Hansági Ágnes

Cím: Dr. habil.
Nem: nő
Születési év: 1968
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 1-483-2852

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2001
Tudományág: irodalomtudomány
Disszertáció címe: Klasszikus-korszak-kánon. Historizáció és temporalitás-tapasztalat az irodalomtudomány történeti koncepcióiban
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1993
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Kutatási és oktatási szakterületek
Mesterképzés: szemináriumok és előadások az általános irodalomtudomány, az irodalomelmélet, a medialitáselméletek és a kultúratudomány tárgyköreiben, tutorálás

Alapképzés: előadások és szemináriumok az irodalomtudomány alapkérdéseiről és a legjelentősebb irodalomelméleti iskolákról; interpretáció és szövegértelmezés

A tárcaregény és a folytatásos regény; A magyar tárcaregény története 1851-1938;

A szerialitás szerepe Jókainál

Regényfunkció és medialitás, a regény funkcióváltása a mediális multiplikálódás korában

Tehetséggondozás, tehetségkiválasztás


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
2012- GYIIK

1994- Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport (ELTE)


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2001- RE BTK Magyar Irodalomtörténeti, Elméleti és Komparatisztikai Tudományos diákkörének vezetője
2000- a KRE-n működő Kontextus Műhely alapító-tanára, műhelyszemináriumok vezetője
2005-2011 a KRE BTK Tudományos Diákköri Tanácsának Elnöke
2006-2008 a KRE BTK MA képzések akkreditációjának koordinátora
2007-2012 tanszékvezető a KRE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszékén
2008-2010 tudományos és fejlesztési dékánhelyettes a KRE Bölcsészettudományi Karán

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német GDS-C2
orosz középfok C
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem OTDT 2011
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
NMFT tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2011 január Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main DAAD kutatói ösztöndíj
2008-2011 MTA Bolyai-ösztöndíj
2009 Universität Wien ÖAD kutatói ösztöndíj
2001-2003 MTA Bolyai-ösztöndíj (kiemelkedő minősítéssel)
1999/2000 Universität Konstanz DAAD kutatói ösztöndíj
1999 Universität Wien kutatói ösztöndíj
1998/1999 Soros Alapítvány belföldi doktorandusz-ösztöndíj
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Mészáros Márton,SzTE Protestantizmus és medialitás 2010
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Merva Attila,
Selye János Egyetem, Révkomárom
A szlovákság életének megjelenítése Jókai Mór műveiben 2014
Huba Márk, SzTE Test-referencialitás. Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához 2010
Devescovi Balázs, SzTE Korsók és díszedények. Eötvös József 1848 előtti regényei 2005
Rákai Orsolya, SzTE Az irodalomtudós tekintete 2004
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Klasszikus – Korszak – Kánon. Historizáció és temporalitás-tapasztalat az irodalomtudomány történeti koncepcióiban. Akadémiai, Budapest, 2003.

Az Ixion-szindróma. Kulturális identitás és irodalmi kánon a romantikában és a modernségben. Ráció, Budapest, 2006.

Tárca – regény – nyilvánosság. Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei. Ráció, Budapest, 2014.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Mozgó Világ. Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére. Budapest: Ráció Kiadó, 2003. Hermann Zoltánnal, Horváth Csabával, Szitár Katalinnal közösen

Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a XX. században. Budapest: Kijárat, 2003. Hermann Zoltánnal közösen

„egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Budapest: Ráció Kiadó, 2004. Hermann Zoltánnal, Horváth Csabával, Szitár Katalinnal, Török Lajossal közösen

„Mester Jókai” A Jókai-olvasás hagyományai és a magyar romantika kánonja. Budapest: Ráció Kiadó, 2005. Hermann Zoltánnal közösen

Studia Caroliensia 2009/4., 266 pp.

Az olvasás labirintusában. Tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Historia Litteraria Alapítvány, Ráció, Budapest, 2013, Bednanics Gáborral és Vaderna Gáborral közösen.

Jókai & Jókai. Tanulmányok. Budapest: L’Harmattan, Károli, 2013. Hermann Zoltánnal közösen

„Próza az, amit kinyomtatnak” Tanulmányok Ottlik Gézáról, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2013. Bednanics Gáborral, Horváth Csabával, Palkó Gáborral, Wernitzer Juliannával közösen

Könyvfejezetek

Diszkusszió nélküli vita: néma játék. A Klárisok-vita mint hatástörténeti paradigma. Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. [szerk.]: Újraolvasó - Tanulmányok József Attiláról. Anonymus, Budapest, 2001., 109-121.

A hiány metaforái: a romantika korszakfogalma. Nagy Imre – Merényi Annamária (szerk.): „Mit jelent a suttogásod?” A romantika: eszmék, világkép, poétika. Pannónia, Pécs, 2002. 77-83.

Emlékezet, idő, identitás. A temporális idegenség tapasztalata a romantika és a modernség korszakküszöbének értelmezésében. Bednanics Gábor – Kékesi Zoltán – Kulcsár Szabó Ernő [szerk.]: Identitás és kulturális idegenség. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 107-121.

Diszkusszió nélküli vita: néma játék. A Klárisok-vita mint hatástörténeti paradigma. Bednanics Gábor – Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály [szerk.]: Hang és szöveg. Osiris, Budapest, 2003., 291-308.

A kánon egyszólamúsítása – A Jókai-precedens és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón. Dobos István – Szegedy-Maszák Mihály [szerk.]: Kánon és kanonizáció. Csokonai, Debrecen, 2003. 80-102.

Ugyanaz a történet. (Képes-könyv, mese-regény. Háy János:Xanadu) Sz. Molnár Szilvia – Molnár Gábor Tamás [szerk.]: Egytucat. Kortárs magyar írók női szemmel. József Attila Kör – Kijárat Kiadó, Budapest, 2003. 35-53.

Az idő archeológiája. A historika és az időrétegek modellje Reinhart Koselleck történetiségkoncepciójában. Kulcsár-Szabó Ernő – Szirák Péter [szerk.]: Történelem, kultúra, medialitás. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 31-52.

Kanonizáció és identifikáció. Az Ixion-szindróma. Biczó Gábor – Kiss Noémi [szerk.]: Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2003. 124-130.

A médium temporalitása – a temporalitás médiuma. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán – Horváth Csaba – Szitár Katalin [szerk.]: Mozgó Világ. Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére. Ráció Kiadó, Budapest, 2003. 106-116.

Identität und Identitätpresdentaion in Márais Die Glut. Ernő Kulcsár-Szabó – Csongor Lőrincz – Gábor Tamás Molnár (Hg.): Spielarten der Sprache. Transgressionen des Medialen in der Literatur. Osiris Verlag, Budapest, 2004. 395-418.

A médium megmutatkozása. Zsigmond Ferenc Jókaija. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán – Horváth Csaba – Szitár Katalin – Török Lajos [szerk.]: „egy csonk maradhat” Ráció Kiadó, Budapest, 2004., 62-77.

A médium kora. A kor médiuma? A kánonok alakulásának mediális aspektusai. Kulcsár-Szabó Zoltán – Szirák Péter [szerk.]: Az esztétikai tapasztalat medialitása. Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 411-427.

Irónia és identitás. A „patriotic speech act” és az irónia retorikája Jókainál. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán [szerk.]: „Mester Jókai”. A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón. Ráció, Budapest, 2005. 149-179.

Irodalomtörténeti reflexiók az 1910-es években. Oláh Szabolcs – Simon Attila – Szirák Péter [szerk.]: Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében, Ráció, Budapest, 2006, 107-115.

Dilthey „élmény”-kategóriája. Hima Gabriella [szerk.]: Tizennégy tanítvány, KRE BTK Irodalomtudományi Doktoriskola, Budapest, 2006, 105-114.

Iskazi pripadnosti. „Patriotski govorni čin” i funkcija tvorbe identiteta kod klasika mađarskoga romana 19. stoljeća. Dubravka Oraić Tolić – Ernő Kulcsár Szabó [szerk.]: Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, FF Press, Zagreb, 2006, 171-179.

Innen és túl. A prózafordulat nyomai az ezredvégen. Győrffy Miklós - Kelemen Pál – Palkó Gábor [szerk.]: Prózafordulat, Kijárat, Budapest, 2007, 265-275.

Tévelygések az irónia irányába. 1845 Eötvös József: A falu jegyzője. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András [szerk.]: A magyar irodalom történetei II. 1800-1919-ig, Gondolat, Budapest, 2007, 243-257.

Geschichtlichkeit der Kultur und metahistorische Reflexionen der Jahrhundertwende. Ernő Kulcsár Szabó - Dubravka Oraić Tolić [ Hg.]: Kultur in Reflexion. Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften. Braumüller, Wien, 2008, 113-121.

Regényfilológia=könyvfilológia? Tverdota György et al. [szerk.]: Filológia - interpretáció – médiatörténet, Ráció, Budapest, 2009, 434-460.

Olvasó hallgatók – hallgató olvasók. Irodalom (?) a médiumok között. Bónus Tibor et al. [szerk.]: A hermeneutika vonzásában, Ráció, Budapest, 2010. 558-574.

Romanphilologie ist Buchphilologie? Pál Kelemen et al. [Hg.]: Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Text, Universitätsverlag Winter, 2011. (Bibliothek der klassischen Altertumwissenschaften 131.) S. 429-453.

A regény a politikai napilap médiumában. Dánél Mónika et al. [szerk.]: Esemény – trauma – nyilvánosság, Ráció, Budapest, 2012, 232-265.

Az európai regények a magyar könyvpiacon 1850 után. A Jókai-regények kontextusa. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán [szerk.]: Jókai & Jókai. Tanulmányok, L’Harmattan, Károli, Budapest, 2013, 19-54.

Az európai regények a magyar könyvpiacon 1850 után. A Jókai-regények kontextusa = Az olvasás labirintusában. Tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára, szerk. Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor, Historia Litteraria Alapítvány, Ráció, Budapest, 2013, 370-389.

Opisi velegrada u mađarskome feljtonističkom romanu u drugoj polivici 19. stoljeća = Imaginacije prostora. Centri i periferije – metropole i provincije u književostima i kulturama Srednje Europe, uredili Dubravka Oraić Tolić i Ernő Kulcsár Szabó, Disput, Zagreb, 2013, 39-54.

A magyar prózahagyomány iskolája = „Próza az, amit kinyomtatnak” Tanulmányok Ottlik Gézáról, szerk. Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Horváth Csaba, Palkó Gábor, Wernitzer Julianna, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2013, 50-67.

Abbauende Medien – expansive Archive: die Öffentlichkeit der Literatur. Zsigmond Móricz und der Feuilletonroman in den 1930er Jahren = Signaturen des Geschehens. Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz, hg. Zoltán Kulcsár-Szabó / Csongor Lörincz, Transcript Verlag, Bielefeld, 2014, 175-196.

Cikkek tudományos folyóiratokban

„Jelen-lét-mód”? A klasszikus mű a hagyomány történésében. Literatura, 1995/3., 298-308.

A recepció öröksége. A falu jegyzője a magyar kritikai hagyományban. Irodalomtörténet, 1996/3-4., 426-239.

A romantika kánonjai - A kánonok romantikája. Szépliteratúrai Ajándék, 1998/1-2., 97-103.

Diszkusszió nélküli vita: néma játék. A Klárisok-vita mint hatástörténeti paradigma. Iskolakultúra, 2000/10., 80-91.

A múlt megszólaltatásának palimpszesztusai: korszak-kánonok. Irodalomtudomány, 2000/1-2., 77-95.

„Gänsemarsch der Stile”: historizáció és temporalitás-tapasztalat a művészettudományok (stílus)korszak-koncepcióiban. Alföld (52. évf.) 2001/11., 79-96.

Prefiguráció és historizáció. Dokumentum és kommentár a kánonban. Iskolakultúra, 2002/12., 3-9.

A kánon egyszólamúsítása – A Jókai-precedens és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón. ItK, 2003/2-3., 277-297.

Identität und Identitätspresentation in Márais Die Glut. TRANS 15 (2005) http://www.inst.at/trans/15Nr/0512/hansagi.15.htm.

