Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Dr.habil. Kun Attila egyetemi docens 

Tanszékvezető-helyettes: Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér egyetemi docens

Oktatók

dr. Konta Éva Mercédesz egyetemi tanársegéd

Megbízott oktatók:

dr. Marencsák Zsolt megbízott oktató, ügyvédjelölt, Ph.D hallgató

 

Tanszéki ügyintéző: Tóth Dorina
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.30-10.00 és csütörtök: 10:30-12:00

További információ


I.    Tanszék bemutatása

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék nagyjából egyidős az Egyetemen létrehozott jogász képzéssel. A Tanszék megalapítója Prof. Hajdú József (aki jelenleg a Szegedi Tudományegyetem ÁJK dékánja). A Tanszék vezetője jelenleg Dr. Kun Attila. Már a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett arra a Tanszék, hogy a hallgatókat a Tanszék keretein belül oktatott tantárgyakból dogmatikailag - és nemzetközi kontextussal - jól megalapozott, de ténylegesen használható tudás megszerzéséhez segítse hozzá. A tételes jogi tanulmányokon túl, gyakorlati kérdések is rendszeresen megvitatásra kerülnek, így az elméleti tudás könnyebben hasznosíthatóvá válik.  A Tanszék oktatói - tudományos tevékenységük mellett - gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek, ami mindenképpen segíti a gyakorlat-orientált oktatást. Az oktatás mellett a Tanszék különös figyelmet fordít a tudományos aktivitásra, mind a hazai, mind a nemzetközi szűkebb szakmai közéletben. 
 
A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. A Tanszék mellett tudományos diákkör, valamint kutatóműhely működik, melynek keretein belül különböző tudományos és szakmai rendezvények kerülnek megrendezésre. A kutatóműhely tagjai számos pályázaton, illetve versenyen vesznek részt. Minden évben megrendezésre kerül a kari Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszéd Verseny, melyen a kiemelkedően teljesítő hallgatók lehetőséget kapnak az Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszéd Versenyen való részvételre, amelyen Tanszékünk csapata számos alkalommal - mind egyéni, mind csapat eredményeket tekintve - kiemelkedően szerepelt. A tudományos életben magukat kipróbálni vágyó hallgatóknak a Tanszék lehetőséget biztosít különböző pályázatokon (pl. Erasmus IP), konferenciákon való részvételre.  A Tanszék többek között nagy gondot fordít a hallgatók Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő felkészítésére is. A Tanszék az elmúlt évek OTDK-áin számos előkelő helyezést szerzett (I., II. helyezett és különdíjas dolgozatok). 

Az egész életen át tartó tanulás jogi keretei a munka világában

II.    Oktatók bemutatása

Tanszékvezető:

•    Dr.habil. Kun Attila tszv. egyetemi docens
2002 óta oktat munkajogot a Tanszéken.
Főbb kutatási területek: munkajogi kártérítési felelősség, kollektív munkajog, transznacionális munkajog, transznacionális kollektív alku (IFAs), CSR, a „soft law” és önszabályozás szerepe a nemzetközi munkajogban, a munkajog jogforrásai és a munkáltatói szabályzatok; innovatív szabályozási tanok a munkajogban stb. 
A KRE-s főállása mellett oktat még több felsőoktatási intézményben (pl. NKE KTK: részmunkaidős egyetemi docens; SZTE ÁJK), illetve munkajogi szakértői, tanácsadói tevékenységet is folytat egy munkajogra specializálódott Ügyvédi Társulás partnereként.  
Tanulmányok: A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) ÁJK-n szerzett jogi diplomát (2002), Európa-politika szakértői oklevelet (2002), illetve PhD-fokozatot (2008). 2008-ban EMSS-Master A. Diplomat szerzett a Leuven-i Katolikus Egyetemen (European Masters Programme in Social Security).
Nemzetközi szakmai elismerés: „Marco Biagi Award 2011” (International Association of Labour Law Journals) c. munkajog-tudományi nemzetközi tudományos kitüntetés (egy spanyol és holland kollégájával közös munkáért).
2013-ban a KRE Rektorának Elismerő Oklevelében részesült. 
Több hazai és külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági / szerkesztőségi tagja (pl. Munkaügyi Szemle, Magyar Munkajog, Adapt E-Journal of International and Comparative Labour Studies stb.), illetve számos tudományos testület, társaság tagja (pl. Magyar Munkajogi Társaság; Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság; Magyar Jog- és Államtudományi Társaság; Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület; Network on European Labour and Social Law of Young Researchers).
A nemzetközi Labour Law Research Network (LLRN) Advisory Committee (Tanácsadó Testület) tagja, illetve a chile-i Labour Law and Social Security Studies Center of the University of Talca Tanácsadó Testületének tagja. 
2010 és 13 között az MTA Bolyai-ösztöndíjasa volt, illetve számos egyéb hazai és külföldi ösztöndíjban részesült. 
Rendszeresen előad nemzetközi és hazai konferenciákon, mintegy 60 tudományos közleménye jelent meg magyar és idegen nyelven. 

Tanszékvezető- helyettes:

•    Dr.habil. Homicskó Árpád Olivér egyetemi docens
Dr. Homicskó Árpád Olivér (Komárom, 1978) a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 2003-ban, majd ezt követően a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett 2008-ban PhD-fokozatot. A Master of European Social Security (EMSS-Master A.) képzésen 2008-ban szerzett diplomát a Leuveni Katolikus Egyetemen. 2009-ben Jogi Szakvizsgát tett, ettől kezdődően egyéni ügyvédként is tevékenykedik. 2003 óta oktat a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéken, jelenleg egyetemi docensi besorolásban. A karon Munkajogot, Szociális jogot, valamint Orvosi jogot oktat. Rendszeresen szervezz és tart képzést szakorvosok számára Egészségügyi jogi képzés keretében. 2013 óta a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. 2010. július 1-je óta Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettese. Tagja a Kari Tanácsnak és a Szenátusnak. Elnöke a Nemzetközi Ügyek Bizottságának. Rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi konferenciákon, rendszeresen publikál munkajogi és társadalombiztosítási szakcikkeket, tanulmányokat magyar és idegen nyelven. 

Oktatók:

•    Dr. Konta Éva Mercédesz egyetemi tanársegéd
2014-ben szerzett diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tevékenységében 2011 óta aktívan részt vesz, kezdetben demonstrátorként, a diploma megszerzése óta pedig oktatóként. 

Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási témáját a munkajog tárgyköréből választotta.

Hallgatóként kiemelkedően szerepelt az OTDK munkajogi szekciójában (különdíj), illetve az Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszéd Versenyen (első helyezett bíróként). 

Megbízott oktatók

•    Dr. Marencsák Zsolt megbízott oktató
2009-ben Summa Cum Laude minősítéssel végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tevékenységében 2007 óta vesz részt, kezdetben demonstrátorként, a diploma megszerzése után ösztöndíjas PhD-hallgatóként, jelenleg pedig megbízott oktatóként. 

A tudományos (PhD) képzést a Szegedi Tudományegyetem Jogi Karának Doktori Iskolájában fejezte be. Doktori disszertációját munkajog tárgykörben írja, melynek kapcsán - egyebek mellett - kutatásokat végzett Németországban (Institute for Labour Law and Industrial Relations in the European Community) és az Egyesült Államokban (University of New Mexico). 

III.    Tantárgyak bemutatása

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék által gondozott tantárgyak:

•    Munkajog I.
•    Munkajog I. szeminárium
•    Munkajog II.
•    Munkajog II. szeminárium
•    Szociális jog I.
•    Szociális jog I. szeminárium
•    Szociális jog II.
•    Szociális jog II. szeminárium
•    Munkajogi alapismeretek 
•    A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a kollektív munkajog
•    Munkaerő-piaci ismeretek
•    Munkaerő-piaci intézmények és politikák
•    Munkajog III.
•    Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek
•    Munkajogi gyakorlat
•    Munkaügyi igazgatás
•    Nyitott koordináció a szociális védelmi rendszerekben
•    Összehasonlító egészségbiztosítás
•    Szociálpolitikai és szociális jogi alapok
•    Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek I.
•    Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek II.
•    Ügyvédi ügyvitel
•    Introduction to transnational labour law
•    A magyar egészségügyi ellátórendszer
•    A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az EU 
     tagállamaiban
•    Alapjogok a humánpolitikában - egyenlő bánásmód, 
     adatvédelem
•    Az EU szociálpolitikája
•    Bevezetés a nemzetközi és az Európai Uniós egészségügyi 
     szabályozásba
•    Foglalkoztatáspolitika az EU-ban
•    Introduction to European Social Security Legislation
•    Közszolgálati jog
•    Multinacionális vállalatok társadalmi felelőssége ("CSR")


A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza. 

 
 
 

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube