Infokommunikációs- és hálózatos ágazatok jogi Kutatóműhely

I. A Kutatóműhely feladata:

A Kutatóműhely két fő területen fejti ki tevékenységét: egyrészt az infokommunikációs jogok és legújabban a technológiai fejlődés jogi vonatkozásai, másrészt a hálózatos iparágak (pl. energetika, elektronikus hírközlés, posta) szabályozási kérdései (ide értve a versenyjogot is) terén. Feladatunk az ezen területekkel kapcsolatos kutatási pályázatokon való részvétel, publikációk, tanulmányok írása és konferenciák szervezése. A Kutatóműhely intenzív kapcsolatot ápol a PPKE-JÁK Versenyjogi Kutatóközpontjával.

II. A Kutatóműhely tagjai és kutatási területük:
A kutatóműhely interdiszciplináris abban az értelemben, hogy annak munkájában az Infokommunikációs jogi Tanszék oktatói mellett részt vesznek azon kollégák is, akik a KRE-ÁJK más Tanszékein oktatnak ugyan, de a kutatóműhely tevékenységi körébe tartozó tudományos tevékenységet fejtenek ki.

NÉV Kutatási terület
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula egyetemi docens elektronikus közigazgatás, hálózatbiztonság
Dr. Hegedűs Bulcsú, mb. oktató információs jogok
dr. Klein Tamás, egyetemi tanársegéd médiajog
Dr. habil. Szuchy Róbert dékán-helyettes, egyetemi docens energetikai jog
Dr. Tóth András tanszékvezető, egyetemi docens elektronikus hírközlésjog, versenyjog, szabályozott iparágak
Dr. habil. Udvary Sándor tanszékvezető, egyetemi docens infokommunikáció alapjogi vonatkozásai

III. Eddigi kutatások

1. Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programban,” amelynek keretében „A (demokratikus) nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a sajtószabadság fogalmának tartalmára – változás a változatlanságban?” című kutatási projektet valósítja meg 2016. május 31-ig.

2. Az új technológiák jogi kihívásainak kutatása a PADA támogatásával. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmánykötet itt érhető el.

3. KAP-1.1-14/034 azonosító számú projekt keretében kutatás és tanulmány írása a PPKE-vel kötött szerződés alapján a hazai versenyfelügyeleti eljárásának emberi jogokkal való összhangjáról.

4. 2013-ban a PPKE-JÁK-kal közösen elnyert OTKA 109414. sz. „Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei” c. kutatásban részvétel.

5. Részvétel az átfogó Kari tudományos kutatásban, melynek keretei között megvalósult: Magyarország gazdasági rendje az Alaptörvény és a piaci verseny viszonyára tekintettel, in. Állam és közösség – Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére, KRE-ÁJK, Budapest 2012., 103-121. old.

IV. Eddigi konferenciáink:

1. Az NMHH Médiatudományi Intézettel közösen, „A médiaszabályozás legújabb fejleményei – európai kihívások és megoldási kísérletek”, 2016. november 3. Budapest

2. „Legújabb fejlemények az adatvédelmi jogban” – együttműködésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 2014. december 4. Budapest

3. „Legújabb szabályozási fejlemények az európai távközlési piacokon”, KRE-ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszék II. konferenciája, 2013. december 11, Budapest

4. „Konvergencia és médiaszabályozás – magyar médiaszabályozás európai sodorvonalban”, együttműködésben az NMHH Médiatudományi Intézettel, 2012. április 24. Budapest

 

 

 

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube