Magyartanár (osztatlan)

Osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés
Magyartanár szak


Jelentkezés benyújtása: www.felvi.hu
Jelentkezési határidő: 2017. február 15.

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1993 óta folyik magyartanár-képzés. 1993 és 2005 között osztatlan rendszerben, 2009-től kezdve pedig osztott rendszerű képzésben szerezhettek tanári szakképzettséget a hallgatók a magyartanár mesterképzési szakon. 2013 szeptemberétől indult újra az osztatlan rendszerű, kétszakos tanárképzés a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően.

A magyartanár szak 10 féléves képzési idő alatt általános iskolai tanári, míg 12 félév alatt középiskolai tanári képesítést nyújt. Mind a 10, mind a 12 féléves képzési forma párosítható bármelyik tanárszakunkon akár 10, akár 12 féléves képzéssel. Amennyiben a hallgató egy középiskolai és egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó szakpárt végez, akkor a képzési idő 11 félév.

Az osztatlan magyartanár szak képzési programjának kiemelt célja, hogy naprakész nyelvészeti, irodalmi, kulturális, stílus- és kortörténeti, pedagógiai, pszichológiai, valamint szakmódszertani tudással, műelemző készséggel rendelkező tanárokat képezzen, illetve a hallgatók számára piacképes elméleti, gyakorlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. Ezen túl az egyetem küldetésnyilatkozatának megfelelően a vallásos, ezen belül a református szellemű oktatás elvárásainak is igyekszünk megfelelni (egyházismereti, illetve a szabadon választható „Bibliai motívumok az irodalomban”, „A protestáns irodalom klasszikusai” kurzusainkkal). Kiemelt területnek számítanak a képzésben a nyelvészeti (leíró magyar nyelvészet, nyelvtörténet, szemantika, stilisztika, szövegtan, lexikográfia, nyelvpolitika, alkalmazott nyelvészet), az irodalmi (régi, klasszikus, modern és kortárs magyar irodalom, világirodalom, irodalomelmélet, műfajtörténet), illetve az irodalom és társművészetek kapcsolatával foglalkozó kurzusok. A tanárképzés a modern, kommunikatív szemléletű magyar nyelv- és irodalomoktatás célkitűzéseit igyekszik megvalósítani. A pedagógiai-pszichológiai és a szakmódszertani kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a tanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő. A KRE tanárképzése kiemelt területként kezeli a tanításmódszertan szakterületén belül az információs- és kommunikációs technológiák (IKT) felhasználását az oktatási folyamatban, így szakonként külön kurzus teszi lehetővé a modern IKT-s eszközök szaktárgyhoz kapcsolódó alkalmazási lehetőségeinek elsajátítását a tanári munka során.

Hallgatóink a magyartanár szak szakpárban történő elvégzése után tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban, illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzéseken folytathatják tanulmányaikat (például a Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szakon). A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt.

Képzési forma:
Az osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés keretein belül a magyartanári szakot nappali tagozaton indítjuk, államilag támogatott és költségtérítéses képzés formájában.
Költségtérítés: 400.000/félév (vö. www.felvi.hu)

Szakfelelős:  Prof. Dr. Szabó András, tanszékvezető, egyetemi tanár, DSc
A tanárképzésért felelős: Dr. habil. Bodonyi Edit, főigazgató, egyetemi docens
Web: http://www.kre.hu/nyelveszet

További tanszéki információk az osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés magyartanár szakáról:

További tájékoztatás kapható Bódiss Marianna tanszéki adminisztrátortól (Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel: +36 (1) 872 1709), a pedagógia-pszichológia-szakmódszertan modulról Treier Abigéltől, a Tanárképző Központ koordinátorától (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +36 (1) 872-1710), általános felvételi ügyekben pedig a Tanulmányi Osztálytól
(This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 36/1 483-2898).
 
Információ:
1. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:
Országos Felsőoktatási Információs Központ: Tel: 477 31 31, E-mail: info@felvi hu. Honlap: www.felvi.hu – a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban tájékoztató
2. Intézményi elérhetőség:
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztály
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel: 483-2898, 483-2902, Fax: 483-2901
Félfogadási idő: hétfőn, szerdán 9-12, 13-15 óráig, pénteken 9-12 óráig
3. Tanszéki elérhetőség:
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
1146 Budapest, Dózsa György út 25–27. I. em. 126.
Tel: +36 (1) 872 1708
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.kre.hu, www.kre.hu/nyelveszet