Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Birher Nándor egyetemi docens

Oktatók:

Prof. Dr. Stipta István egyetemi tanár
Dr. Antalóczy Péter egyetemi docens
Dr. Tóth J. Zoltán egyetemi docens
Dr. Bónis Péter egyetemi docens
dr. Nagy Péter egyetemi tanársegéd

Megbízott oktatók:

dr. Szerletics Antal megbízott oktató
Szabó László megbízott oktató, a Budapest-Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség Ifjúsági beosztott lelkésze


Tanszéki ügyintéző: Zvada Roxána Gabriella
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő: szerda 14:30-16:00 és péntek: 10:30-12:00

További információ


TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI


A Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék mai formájában 2011 óta létezik, és a jog elméleti megalapozását szolgáló tárgyakat és azok oktatóit átfogó szervezeti egységként működik. Jelenlegi személyi állománya 2014. szeptember 1-jével alakult ki. 


A Tanszék által oktatott tárgyak köre három nagy stúdiumcsoportot fog át. 

A jogtörténeti jellegű tárgyak, különösen a Magyar állam- és jogtörténet és az Egyetemes állam- és jogtörténetet, amelyek a jogász mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben önálló ismeretkörként kaptak helyet. E tárgyak a bevezető, jogi alapműveltséget kiegészítő jellegük mellett segítséget kívánnak nyújtani a szakmai alapfogalmak megértéséhez. A történeti áttekintés egyúttal jogösszehasonlító jellegű is, mely által a hallgatók áttekintést kapnak arról, hogyan változtak a különféle jogágakat meghatározó jogszabályok és jogi eszmék, hogyan alakultak ki a mai jogrendszerek és jogcsaládok, valamint a hatályos jogintézmények és jogi fogalmak. Ezen ismeretek lényegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók ne csupán olyan tételes jogi ismereteket kapjanak, amelyek gyorsan elavulnak, hanem olyan tudást szerezzenek, amely egész szakmai pályájukon biztos alapként szolgálhat nemcsak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban is. A stúdiumok továbbá a történeti fejlődés során felhalmozódott tapasztalatok leglényegesebb elemeinek ismertetésével elősegítik a hatályos normák jobb megértését, a jogot körülvevő eszmék megismerését. A két jogtörténeti főtárgynak jogi kultúrát megalapozó és továbbfejlesztő szerepet is szánunk. 

A Magyar állam- és jogtörténet I-II. alapvető célja a mai magyar államrendszer történelmi előzményeinek bemutatása. A tananyag elsajátításával a joghallgatók képet kaphatnak arról, hogyan formálódott államszervezetünk, alkotmányjogunk és jogrendszerünk az 1949-es fordulatig. A tárgynak az alkotmányjogi és tételes jogi kultúrát megalapozó és továbbfejlesztő szerepet is szánunk. A tárgy a középiskolai történelem tudásanyagát feltételezve készíti elő a hallgatókat a választott hivatás alapfogalmainak megértésére. Az Egyetemes állam- és jogtörténet I-II. propedeutikus, a meglévő történeti ismeretek kiegészítésére szolgál. Belső rendszerét az általános történelem kronológiai rendje szerint alakítottuk ki. A tantárgy keretében az állam- és jogfejlődés kezdeti időszakaival, rendi korszakával, a 17. század változásaival, majd a huszadik század állam- és jogfejlődésének főbb tendenciáival foglalkozunk.

A szociális jog és a szociális igazgatás története című kurzus jogtörténeti alapismereteket kínál. Figyelemmel kíséri az egyetemes és magyar történelem szociális jogi normáinak kialakulását, elemzi azok tartalmát. Belső rendszerét az egyetemes és hazai történelem időrendje szerint alakítottuk ki. A tantárgy keretében foglalkozunk az antik, a rendi, és a korai polgári kor szociális joggal összefüggő szabályozási tendenciáival. A diszciplína keretében alapvetően történeti ismereteket közvetítünk, alapvető oktatási célunk a modern kori folyamatok előzményeinek ismertetése. A Híres magyar bűnperek története című tárgy keretében ismert hazai bűnügyeket dolgozunk fel. A perek társadalmi hátterének vizsgálata mellett segítséget kívánunk nyújtani az ítélkezéssel összefüggő korabeli alapfogalmak megértéséhez. A stúdium a magyar történeti fejlődés során felhalmozódott tapasztalatok leglényegesebb elemeinek ismertetésével elősegítheti az igazságügyi normák jobb megértését, a jogalkalmazást befolyásoló eszmék, intézmények megismerését. E tárgynak is jogi kultúrát megalapozó és továbbfejlesztő szerepet szánunk. A pereket a hazai történelem kronológiai rendje szerint választottuk ki.

A jogelméleti jellegű tárgyak célja a jog teoretikus megalapozása, hogy a Kar végzett hallgatói ne pusztán technikai értelemben véve legyenek képesek alkalmazni a jogot, hanem értsék annak alapjait és működési módját. A Jog- és állambölcselet célja a jog eredetére, megismerési forrásaira, a jog és az egyéb társadalmi normák elhatárolására, a jogi normák értelmezésére és alkalmazására vonatkozó elméletek bemutatása a jog valóságának a tárgyi jog szövegén túli mélyebb megismertetése érdekében, illetve az értelmiségi jogászi létre történő felkészítés annak bemutatása által, hogy mennyire eltérő módon ragadhatók és válaszolhatók meg az olyan „nagy kérdések”, mint hogy „mi a jog” „milyen kelle(ene) hogy legyen a jog”, „hogyan értelmezendő és alkalmazandó a jog”, „létezik-e objektíve helyes válasz a jog ’nehéz eseteire’” stb. A Jogszociológia célja a jog érvényesülési mechanizmusainak megismertetése a hallgatókkal; a különböző jogrendszerek sajátosságainak bemutatása és különbségeik kiemelése; a jog alkalmazásával, a jogi eljárások lefolytatásával, a jogászi szakmákkal kapcsolatos empirikus tényadatok és folyamatleírások ismertetése, és mindezek okainak és társadalmi hatásainak bemutatása - részint a jog hatékonyabb gyakorlati alkalmazásának elősegítése, részint az általános jogászi műveltség elmélyítése érdekében.

Az egyházjogi jellegű tárgyak, így az Állami egyházjog, a Felekezeti egyházjog, az Egyházismeret és az Egyháztörténet célja állam és egyház, illetve jog és vallás kapcsolatának bemutatása, mind az állam (jog), mind az egyház(ak) (vallások) oldaláról. Egyházi fenntartású jogi karként a KRE ÁJK megkülönböztető ismérve, hogy e kapcsolatot a hallgatóknak bemutassa, de talán még ennél is fontosabb küldetése, hogy e kapcsolat értéktartalmát tudatosítsa a jövendő jogászokban: elmélyítse azt a meggyőződést, hogy a jog nem puszta szabályrendszer, hanem olyan normarend, mely nem lehet független azon társadalom erkölcsi nézetétől, amelyben működik. Ez utóbbit szolgálja a Bevezetés az etikába, a Filozófia és a Filozófiatörténet is.

A tanszékhez kapcsolódik a Dósa Elek Jogelméleti és Jogtörténeti Kutatóműhely, mely az elmúlt években számos konferenciát szervett, és jelenleg is keretet ad a tanszéken folyó kutatásoknak, illetve a tanszéki tudományos diákköröknek.

Oktatott tárgyak:

Jog- és állambölcselet
Jogszociológia
Állami egyházjog
Felekezeti egyházjog
Egyháztörténet
Filozófia
Filozófiatörténet
Politológia
Bevezetés az etikába
A szociális jog és a szociális igazgatás története
Híres magyar bűnperek története 
Kutatásmódszertan
A halálbüntetés jogelméleti kérdései
Az európai szerződési jog története
A magyar magánjog története
Horvát alkotmány- és jogtörténet a kezdetektől 1918-ig
Jogi etika
Egyházismeret

A Tanszék oktatói által kutatott témák:

Az élethez való jog és az azt korlátozó egyes jogintézmények jogelméleti kérdései, különös tekintettel a halálbüntetés kérdéskörére

Modern amerikai jog- és államelméleti irányzatok
A jogalkalmazói jogértelmezés módszereinek kérdésköre
Az alkotmánybíráskodás és a bírói jogalkalmazás kapcsolata
Német alkotmánytörténet
Magyar közigazgatás-történet 
A hazai igazságszolgáltatás története
Az európai ius commune
A kötelmi jog európai fejlődése
A kötelembiztosítékok
Jog és vallás kapcsolata
Az állami egyházjog kérdései
A felekezeti egyházjog kérdései
A jog érvényesülése a társadalmi valóságban

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

 
 
 
 

Következő események


nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube