Infokommunikációs Jogi Tanszék

TanszékvezetőDr. Tóth András egyetemi docens

Oktatók:
dr. Klein Tamás egyetemi tanársegéd

Megbízott oktatók:

dr. Hegedűs Bulcsú megbízott oktató
dr. Szabó Endre Győző, NAIH alelnöke, megbízott oktató
 
Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

Bemutatkozó

Az Infokommunikációs Jogi Tanszék ellátja a Karon az információs társadalom jogi vonatkozásainak oktatását három féléven keresztül kötelező tárgyként:

 •  Infokommunikációs jog I.: adatvédelem, elektronikus kereskedelem, elektronikus hírközlésjog, szerzői jog, elektronikus közigazgatás, alapjogi vonatkozások, technológia jog
 
  •     Infokommunikációs jog II.: média jog

A tárgyat saját fejlesztésű tananyag támogatja: (Infokommunikációs jog I és Infokommunikációs jog II, szerk.: Tóth András, Patrocinium Kiadó, Budapest 2013.) A Tanszék közreműködik Erasmus hallgatók oktatásában az EU ICT Law tárgy meghirdetésén keresztül.

Tanszékünk a 2016/2017 őszi félévétől részt vesz egy négy budapesti egyetem által közösen működtetett inkubátor programban. A Symbius IKT start-up inkubátor program, amelyet hallgatóink szabadon választott tantárgyként vehetnek fel, egy olyan kivételes lehetőség, ahol mentor oktató és ügyvédi irodák támogatásával a hallgatók gyakorlati jogi kérdésekkel (infokommunikációs jog, szellemi alkotások joga, adatvédelem, cégalapítás stb.) szembesülnek, így kipróbálhatják magukat a jogászi munkában. A program további résztvevői az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

A Tanszék kereti között működik az Infokommunikációs-és hálózatos ágazatok jogi Kutató Műhely, amely ígéretes kutatásokat folytat az új technológiák jogi kihívásai terén a Kar számos oktatója részvételével. A Kutatóműhely keretei között az alábbi tevékenységek folytak, illetve folynak:

1. A Tanszék főállású oktatói két joghallgató közreműködésével részt vesz az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programban,” amelynek keretében „A (demokratikus) nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a sajtószabadság fogalmának tartalmára – változás a változatlanságban?” című kutatási projektet valósítja meg 2016. május 31-ig.

2. Az új technológiák jogi kihívásainak kutatása a PADA támogatásával. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmánykötet itt érhető el.

3. KAP-1.1-14/034 azonosító számú projekt keretében kutatás és tanulmány írása a PPKE-vel kötött szerződés alapján a hazai versenyfelügyeleti eljárásának emberi jogokkal való összhangjáról  

4. 2013-ban a PPKE-JÁK-kal közösen elnyert OTKA 109414. sz. „Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei” c. kutatásban részvétel

5. Részvétel az átfogó Kari tudományos kutatásban, melynek keretei között megvalósult: Magyarország gazdasági rendje az Alaptörvény és a piaci verseny viszonyára tekintettel, in. Állam és közösség – Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére, KRE-ÁJK, Budapest 2012., 103-121. old.

A Tanszék által szervezett Tudományos Diákkör (TDK) gyakran látja vendégül a terület gyakorlati szakembereit. Tiszai Csilla hallgatónk a magyar termékekről szóló dolgozatával pedig harmadik helyezést ért el a versenyjogi szekcióban 2013-ban az OTDK-n (konzulense Tóth András tanszékvezető volt).

Eddigi TDK témáink és előadóink 2012-től:

- Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főigazgató, a NAV Bevetési Főigazgatóság; Fullajtár Zsófia, ügyvéd; Horváth Péter, a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért igazgatója: A szerzői jog gyakorlati érvényesítésével kapcsolatos kérdésinek több szempontból történő bemutatása

- Koltay András médiatanácstag: A tartalomszabályozás aktuális kérdései

- Urbán Ágnes egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem: A magyar médiapiac egyes kérdései európai és nemzetközi viszonylatban

- Szabó Endre Győző elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: A személyes adatok védelmének tétje, az egyén boldogulása a társadalomban

- Zavodnyik József irodavezető, Gazdasági Versenyhivatal, Döntéshozatal-támogató Iroda: A fogyasztók védelme a digitális korban

- Bartóki-Gönczy Balázs Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, hírközlési jogi szakértő: Az internet semlegesség kérdése az online tartalomterjesztés korában

- Konkoly Manriko, HungaroControl Zrt., légi- és nemzetközi jogi csoportvezető: A kereskedelmi drónok szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban

- Bayer Judit egyetemi docens: Felelősség a kommentekért és más közvetített tartalmakértSzeghalmi Veronika, médiatudományi munkatárs, Médiatudományi Intézet: Rendőrképmás körüli dilemmák

- Szeghalmi Veronika, médiatudományi munkatárs, Médiatudományi Intézet: Rendőrképmás körüli dilemmák

- Búzás Péter, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: A drónok és a biometrikus adatok adatvédelmi kérdései

- Kerekasztal beszélgetés Kommentvita újratöltve? – a magyar strasbourgi ítélet nyomán. A kerekasztal résztvevői voltak: Grad-Gyenge Anikó (KRE ÁJK), Koltay András (PPKE JÁK), Bayer Judit (ME ÁJK), Nyakas Levente (NMHH Médiatudományi Intézet), Nádori Péter (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete), Klein Tamás (KRE ÁJK)

2012-től szervezzük az Infokommunikációs jogi Tanszék Konferenciáját.

1. szervezés alatt: a KRE-ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék IV. konferenciájára együttműködésben a NMHH Médiatudományi Intézettel, A médiaszabályozás legújabb fejleményei – európai kihívások és megoldási kísérletek, 2016. november 3. Budapest

2. „Legújabb fejlemények az adatvédelmi jogban” a KRE-ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék III. konferenciájára együttműködésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 2014. december 4. Budapest

3. „Legújabb szabályozási fejlemények az európai távközlési piacokon”, KRE-ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszék II. konferenciája, 2013. december 11, Budapest

4. „Konvergencia és médiaszabályozás – magyar médiaszabályozás európai sodorvonalban”, KRE-ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszék és az NMHH Médiatudományi Intézet közös konferenciája, 2012. április 24. Budapest

Emellett eddig két versenyjogi konferencia szervezésében is közreműködtünk:

1. KRE-ÁJK, PPKE-JÁK Versenyjogi Kutatóközpont és Gazdasági Versenyhivatal közös konferenciája a Tpvt. módosításról, 2014. június 17., KRE-HTK, Budapest

2. European Competition Day Plus: “Most recent developments in competition law”, Organised by the Hungarian Competition Authority and the EU Law Department of the Karoli University, 2011. május 31.

A Tanszék gondozásában indult el Piac- és technológia szabályozás Doktori Program, amellyel a KRE-ÁJK Doktori Iskolája reagálni kíván a világban aktuálisan zajló gazdasági, társadalmi folyamatokra, amely többek között a jogi szabályozást is kihívások elé állítja. Egyrészt a gazdasági válság ismét felszínre hozta azokat a vitákat, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a szabadpiaci folyamatok mennyiben hagyhatók magukra, milyen mértékű és formájú állami beavatkozás lehet indokolt. Növekvő szükség mutatkozik tehát a piacok működését értő és a megfelelő szabályozási minták közül választani tudó jogászokra. A program indítását megalapozó másik körülmény, hogy korunk ipari forradalma – a technológiai változás – szinte már követhetetlenül zajlik a szemünk elől, miközben súlyos dogmatikai, alapjogi, etikai kérdések merülnek fel. Mindez egyúttal komoly konfliktus forrása is, hiszen egyszerre kellene biztosítani az ember javát szolgáló technológiai fejlődést és azt, hogy az új technológiák ne fenyegessék az alapvető emberi jogokat, dogmatikailag tiszta módon illeszkedjenek a jogrendbe. Ennek megoldása az előzőhöz hasonló széles látókörű, önálló kutatásra alkalmas jogászok létét indokolja, amelyek képzésére e doktori program keretet nyújt.  A program Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, a képzés lefedi a piac- és technológiaszabályozás valamennyi aktuális jogi kérdését, miközben lehetőséget ad a két résztémával kapcsolatos általános megfontolások, alapvető szabályozás-elméleti kérdések megismerésére is.

Bővebb információ a Doktori Programról: http://www.kre.hu/ajk/index.php/jdi-kezdolap.html

Tanszékvezető

Tóth András PhD (Pápa, 1979), 2010-től a KRE-ÁJK oktatója előbb adjunktusként majd docensként és a Kari Fegyelmi Tanács elnöke.

2012-től a KRE-ÁJK Infokommunikációs jogi Tanszékének vezetője.

Versenyjogot, médiajogot, közigazgatási eljárásjogot és elektronikus hírközlésjogot oktat a Karon. 2010-től a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke. 2007 és 2010 között a White & Case nemzetközi ügyvédi iroda brüsszeli és budapesti irodáiban dolgozott ügyvédként, ahol versenyjoggal, elektronikus hírközlésjoggal, adatvédelemmel és médiajoggal foglalkozott, valamint vállalati tisztségviselők visszaéléseinek belső vizsgálataiban működött közre. 2003-tól 2007-ig egy NKTH által támogatott kutatásra alakított kutatócsoport, az Infokommunikációs Jogi Centrum kutatója az MTA Jogtudományi Intézetében. A GVH szakmai-tudományos lapjának a Versenytükörnek a főszerkesztője, ezen túl tagja a berlini Lexxion által kiadott European Networks Law and Regulation Quarterly, az Infokommunikáció és Jog, a Public Governance, Administration and Finances Law Review valamint az In Medias Res szerkesztőbizottságának.Klein Tamás (tanársegéd)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte diplomáját. Még joghallgatóként kezdett sajtó- és médiajogi témájú  kutatásokkal foglalkozni, elsősorban történeti és alkotmányjogi megközelítésben. A jogi egyetem elvégzése után tanulmányait az alma mater  Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájába folytatta, ahol az Alkotmányjogi Tanszéken állami ösztöndíjas, nappali munkarendű doktoranduszként  tevékenykedett. Doktori kutatóhelye az ELTE Alkotmányjogi Tanszéke, kutatási témája a sajtószabadság, mint alapjog fogalmának  jelentésmódosulásai. 2010 óta több médiajogi kutatási programban vett részt: 2010-2013 között az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézet  sajtójog-történeti kutatásában, majd a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatudományi Kutatócsoportja által  szervezett "Az európai médiajogi gondolkodás" című programban (2014-2015).

Az elmúlt években számos publikációt jegyzett alkotmányjogi, médiajogi témában.

Az Infokommunikációs Jogi Tanszék munkájában az Infokommunikációs jog I, Infokommunikációs jog II, Infokommunikációs jog III, valamint az  EU ICT Law angol oktatási nyelvű kurzus előadójaként, és a tanszéki Tudományos Diákkör szervezőjeként működik közre.

A Symbius IKT start-up inkubátor program kari koordinátora és mentor oktatója

Korábbi konferenciák programjai

    2014. december 4. Legújabb fejlemények az adatvédelmi jogban
    2014. június 17. Versenyjogi Konferencia a Versenytörvény aktuális változásairól
    2013. december 11. Legújabb szabályozási fejlemények az európai távközlési piacokon

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

 

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube