Kazinczy-verseny házi forduló 2013

Felhívás
a felsőoktatási intézmények 2013. évi Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd
versenyének házi fordulójára

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke meghirdeti a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének házi fordulóját egyetemünk Bölcsészettudományi, Állam- és Jogtudományi, Hittudományi, valamint Tanítóképző Karán tanuló hallgatók részére.
A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. Úgy gondoljuk, hogy ez a tanítói, tanári, lelkészi és jogi pályára készülő hallgatók számára egyaránt igen fontos. Az országos megmérettetésen, melyet az ELTE BTK-n rendeznek 2013. április 12–13-án, egyetemünk azon három hallgatója vehet részt, aki a helyi versenyen a legjobbnak bizonyul.

A versenyfeladat:
Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:
a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

A háziversenyről a legjobb helyezést elért 3 hallgató továbbjut az országos fordulóra (ELTE BTK, 2013. április 12–13.).

A háziverseny időpontja és helyszíne: 2013. február 21., 17.00 óra, Károli Gáspár Református Egyetem BTK (1088 Budapest, Reviczky u. 4.), Magyar Nyelvtudományi Tanszék (gyülekezés a 2. emeleten, a 217-es szoba előtt).

Az érdeklődőket kérjük, hogy e-mailben jelentkezzenek Sólyom Réka tanárnőnél a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 2012. február 19.

Budapest, 2013. február 05.

Dr. habil. Fóris Ágota
tanszékvezető egyetemi docens
   KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
http://www.nyelveszet.kre.hu/