JELENTKEZÉSI LAP
A Károli Gáspár Református Egyetem

Hittudományi Karára

Kérem felvételemet a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi
Kar alább megjelölt képzésére

Osztatlan mesterképzések (mesterfokozatot ad „MA”):
teológia osztatlan mesterképzés (lelkész szakirány, nappali munkarend):
teológia osztatlan képzés (nappali munkarend):
hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés (nappali munkarend):
Mesterképzések (felsőfokú oklevél után mesterfokozatot ad („MA”)
hittanár-nevelőtanár mesterképzési szak (levelező munkarend):
Jelentkező személyi adatai:
Neme: *
Előtag (pl. dr., id., ifj. stb.)
Vezetéknév (Családi név) *
Keresztnév1. (Utónév1) *
Keresztnév2. (Utónév2)
Születési név (Ha eltér a jelenleg használt nevétől):
Születési hely: *
Születési idő: *
Születési ország: *
Születési megye1 (csak ha Magyarországon született):
Állampolgárság1: *
Állampolgárság2 (ha van):
Nemzetiség (ha az állampolgárság 1 nem magyar):
Anyja születési neve: *
Adóazonosító jel:
TAJ szám: *
Tanulói, hallgatói azonosító:
Állandó lakcíme:
Ország:     Megye2:     Helyiség:
Ir.sz.:     út, utca, tér, stb.:    hsz.:
tel.:     mobil:   e-mail.:*
Értesítési cím:(csak akkor kell kitölteni, ha más mint az állandó lakcím)
Ország:     Megye3:     Helyiség:
Ir.sz.:     út, utca, tér, stb.:    hsz.:
tel.:     mobil:   e-mail.:

* Kitöltése kötelező
1 Csak magyarországi cím esetén kell megadni.
2 Csak magyarországi cím esetén kell megadni.
3 Csak magyarországi lakcím esetén kell kitölteni.

2. Középiskolai tanulmányok.
A középiskola neve:
OM kódja1 (2001-ben vagy azt követően érettségizettek számára)
címe:
érettségi bizonyítvány kiállításának dátuma:
Az érettségi bizonyítvány nyomdai sorszáma:
A középiskolai osztály tagozata:
A középiskolai osztály típusa:

1 Csak magyarországi vagy Magyarországon működő külföldi középiskola esetén kell kitölteni.

3. Nyilatkozat felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokról:

szint (alapképzés,
főiskolai képzés,
mesterképzés, egyetemi
képzés, felsőfokú
szakképzés,
felsőoktatási szakképzés
szak, szakpár intézmény, kar
betűkódja
képzés kezdete
tanév, félév
igénybe vett
áll.tám./állami ösztöndíjas
félévek száma
igénybe vett
ktg.tér./önköltséges
félévek száma
végbizonyítvány
(abszolutórium)
szerzés ideje
(év, hó, nap)
záróvizsga időpontja
(év, hó, nap)
oklevél száma oklevél kiállításának
ideje (év, hó, nap)

4. Melyik gyülekezet tagja:

Lelkészi ajánlást annak a gyülekezetnek parókus lelkésze és esperese adhat, ahol a jelentkező választó jogú egyháztag (csak teológia, lelkész szakirány és hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés szakra jelentkezők).

Lelkipásztor neve

Konfirmálás időpontja:

5. Nyelvtudást igazoló dokumentumok:

nyelv:    szint (A1, B2 ,C1)     típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):
nyelv:    szint (A1, B2 ,C1)     típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):

6. Mellékletek:

          - születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
          - érettségi bizonyítvány másolata
          - középiskolai bizonyítvány másolata (11.,12. évfolyam év végi)
          - nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
          - lelkipásztori vélemény a gyülekezet parókus lelkészétől és esperestől ahol a jelentkező választó jogú egyháztag (csak teológia lelkipásztor szakirány, hittanár-
            nevelőtanár nappali és református hittanoktató szakra jelentkezőknek)
          - vallástanári ajánlás
          - konfirmációi igazolás
          - hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha nem közvetlenül érettségi után jelentkezik
          - kézzel írott, részletes önéletrajz
          - az eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltűntetni:
          „NÉV, HTK felvételi díj”

          - református teológia osztatlan mesterképzés szak: 8000 Ft
          - hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés szak: 4000 Ft
          - hittanár-nevelőtanár levelező szak: 4000 Ft

Az elektronikusan visszakapott jelentkezési lapot aláírva, a mellékletekkel együtt kell visszaküldeni a Kar Dékáni Hivatalába. 1092 Budapest Ráday utca 28. II. em.