösztöndíj Pályázati felhívás 2016/2017 tanév.
Károli Kiválósági Ösztöndíj Pályázati adatlap 2016/2017 tanév.


3. Eötvös Károly Ösztöndíj

Ösztöndíjprogram a teljes idejű (nappali munkarendű) és a részidős (levelező munkarendű) képzésben részt vevő hallgatók számára

A KRE Állam- és Jogtudományi Kara az alapképzési és osztatlan mesterképzési szakokra teljes idejű (nappali) és részidős (levelező) képzésre 1. helyen jelentkező, felvételi pontszámaik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinak lehetőséget biztosít a tanulmányokkal kapcsolatos költségek csökkentésére az Eötvös Károly Ösztöndíj program keretében. 
Az ösztöndíj program feltételeiről és juttatásairól bővebben itt olvashat.
 


4. Szociális alapú ösztöndíjak:

• Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult a jogosultság igazolása alapján.

• Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás a jogosultság igazolása esetén.

Bölcsészettudományi Kar:


Állam- és Jogtudományi Kar:


Hittudományi Kar:


Tanítóképző Főiskolai Kar:


• Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás a jogosultság igazolása esetén.

• Kiegészítő szociális ösztöndíj

A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak mellett Egyetemünk további ösztöndíjat kínál egyes hátrányos helyzetű hallgatóinak.

• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, amit az ösztöndíjhoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok adományoznak szociális jogosultság alapján.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj félévente kerül odaítélésre 5 hónapon keresztül. A tanulmányi ösztöndíjban a KRE hallgatóinak legjobban teljesítő 50%-a részesülhet, az ösztöndíjat az elért tanulmányi eredmények alapján nyerhető el.


5. A Köztársasági Ösztöndíj 2017 februárjától Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

I. Tájékoztató a 2017/2018. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati felhívásához

  • A köztársasági ösztöndíj neve 2017. februártól – a következő, 2017/2018. tanévi adományozástól kezdődően – nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, így ahol az egyetemi szabályzatunk (SzMSz. III. 2 sz. melléklet A/2) pontja) köztársasági ösztöndíjat említ, ott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat kell érteni.
  • Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a Károli Gáspár Református Egyetemen – a 2017/2018. tanév vonatkozásában – 26 fő.
  • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege Nftv.114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 2017-ben 40.000 Ft havonta.
  • A 2017/2018. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2017/2018. tanévben folyósítható.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásának részleteiről tájékozódjanak a részletes pályázati útmutatóban, amely az alábbi linken letölthető: itt!

II. Kik pályázhatnak:
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói jogosultak, akik:

  • a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának benyújtását megelőző két félévre bejelentkezett, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszerzett
  • az alábbi felsorolt képzéseink valamelyikén államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) képzésben, vagy költségtérítéses (önköltséges) formában részt vettek:
   • teljes idejű alapképzésben,
   • teljes idejű mesterképzésben,
   • teljes idejű osztatlan képzésben.

III. A pályázatok leadásának határideje, helye:
2017. július 3. hétfő 14.00 óráig kell zárt borítékban benyújtani a Karok Dékáni Titkárságára az alábbi kötelező mellékletekkel együtt:

1. pályázati adatlap: letölthető itt

2. az egyetem rektorának címzett indoklást tartalmazó levél (Maximum egy oldal terjedelmű, melyben a hallgató az esetében beszámítható eredményeket sorolja fel.)

3. igazolások:

 • indexmásolat
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata
 • egyéb igazolások (ha vannak) pl.:
  • OTDK helyezést igazoló oklevél fénymásolata,
  • OTDK helyezés nélküli részvételről szóló igazolás fénymásolata,
  • OTDK különdíjról szóló oklevél fénymásolata,
  • Kutatási projektben való részvétel vagy szakkollégiumi tevékenységről szóló igazolás,
  • OTDK-n kívüli egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel
  • Publikációk, pályamunkák, előadások
 • közéleti, sport- és egyéb tevékenység (ha vannak):
  • Hallgatói közéleti tevékenység (hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése stb.)
  • Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység
  • Aktív igazolt versenyszerű sporttevékenységről szóló igazolás

A Kari rangsor legkésőbb 2017. július 10-én hétfő 14.00 óráig a Karon kihirdetésre kerül, mellyel kapcsolatban a hallgatók
2017. július 17-én hétfőn 16.00 óráig jogorvoslati kérelemmel élhetnek a Kar vezetőjénél.

Csak azok a hallgatók részesülhetnek az ösztöndíjban, akik a jelentkezésüket határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.
A hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban egy felsőoktatási intézményben részesülhet. Amennyiben több felsőoktatási intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban a felsőoktatási intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.


6. Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Sporttevékenységért járó ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel, emellett az alább felsorolt képzési szintek valamelyikén az Egyetemen teljes idejű képzésben vesznek részt:

 • alapképzés,
 • osztatlan képzés,
 • mesterképzés,
 • felsőoktatási szakképzés,
 • doktori képzés.

 

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati anyagot 2017. március 20-ig (hétfő) kell eljuttatni az Egyetem Rektori Hivatalába (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) az Egyetem főtitkárának címezve.

A pályázat továbbításának módja:

 • Postai úton (főtitkár részére),
 • Személyesen: zárt borítékban a Rektori Hivatal Titkárságán leadva (szintén a főtitkár részére).

 

Az intézményi sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) egyszeri alkalommal folyósított juttatás.

A felhívás további részleteit és űrlapot itt találhatják.

Galéria

Galéria

Névjegy

Névjegy

Reformáció 500

Reformáció 500

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Online tanácsadás

nyelvvizsgaközpont

Youtube