Innovation und Identität in den Strukturen des Prozesses der Kanonbildung. Die mythologische Überlieferung in Márais Roman Verzauberung in Ithaka. TRANS 16 (2006) http://www.inst.at/trans/16Nr/095/hansagi.16.htm.

Tévelygések az irónia irányában. Elbeszélő, elbeszélés és történet viszonylatai Eötvös József A falu jegyzője című regényében. Irodalomtörténet, 2006/1., 18-44.

Identitás és élettörténet. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek, Partitúra (A Sambucus Irodalomtudományi Társaság folyóirata), 2006/2., 13-41.

Presedan Jókaija i kanon madarske romantika, Kolo, Casopis Matice hrvatske, 2008 (XVIII.)/ 3-4., 503-519.

A mediális közeg hatása az elsődleges kanonizációra. A Jókai-regények folytatásos közlése a Pesti Naplóban (1851-1857) It, 2009/3., 291- 317.

Tárca, regény, sorozat (Minek a metamorfózisai?) Studia Caroliensia, 2009/4., 81-94.

Démonizáció és elhallgatás. A tárcaregény az irodalmi diskurzusban Alföld, 2012 (63. évf.)/6, 98-111.

Egy elfeledett Móricz-regény esete a Pesti Naplóval, Tiszatáj 2013/2, 77-93.

A nagyváros tapasztalata Jókai korai tárcaregényeiben, Irodalomtörténet 2013/1, 3-26.

Egy elfeledett Móricz-regény esete a Pesti Naplóval, Tiszatáj 2013/2, 77-93.

A megtartó felejtés. A kőszívű ember fiai temetési imájának olvasatai, Alföld, 2013 (64. évf.) /6, 81-102.

Az immanencia illúziója, Tiszatáj 2014 (68. évf.)/2, 105-111.

„A többit úgyis untig tudja már mindenki” Jókai forradalom-elbeszélései 19. századi printmédiumokban, Tiszatáj, 2014 (68. évf.)/5, 109-125.

Recenziók

Aszinkrónia az irodalomtanításban. Iskolakultúra. (VI.évf.) 1996/12. 84-89.

Várjuk a folytatást - csüngünk a történeten. Élet és Tudomány. 1997. október

A bőség zavara a zavar bősége? Túlmutató útmutató nem középiskolás fokon: bevezetés a félrevezetésbe. Iskolakultúra.(VII.évf.) 1997/11, 109-113.

Néhány gondolat Mesterházy Balázs Reprezentáció, identitás, temporalitás című dolgozata kapcsán, Literatura, (24. évf.) 1998/4., 381-383.

Szajbély Mihály: A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után, ItK, 2007/1-3, 307-310.

Induló modernség, kezdődő avantgarde, Alföld, 2007/3, 97-101

Siker és félreértés ellenére… Fried István: Siker és félreértés között. Márai Sándor korszakok határán, Alföld, 2008/11, 83-89.

Bónus Tibor – Kulcsár-Szabó Zoltán – Simon Attila (szerk.) Az olvasás rejtekútjai, It, 2008/1., 125-129.

Fordítások

Günther Buck: Irodalmi kánon és történetiség. Rohonyi Z. [szerk.]: Irodalmi kánon és kanonizáció, Osiris, Budapest, 2001.

Ricarda Huch: Apolló és Dionüszosz. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán [szerk.]: Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a XX. században. Kijárat, Budapest, 2003, 13-36.

Karl Heinz Bohrer: A romantika kritikája. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán [szerk.]: Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a XX. században. Kijárat, Budapest, 2003, 57-80.

Konferenciaszervezés

2012: Ottlik 100- KRE BTK MIKI, PIM FISZ, Horváth Csabával, Mészáros Mártonnal, Palkó Gáborral és Wernitzer Júliával, közösen, Budapest, PIM, 2012. 09. 13-14.

2012: a II. „Mester Jókai” Hermann Zoltánnal közösen (Balatonfüred, 2012. 05. 4-5.)

2010: „Hasznos mulatságok: Szórakoztató klasszikusok az ókortól a jelenkorig” Tudományfesztivál 2010, Hermann Zoltánnal közösen

2009: „Protestantizmus és medialitás. A reformáció mediális forradalma” Tudomány Hete 2009, Szabó Andrással és Csoma Zsigmonddal közösen

2006: „Rokon értelmek: a bölcsészettudományok aktualitása” Károli Tudományos Napok 2006. (2006. 04. 18-21.)

2006: „Az irodalomtörténet mint elbeszélés/ Az irodalomtörténet elbeszélhetősége. Kulturális identitás és nemzeti irodalomtörténet a 21. században” Hermann Zoltánnal és Kállay G. Katalinnal közösen (Budapest, HIK, 2006. 04. 20-21.)

2004: „Mester Jókai. A Jókai-olvasás hagyományai és a magyar romantika kánonja” Hermann Zoltánnal közösen (Révkomárom, 2004. 12. 3-4.)

2002: „A hagyomány mint feladat - az 1920-as évek magyar irodalmában” Hermann Zoltánnal, Szitár Katalinnal, Horváth Csabával közösen (Budapest, 2002.10. 3-4.)

Nyilvános megjelenések

A recepció öröksége. „Új hagyományrend - új dialógus?” (PIM-ELTE, Budapest, 1994.)

A hiány metaforái. A romantika korszakfogalma „A romantika problémái” (Pécs,1998.)

Diszkusszió nélküli vita. A Klárisok-vita mint hatástörténeti paradigma („Újraolvasó - József Attila” Miskolc, 2000.)

Jókai-precedens, és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón „Hatalom és kultúra” (V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Jyväskylä, 2001.)

Dokumentum és kommentár a kánonban „Filológia és hermeneutika” (Miskolc, 2002. április 16-17.)

Reinhart Koselleck és az időrétegek modellje(Zeitschichten) „Medialitás és kultúra” (Debrecen, 2002, március 28-29.)

A médium megmutatkozása: Zsigmond Ferenc Jókaija „Hagyomány mint feladat – az 1920-as évek magyar irodalmában” (PIM, Budapest, 2002, október 3-4.)

Kanonizáció és identifikáció. Az Ixión-szindróma „Antropológia és Irodalom” (Miskolc, 2002. okt. 9-11.)

Mediale Aspekte temporaler Fremdheit „Das Verbindende der Kulturen” (Bécs, 2003. november 7-9.)

Babits Irodalomelméleti előadásai „Mit láttam benned? Hőst, szentet, királyt.” (Miskolc, 2003. december 18-19.)

A médium kora- a kor médiuma? „Az esztétikai tapasztalat medialitása” (Debrecen, 2003. szeptember 25-26.)

Emlékezet, idő, identitás. A temporális idegenség tapasztalata a romantika és modernség korszakküszöbének értelmezésében „Identitás és kulturális idegenség” (Budapest, 2003. március 27-29.)

Jókai humora: a recepció iróniája „Mester Jókai. A Jókai-olvasás hagyományai és a magyar romantika kánonja” (Révkomárom, 2004. december 3-4.)

Äußerungen der Zugehörigkeit. »Patriotic speech-act« und die Funktion der Identitätsstiftung in ungarischen Romanklassikern der 19. Jahrhunderts „Identität und Differenz. Kroatische und ungarische kulturelle Stereotype” (Lovran, 2004. május 19-23.)

Innovation und Identität in den Strukturen des Prozesses der Kanonbildung. Die mythologische Überlieferung in Márais Roman „Verzauberung in Ithaka” „Innovationen und Reproduktionen in Kulturen und Gesellschaften” (Bécs, 2005. december 8-9.)

Identitás - nyelv – szakralitás „Szakrális valóság, szakrális nyelv, szakrális kommunikáció” (Budapest, 2005. október 11.)

Szerzői identitás, szerzői név „Szöveg mint rejtekhely” (Budapest, PIM, 2006. szeptember 21-22.)

A mediális környezet hatása az elsődleges kanonizációra VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus „Kultúra – médium – irodalom” (Debrecen, 2006. augusztus 23.)

Irodalomtörténeti reflexiók az 1910-es években „Szerep és közeg” (Debrecen, 2006. április 27-29.)

A kulturális identitás prezentációja: irodalom-történet „Az irodalomtörténet mint elbeszélés/ Az irodalomtörténet elbeszélhetősége. Kulturális identitás és nemzeti irodalomtörténet a 21. században” (Budapest, 2006. április 20-21.)

Regényfilológia=könyvfilológia? „Filológia – interpretáció - médiatörténet” (Budapest, ELTE-MTA TKI, 2007. november 22-24.)

Innen és túl – prózafordulat az ezredvégen „Prózafordulat: a magyar próza alakulástörténete a XX. század utolsó évtizedeiben” (Budapest, PIM, 2007. május 25.)

Geschichtlichkeit der Kultur und metahistorische Reflexionen der Jahrhundertwende „Kulturalität und Kulturbegriff in den Paradigmen moderner Literatur- und Geisteswissenschaften in den Ländern Kroatien, Österreich, Slowakei und Ungarn” (Veszprém, 2007. április 12-15.)

Tárca, regény, sorozat. Minek a metamorfózisai? „Metamorfózisok” (Budapest Transzfer, PIM, Budapest, 2008. október 10.)

Protestantizmus és médiumok a 19. századi népszerű regényben. „Protestantizmus és medialitás. A reformáció mediális forradalma” című konferencián: (Budapest, MTA, Kossuth Klub, 2009. november 10-11.)

Olvasó hallgatók – hallgató olvasók: irodalom (?) a médiumok között. „Líra, hang, médium” című konferencián: (Eger, EFK-FISZ-ÁITK, 2009. május 21-22.)

Großstadtbeschreibungen im ungarischen Fortsetzungsroman in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. „Raum in Szene: Zentren und Peripherien -Metropolen und Provinzen in Mitteleuropa” című konferencián: (Lovran, 2010. május 19-23.)

Dickenstől Jókaiig – A folytatásos regény canossája. „Hasznos mulatságok: Szórakoztató klasszikusok az ókortól a jelenkorig” című konferencián: „” (Tudományfesztivál 2010, Budapest, KRE BTK, 2010. szeptember 17-18.)

Hír és szórakoztatás. A politikai hír és a tárcaregény párbeszéde a 19. században. „Nyelv és kultúra a változó régióban” VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Klasszikus magyar- és világirodalom szekció (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.

Az irodalmi nyilvánosság átalakulása az 1850-es években. „Trauma – esemény – szimptóma” című konferencia (Budapest, ELTE, 2011. november 17-18.)

Európai regények a magyar könyvpiacon 1850 után. A Jókai-regények kontextus. „Jókai és a világirodalom” című konferencia (Balatonfüred, KRE - Balatonfüred Városi Múzeum, 2012. május 4-5.)

Az immanencia illúziója. „Tiltott fogalmak visszatérése” című konferencia (Eger, FISZ – EKF, 2012. május 10-11.)

A magyar prózahagyomány iskolája. „Ottlik 100” című konferencia (Budapest, PIM, 2012. szeptember 13-14.)

Az elbeszélhető és az elbeszélhetetlen forradalom. Jókai forradalom-elbeszélései a 19. századi printmédiumokban. „Forradalom – performativitás – struktúra” című konferencia (Debrecen, MODEM, ÁITK-OTKA, 2013. május 9–10.)

Színhely, tetthely, közhely. Főváros-leírások a 19. század derekán. „Emlékpontok, időterek” című konferencia (Eger, FISZ-EKF, 2013. március 7-8.)

A magyar Bouvard és Pecuchet? Kanonizáció, innováció, humor. „Tabuk az irodalomban. Az irodalom »külpolitikái«” című konferencia (Eger,FISZ-EKF, 2014. május 8-9.)

Kemény Zsigmond, a Pesti Napló és egy drámai költemény, „emlékezet és irodalom. Tudományos és emlékkonferencia Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulója alkalmából (Debrecen, Debreceni Egyetem, 2014. június 12-13.)


Ágnes Hansági

Title: Dr habil.
Gender: F
Year of Birth: 1968
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-483-28-52

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2001
Discipline: Hungarian Studies
Title of Thesis: Klasszikus – Korszak – Kánon. Historizáció és temporalitás-tapasztalat az irodalomtudomány történeti koncepcióiban
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1993
Discipline(s): Hungarian Studies
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Modern Hunagrian Literature, Comparative Literature and Literary Theory
Current Position(s): Associate Professor


Areas of Research and Teaching
MA: seminars and lectures on the history of literary studies, literary theory, media theories and cultural studies; tutorial

BA: lectures and seminars on general issues of literary studies, schools and methods of modern literary theory; courses on interpretation

Feuilleton and serials, seriality in Jókai

The history of serials in Hungary 1851-1938

Functions and media of the novel in the age of multiple media environment

Membership in Research Groups and Projects
2012- Reserach Group of Childrens’ and Youth Literature
1994- Association for the General Study of Literature (ELTE)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
since 2001 head of the Students’ Scientific Circle, section Hungarian Studies, Comprarative Literature and Literary Theory
2005-2011 head of the Faculty Council of Students’ Scientific Circles of KRE
since 2000 Kontextus Workshop seminars on issues of contemporary Hungarian and European literature
2008-2010 Associate Dean for Research and Development of the Faculty of Humanities of Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church (KRE)
2007-2012 head of the Dept. of Comparative Literature and Literary Theory of KRE

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German GDS-C2
Russian intermediate („C”)
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Jubilee Medal of the Council of National Scientific Students’ Associations National Scientific Students’ Associations 2011
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
2001- IAHS  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2011, January: (1 month) Johann Wolfgang Goethe-
Universität, Frankfurt am Main
DAAD research
fellowship
2008 -2011 HAS Bolyai Fellowship
2009 (1 month) University of Vienna ÖAD research
fellowship
2001- 2003 HAS Bolyai Fellowship
(evaluation: excellent)
1999/2000 University of Constance
(Germany)
DAAD research
fellowship
1999 University of Vienna research fellowship
1998/99 Soros Fundation research grant
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Márton Mészáros,
University of
Szeged (SzTE)
Protestantizmus és medialitás 2010
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Merva Attila,
Selye János Egyetem, Révkomárom
A szlovákság életének megjelenítése Jókai Mór műveiben 2014
Márk Huba,
University of
Szeged
(SzTE)
Test-referencialitás. Komparatisztikai
vizsgálatok a szöveg(ek) test-
referenciális olvashatóságához
2010
Balázs Devescovi,
University of
Szeged
(SzTE)
Korsók és díszedények. Eötvös József
1848 előtti regényei
2005
Orsolya Rákai,
University of
Szeged
(SzTE)
Az irodalomtudós tekintete 2004
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Klasszikus – Korszak – Kánon. Historizáció és temporalitás-tapasztalat az irodalomtudomány történeti koncepcióiban. Akadémiai, Budapest, 2003.

Az Ixion-szindróma. Kulturális identitás és irodalmi kánon a romantikában és a modernségben. Ráció, Budapest, 2006.

Tárca – regény – nyilvánosság. Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei. Ráció, Budapest, 2014.

Edited Books and Journals

Mozgó Világ. Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére. Budapest: Ráció Kiadó, 2003. Hermann Zoltánnal, Horváth Csabával, Szitár Katalinnal közösen

Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a XX. században. Budapest: Kijárat, 2003. Hermann Zoltánnal közösen

„egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Budapest: Ráció Kiadó, 2004. Hermann Zoltánnal, Horváth Csabával, Szitár Katalinnal, Török Lajossal közösen

„Mester Jókai” A Jókai-olvasás hagyományai és a magyar romantika kánonja. Budapest: Ráció Kiadó, 2005. Hermann Zoltánnal közösen

Studia Caroliensia 2009/4., 266 pp.

Az olvasás labirintusában. Tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Historia Litteraria Alapítvány, Ráció, Budapest, 2013, Bednanics Gáborral és Vaderna Gáborral közösen.

Jókai & Jókai. Tanulmányok. Budapest: L’Harmattan, Károli, 2013. Hermann Zoltánnal közösen

„Próza az, amit kinyomtatnak” Tanulmányok Ottlik Gézáról, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2013. Bednanics Gáborral, Horváth Csabával, Palkó Gáborral, Wernitzer Juliannával közösen

Chapters in Books

Diszkusszió nélküli vita: néma játék. A Klárisok-vita mint hatástörténeti paradigma. Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. [szerk.]: Újraolvasó - Tanulmányok József Attiláról. Anonymus, Budapest, 2001., 109-121.

A hiány metaforái: a romantika korszakfogalma. Nagy Imre – Merényi Annamária (szerk.): „Mit jelent a suttogásod?” A romantika: eszmék, világkép, poétika. Pannónia, Pécs, 2002. 77-83.

Emlékezet, idő, identitás. A temporális idegenség tapasztalata a romantika és a modernség korszakküszöbének értelmezésében. Bednanics Gábor – Kékesi Zoltán – Kulcsár Szabó Ernő [szerk.]: Identitás és kulturális idegenség. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 107-121.

Diszkusszió nélküli vita: néma játék. A Klárisok-vita mint hatástörténeti paradigma. Bednanics Gábor – Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály [szerk.]: Hang és szöveg. Osiris, Budapest, 2003., 291-308.

A kánon egyszólamúsítása – A Jókai-precedens és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón. Dobos István – Szegedy-Maszák Mihály [szerk.]: Kánon és kanonizáció. Csokonai, Debrecen, 2003. 80-102.

Ugyanaz a történet. (Képes-könyv, mese-regény. Háy János:Xanadu) Sz. Molnár Szilvia – Molnár Gábor Tamás [szerk.]: Egytucat. Kortárs magyar írók női szemmel. József Attila Kör – Kijárat Kiadó, Budapest, 2003. 35-53.

Az idő archeológiája. A historika és az időrétegek modellje Reinhart Koselleck történetiségkoncepciójában. Kulcsár-Szabó Ernő – Szirák Péter [szerk.]: Történelem, kultúra, medialitás. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 31-52.

Kanonizáció és identifikáció. Az Ixion-szindróma. Biczó Gábor – Kiss Noémi [szerk.]: Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2003. 124-130.

A médium temporalitása – a temporalitás médiuma. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán – Horváth Csaba – Szitár Katalin [szerk.]: Mozgó Világ. Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére. Ráció Kiadó, Budapest, 2003. 106-116.

Identität und Identitätpresdentaion in Márais Die Glut. Ernő Kulcsár-Szabó – Csongor Lőrincz – Gábor Tamás Molnár (Hg.): Spielarten der Sprache. Transgressionen des Medialen in der Literatur. Osiris Verlag, Budapest, 2004. 395-418.

A médium megmutatkozása. Zsigmond Ferenc Jókaija. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán – Horváth Csaba – Szitár Katalin – Török Lajos [szerk.]: „egy csonk maradhat” Ráció Kiadó, Budapest, 2004., 62-77.

A médium kora. A kor médiuma? A kánonok alakulásának mediális aspektusai. Kulcsár-Szabó Zoltán – Szirák Péter [szerk.]: Az esztétikai tapasztalat medialitása. Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 411-427.

Irónia és identitás. A „patriotic speech act” és az irónia retorikája Jókainál. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán [szerk.]: „Mester Jókai”. A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón. Ráció, Budapest, 2005. 149-179.

Irodalomtörténeti reflexiók az 1910-es években. Oláh Szabolcs – Simon Attila – Szirák Péter [szerk.]: Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében, Ráció, Budapest, 2006, 107-115.

Dilthey „élmény”-kategóriája. Hima Gabriella [szerk.]: Tizennégy tanítvány, KRE BTK Irodalomtudományi Doktoriskola, Budapest, 2006, 105-114.

Iskazi pripadnosti. „Patriotski govorni čin” i funkcija tvorbe identiteta kod klasika mađarskoga romana 19. stoljeća. Dubravka Oraić Tolić – Ernő Kulcsár Szabó [szerk.]: Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, FF Press, Zagreb, 2006, 171-179.

Innen és túl. A prózafordulat nyomai az ezredvégen. Győrffy Miklós - Kelemen Pál – Palkó Gábor [szerk.]: Prózafordulat, Kijárat, Budapest, 2007, 265-275.

Tévelygések az irónia irányába. 1845 Eötvös József: A falu jegyzője. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András [szerk.]: A magyar irodalom történetei II. 1800-1919-ig, Gondolat, Budapest, 2007, 243-257.

Geschichtlichkeit der Kultur und metahistorische Reflexionen der Jahrhundertwende. Ernő Kulcsár Szabó - Dubravka Oraić Tolić [ Hg.]: Kultur in Reflexion. Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften. Braumüller, Wien, 2008, 113-121.

Regényfilológia=könyvfilológia? Tverdota György et al. [szerk.]: Filológia - interpretáció – médiatörténet, Ráció, Budapest, 2009, 434-460.

Olvasó hallgatók – hallgató olvasók. Irodalom (?) a médiumok között. Bónus Tibor et al. [szerk.]: A hermeneutika vonzásában, Ráció, Budapest, 2010. 558-574.

Romanphilologie ist Buchphilologie? Pál Kelemen et al. [Hg.]: Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Text, Universitätsverlag Winter, 2011. (Bibliothek der klassischen Altertumwissenschaften 131.) S. 429-453.

A regény a politikai napilap médiumában. Dánél Mónika et al. [szerk.]: Esemény – trauma – nyilvánosság, Ráció, Budapest, 2012, 232-265.

Az európai regények a magyar könyvpiacon 1850 után. A Jókai-regények kontextusa. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán [szerk.]: Jókai & Jókai. Tanulmányok, L’Harmattan, Károli, Budapest, 2013, 19-54.

Az európai regények a magyar könyvpiacon 1850 után. A Jókai-regények kontextusa = Az olvasás labirintusában. Tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára, szerk. Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor, Historia Litteraria Alapítvány, Ráció, Budapest, 2013, 370-389.

Opisi velegrada u mađarskome feljtonističkom romanu u drugoj polivici 19. stoljeća = Imaginacije prostora. Centri i periferije – metropole i provincije u književostima i kulturama Srednje Europe, uredili Dubravka Oraić Tolić i Ernő Kulcsár Szabó, Disput, Zagreb, 2013, 39-54.

A magyar prózahagyomány iskolája = „Próza az, amit kinyomtatnak” Tanulmányok Ottlik Gézáról, szerk. Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Horváth Csaba, Palkó Gábor, Wernitzer Julianna, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2013, 50-67.

Abbauende Medien – expansive Archive: die Öffentlichkeit der Literatur. Zsigmond Móricz und der Feuilletonroman in den 1930er Jahren = Signaturen des Geschehens. Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz, hg. Zoltán Kulcsár-Szabó / Csongor Lörincz, Transcript Verlag, Bielefeld, 2014, 175-196.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

„Jelen-lét-mód”? A klasszikus mű a hagyomány történésében. Literatura, 1995/3., 298-308.

A recepció öröksége. A falu jegyzője a magyar kritikai hagyományban. Irodalomtörténet, 1996/3-4., 426-239.

A romantika kánonjai - A kánonok romantikája. Szépliteratúrai Ajándék, 1998/1-2., 97-103.

Diszkusszió nélküli vita: néma játék. A Klárisok-vita mint hatástörténeti paradigma. Iskolakultúra, 2000/10., 80-91.

A múlt megszólaltatásának palimpszesztusai: korszak-kánonok. Irodalomtudomány, 2000/1-2., 77-95.

„Gänsemarsch der Stile”: historizáció és temporalitás-tapasztalat a művészettudományok (stílus)korszak-koncepcióiban. Alföld (52. évf.) 2001/11., 79-96.

Prefiguráció és historizáció. Dokumentum és kommentár a kánonban. Iskolakultúra, 2002/12., 3-9.

A kánon egyszólamúsítása – A Jókai-precedens és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón. ItK, 2003/2-3., 277-297.

Identität und Identitätspresentation in Márais Die Glut. TRANS 15 (2005) http://www.inst.at/trans/15Nr/0512/hansagi.15.htm.

Innovation und Identität in den Strukturen des Prozesses der Kanonbildung. Die mythologische Überlieferung in Márais Roman Verzauberung in Ithaka. TRANS 16 (2006) http://www.inst.at/trans/16Nr/095/hansagi.16.htm.

Tévelygések az irónia irányában. Elbeszélő, elbeszélés és történet viszonylatai Eötvös József A falu jegyzője című regényében. Irodalomtörténet, 2006/1., 18-44.

Identitás és élettörténet. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek, Partitúra (A Sambucus Irodalomtudományi Társaság folyóirata), 2006/2., 13-41.

Presedan Jókaija i kanon madarske romantika, Kolo, Casopis Matice hrvatske, 2008 (XVIII.)/ 3-4., 503-519.

A mediális közeg hatása az elsődleges kanonizációra. A Jókai-regények folytatásos közlése a Pesti Naplóban (1851-1857) It, 2009/3., 291- 317.

Tárca, regény, sorozat (Minek a metamorfózisai?) Studia Caroliensia, 2009/4., 81-94.

Démonizáció és elhallgatás. A tárcaregény az irodalmi diskurzusban Alföld, 2012 (63. évf.)/6, 98-111.

Egy elfeledett Móricz-regény esete a Pesti Naplóval, Tiszatáj 2013/2, 77-93.

A nagyváros tapasztalata Jókai korai tárcaregényeiben, Irodalomtörténet 2013/1, 3-26.

Egy elfeledett Móricz-regény esete a Pesti Naplóval, Tiszatáj 2013/2, 77-93.

A megtartó felejtés. A kőszívű ember fiai temetési imájának olvasatai, Alföld, 2013 (64. évf.) /6, 81-102.

Az immanencia illúziója, Tiszatáj 2014 (68. évf.)/2, 105-111.

„A többit úgyis untig tudja már mindenki” Jókai forradalom-elbeszélései 19. századi printmédiumokban, Tiszatáj, 2014 (68. évf.)/5, 109-125.

 

Book Reviews

Aszinkrónia az irodalomtanításban. Iskolakultúra. (VI.évf.) 1996/12. 84-89.

Várjuk a folytatást - csüngünk a történeten. Élet és Tudomány. 1997. október

A bőség zavara a zavar bősége? Túlmutató útmutató nem középiskolás fokon: bevezetés a félrevezetésbe. Iskolakultúra.(VII.évf.) 1997/11, 109-113.

Néhány gondolat Mesterházy Balázs Reprezentáció, identitás, temporalitás című dolgozata kapcsán, Literatura, (24. évf.) 1998/4., 381-383.

Szajbély Mihály: A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után, ItK, 2007/1-3, 307-310.

Induló modernség, kezdődő avantgarde, Alföld, 2007/3, 97-101

Siker és félreértés ellenére… Fried István: Siker és félreértés között. Márai Sándor korszakok határán, Alföld, 2008/11, 83-89.

Bónus Tibor – Kulcsár-Szabó Zoltán – Simon Attila (szerk.) Az olvasás rejtekútjai, It, 2008/1., 125-129.

Translations

Günther Buck: Irodalmi kánon és történetiség. Rohonyi Z. [szerk.]: Irodalmi kánon és kanonizáció, Osiris, Budapest, 2001.

Ricarda Huch: Apolló és Dionüszosz. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán [szerk.]: Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a XX. században. Kijárat, Budapest, 2003, 13-36.

Karl Heinz Bohrer: A romantika kritikája. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán [szerk.]: Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a XX. században. Kijárat, Budapest, 2003, 57-80.

Organisation of Conferences

2012: Ottlik 100- KRE BTK MIKI, PIM FISZ, Horváth Csabával, Mészáros Mártonnal, Palkó Gáborral és Wernitzer Júliával, közösen, Budapest, PIM, 2012. 09. 13-14.

2012: a II. „Mester Jókai” Hermann Zoltánnal közösen (Balatonfüred, 2012. 05. 4-5.)

2010: „Hasznos mulatságok: Szórakoztató klasszikusok az ókortól a jelenkorig” Tudományfesztivál 2010, Hermann Zoltánnal közösen

2009: „Protestantizmus és medialitás. A reformáció mediális forradalma” Tudomány Hete 2009, Szabó Andrással és Csoma Zsigmonddal közösen

2006: „Rokon értelmek: a bölcsészettudományok aktualitása” Károli Tudományos Napok 2006. (2006. 04. 18-21.)

2006: „Az irodalomtörténet mint elbeszélés/ Az irodalomtörténet elbeszélhetősége. Kulturális identitás és nemzeti irodalomtörténet a 21. században” Hermann Zoltánnal és Kállay G. Katalinnal közösen (Budapest, HIK, 2006. 04. 20-21.)

2004: „Mester Jókai. A Jókai-olvasás hagyományai és a magyar romantika kánonja” Hermann Zoltánnal közösen (Révkomárom, 2004. 12. 3-4.)

2002: „A hagyomány mint feladat - az 1920-as évek magyar irodalmában” Hermann Zoltánnal, Szitár Katalinnal, Horváth Csabával közösen (Budapest, 2002.10. 3-4.)

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

A recepció öröksége. „Új hagyományrend - új dialógus?” (PIM-ELTE, Budapest, 1994.)

A hiány metaforái. A romantika korszakfogalma „A romantika problémái” (Pécs,1998.)

Diszkusszió nélküli vita. A Klárisok-vita mint hatástörténeti paradigma („Újraolvasó - József Attila” Miskolc, 2000.)

Jókai-precedens, és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón „Hatalom és kultúra” (V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Jyväskylä, 2001.)

Dokumentum és kommentár a kánonban „Filológia és hermeneutika” (Miskolc, 2002. április 16-17.)

Reinhart Koselleck és az időrétegek modellje(Zeitschichten) „Medialitás és kultúra” (Debrecen, 2002, március 28-29.)

A médium megmutatkozása: Zsigmond Ferenc Jókaija „Hagyomány mint feladat – az 1920-as évek magyar irodalmában” (PIM, Budapest, 2002, október 3-4.)

Kanonizáció és identifikáció. Az Ixión-szindróma „Antropológia és Irodalom” (Miskolc, 2002. okt. 9-11.)

Mediale Aspekte temporaler Fremdheit „Das Verbindende der Kulturen” (Bécs, 2003. november 7-9.)

Babits Irodalomelméleti előadásai „Mit láttam benned? Hőst, szentet, királyt.” (Miskolc, 2003. december 18-19.)

A médium kora- a kor médiuma? „Az esztétikai tapasztalat medialitása” (Debrecen, 2003. szeptember 25-26.)

Emlékezet, idő, identitás. A temporális idegenség tapasztalata a romantika és modernség korszakküszöbének értelmezésében „Identitás és kulturális idegenség” (Budapest, 2003. március 27-29.)

Jókai humora: a recepció iróniája „Mester Jókai. A Jókai-olvasás hagyományai és a magyar romantika kánonja” (Révkomárom, 2004. december 3-4.)

Äußerungen der Zugehörigkeit. »Patriotic speech-act« und die Funktion der Identitätsstiftung in ungarischen Romanklassikern der 19. Jahrhunderts „Identität und Differenz. Kroatische und ungarische kulturelle Stereotype” (Lovran, 2004. május 19-23.)

Innovation und Identität in den Strukturen des Prozesses der Kanonbildung. Die mythologische Überlieferung in Márais Roman „Verzauberung in Ithaka” „Innovationen und Reproduktionen in Kulturen und Gesellschaften” (Bécs, 2005. december 8-9.)

Identitás - nyelv – szakralitás „Szakrális valóság, szakrális nyelv, szakrális kommunikáció” (Budapest, 2005. október 11.)

Szerzői identitás, szerzői név „Szöveg mint rejtekhely” (Budapest, PIM, 2006. szeptember 21-22.)

A mediális környezet hatása az elsődleges kanonizációra VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus „Kultúra – médium – irodalom” (Debrecen, 2006. augusztus 23.)

Irodalomtörténeti reflexiók az 1910-es években „Szerep és közeg” (Debrecen, 2006. április 27-29.)

A kulturális identitás prezentációja: irodalom-történet „Az irodalomtörténet mint elbeszélés/ Az irodalomtörténet elbeszélhetősége. Kulturális identitás és nemzeti irodalomtörténet a 21. században” (Budapest, 2006. április 20-21.)

Regényfilológia=könyvfilológia? „Filológia – interpretáció - médiatörténet” (Budapest, ELTE-MTA TKI, 2007. november 22-24.)

Innen és túl – prózafordulat az ezredvégen „Prózafordulat: a magyar próza alakulástörténete a XX. század utolsó évtizedeiben” (Budapest, PIM, 2007. május 25.)

Geschichtlichkeit der Kultur und metahistorische Reflexionen der Jahrhundertwende „Kulturalität und Kulturbegriff in den Paradigmen moderner Literatur- und Geisteswissenschaften in den Ländern Kroatien, Österreich, Slowakei und Ungarn” (Veszprém, 2007. április 12-15.)

Tárca, regény, sorozat. Minek a metamorfózisai? „Metamorfózisok” (Budapest Transzfer, PIM, Budapest, 2008. október 10.)

Protestantizmus és médiumok a 19. századi népszerű regényben. „Protestantizmus és medialitás. A reformáció mediális forradalma” című konferencián: (Budapest, MTA, Kossuth Klub, 2009. november 10-11.)

Olvasó hallgatók – hallgató olvasók: irodalom (?) a médiumok között. „Líra, hang, médium” című konferencián: (Eger, EFK-FISZ-ÁITK, 2009. május 21-22.)

Großstadtbeschreibungen im ungarischen Fortsetzungsroman in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. „Raum in Szene: Zentren und Peripherien -Metropolen und Provinzen in Mitteleuropa” című konferencián: (Lovran, 2010. május 19-23.)

Dickenstől Jókaiig – A folytatásos regény canossája. „Hasznos mulatságok: Szórakoztató klasszikusok az ókortól a jelenkorig” című konferencián: „” (Tudományfesztivál 2010, Budapest, KRE BTK, 2010. szeptember 17-18.)

Hír és szórakoztatás. A politikai hír és a tárcaregény párbeszéde a 19. században. „Nyelv és kultúra a változó régióban” VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Klasszikus magyar- és világirodalom szekció (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.

Az irodalmi nyilvánosság átalakulása az 1850-es években. „Trauma – esemény – szimptóma” című konferencia (Budapest, ELTE, 2011. november 17-18.)

Európai regények a magyar könyvpiacon 1850 után. A Jókai-regények kontextus. „Jókai és a világirodalom” című konferencia (Balatonfüred, KRE - Balatonfüred Városi Múzeum, 2012. május 4-5.)

Az immanencia illúziója. „Tiltott fogalmak visszatérése” című konferencia (Eger, FISZ – EKF, 2012. május 10-11.)

A magyar prózahagyomány iskolája. „Ottlik 100” című konferencia (Budapest, PIM, 2012. szeptember 13-14.)

Az elbeszélhető és az elbeszélhetetlen forradalom. Jókai forradalom-elbeszélései a 19. századi printmédiumokban. „Forradalom – performativitás – struktúra” című konferencia (Debrecen, MODEM, ÁITK-OTKA, 2013. május 9–10.)

Színhely, tetthely, közhely. Főváros-leírások a 19. század derekán. „Emlékpontok, időterek” című konferencia (Eger, FISZ-EKF, 2013. március 7-8.)

A magyar Bouvard és Pecuchet? Kanonizáció, innováció, humor. „Tabuk az irodalomban. Az irodalom »külpolitikái«” című konferencia (Eger,FISZ-EKF, 2014. május 8-9.)

Kemény Zsigmond, a Pesti Napló és egy drámai költemény, „emlékezet és irodalom. Tudományos és emlékkonferencia Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulója alkalmából (Debrecen, Debreceni Egyetem, 2014. június 12-13.)

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube