Református hittanoktató

Református Hittanoktató - BA

Az alapképzési szak célja olyan református hittanoktatók képzése, akik alapos teológiai, és megfelelő pedagógiai, illetve pszichológiai ismeretekkel, a feladataik ellátásához szükséges készségek és képességek birtokában, valamint elegendő gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy közoktatási és gyülekezeti keretben a 8. évfolyammal bezárólag hittanoktatói munkát végezzenek.

A három éves képzés alapozó részében a hallgatók megismerik a keresztén hit forrásának, a Bibliának kialakulási körülményeit és tartalmát, az egyház korai történetét és a reformációt, valamint a református egyház hitvallási iratait. Ezeket a stúdiumokat követően a hallgatók elsajátítják a Biblia szakszerű magyarázatához szükséges ismereteket, áttekintést nyernek a keresztyén hit rendszeréről, bevezetést kapnak a keresztyén etikába, és megismerik a magyar református egyház történetét.

A teológiai alapismeretek elsajátítása után az alapképzésben még olyan tantárgyak következnek, amelyek lehetővé teszik a hittanoktatás feladataira való alapos felkészülést. Az előzőekben összegyűjtött szaktudományos ismeretek itt alakulhatnak át gyakorlatban alkalmazható tudássá. Elméleti és gyakorlati kurzusok keretében szert tehetnek a hallgatók a későbbi munkájukhoz elengedhetetlen lélektani, pedagógiai és oktatáselméleti ismeretekre, valamint módszertani jártasságra. Megtanulják értelmezni a hitoktatás érintettjeinek vallási-lelki fejlődését, és kezelni a keresztyén nevelés problémás helyzeteit. A gyakorlatok lehetőséget nyújtanak a tanultak szakszerű vezetés melletti kipróbálására.

A hittanoktató képzésnek ez a szakasza teremti meg az alapot a teológia tudományának elmélyültebb tanulmányozására a mesterképzésben. Karunk lehetőséget biztosít a végzett hittanoktatók számára a két éves református hittanár-nevelő mesterszakon középiskolai vallástanári diploma megszerzésére. Ezt követően a három éves doktorképzés elvégzése után mód van a teológiai tudományokban a doktori fokozat elnyerésére. is

Karunk több nyugat-európai egyetemmel áll szerződéses kapcsolatban, így hallgatóink tanulmányaik ideje alatt több hónapos, vagy féléves külföldi tanulmányútra vehetnek igénybe Európai Uniós ösztöndíjat.

A képzésre várjuk minden olyan református fiatal jelentkezését, aki elhívatást érez Isten országa építésére, a magyar református egyház szolgálatára, és aki vonzódik a pedagógusi munka iránt.