Károli Ösztöndíj

Amit a Károli ösztöndíj pályázatról tudni érdemes
Pályázati útmutató 2015/2016. tanév tavaszi félév


Az ösztöndíj célja: tehetséges, tanulmányukat kiemelkedőenvégző önköltséges hallgatók támogatása.

Általános pályázati feltételek, pályázók köre:

 • aki a felvételi eljárás során Egyetemünket első helyen jelölte meg,
 • aktív státuszú nappali tagozatos hallgató, aki teljes idejű alapképzésben; vagy egységes, osztatlan képzésben; vagy mesterképzésben részt vevő; önköltséges (költségtérítéses) hallgató.
 • elsőéves, másodéves, és harmadéves hallgató,
 • tanulmányi eredménye eléri a pályázati felhívásban közzétett minimum korrigált kreditindexet (KKI),


Pályázást kizáró okok:

 • a pályázati kiírásban szereplő minimum tanulmányi eredményt (KKI) nem teljesíti,
 • a felvételi eljárás során nem első helyen jelölte meg Egyetemünket,
 • levelezős és szakirányú továbbképzéses hallgatók, valamint felsőoktatási szakképzést végző hallgatók nem vehetnek részt a pályázaton,
 • állami ösztöndíjas teljes idejű képzésben kezdte tanulmányát, de az ösztöndíj benyújtását megelőző félévben tanulmányi okból, átsorolás miatt önköltséges finanszírozási formábanfolytatja tanulmányait
 • pályázatot megelőző félév tárgyi feltételeit nem teljesítette, tehát az ösztöndíj benyújtását megelőző félévben felvett tantárgyak valamelyikét nem teljesítette
 • az a hallgató, aki a jelen félévben Károli ösztöndíjban részesül, a pályázat elbírálását követően azonban szünetelteti hallgatói jogviszonyát, elveszti az ösztöndíjat.
 • az a hallgató, aki az előző félévi Károli ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, a következő félévi pályázatból kizárásra kerül.
 • a pályázó nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltat, 
 • a pályázó hiányosan adta le a pályázati anyagát (a dokumentumok pótlólagos benyújtására a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség)


Az a hallgató, aki a jelen félévben Károli ösztöndíjban részesül, a pályázat elbírálását követően azonban szünetelteti hallgatói jogviszonyát elveszti az ösztöndíjat.
Azon hallgató, aki várhatóan 2015/2016. tanév tavaszi félévében abszolutóriumot szerezne nem pályázhat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az a hallgató, akinek a pályázat benyújtásának időpontjában költségtérítés/önköltség tartozása van, vagy a tárgyi félévben vele szemben fegyelmi eljárást kezdeményeztek a karon, pályázati anyaga automatikusan elutasításra kerül!


Pályázás módja: 
A sikeres pályázáshoz a meglévő feltételek és csatolandó dokumentumok szükségesek. 

A pályázás menete: 
A pályázat benyújtásának határideje: Legkésőbb  2016. március 21. (hétfő) 15.00 óráig

A pályázatokat nyomtatott formában a Kari Szervezeti Egységeknél lehet leadni: 
Állam- és Jogtudományi Kar, Dékáni Titkárság; Bölcsészettudományi Kar, Karrier Iroda
Hittudományi Kar, Dékáni Titkárság; Tanítóképző Főiskolai Kar, Dékáni Titkárság 

Hol találom meg a megfelelő önkéntes munkalehetőségek listáját?
• a részletes  önkéntes munkalehetőségek listáját az alábbi linkrekattintva tudja megtekinteni.

• Jelentkezni az önkéntes munkalehetőségek listáján meghirdetett kari Szervezeti Egységeknél, ill. az Egyházi szervezeteknél lehet. A két példányban kitöltött és aláírt önkéntes munka befogadó nyilatkozatok leadási határideje 2016. április 13 (szerda). 

• Az ösztöndíj szerződések aláírása legkésőbb: 2016. április 20 (szerda). napjáig a Kari Dékáni Hivatalokban, a BTK esetében a Karrier Irodában lehetséges.

A munkalehetőségek listája elérhető lesz 2016. március 8.-tól az alábbi linken: http://www.kre.hu/karoli_osztondij/regisztracio/ 

Pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Károli Ösztöndíjbizottság bírálja el. Az elbírálás során érvényesítendő fő szempont a pályázó tanulmányi eredménye.
Az elbírálás pontrendszerben történik a felhívásban megjelent szempontok szerint. 

Az ösztöndíjat elnyert hallgatók listájának közzététele:
2016. április 6. (szerda)


Részletes pályázati felhívás, 2015/2016. tanév tavaszi félév

Jelenléti ív önkéntes munkához

KRE Befogadó nyilatkozat önkéntes munkához

Teljesítésigazolás önkénteseknek

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube