Bűnügyi Tudományok Intézete

Tanszékvezető:  Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár

Főállású oktatók a jogászképzésben:

Prof. Dr. habil. Domokos Andrea PhD, intézetvezető egyetemi tanár
Dr. Czine Ágnes PhD, alkotmánybíró, egyetemi docens
Dr. Deres Petronella PhD, egyetemi docens, szakvezető (bűnügyi szakjogász képzés)
Dr. Dobrocsi Szilvia PhD, LL.M, egyetemi docens
Dr. Wiedemann János egyetemi tanársegéd

Megbízott óraadók a jogászképzésben:

Dr. Lajtár István PhD, címzetes egyetemi tanár, a Legfőbb Ügyész közjogi helyettese
Dr. Ibolya Tibor címzetes egyetemi docens, fővárosi főügyész
Dr. Skoda Gabriella ügyvéd
Dr. Belegi József ny. kúriai tanácselnök
Dr. Balogh Zoltán kirendelt legfőbb ügyészségi ügyész

Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor,
E-mail: ajk.tanszek[kukac]kre.hu 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

További információ

 


Tanszékünk gondozza a büntető anyagi jog, a büntető eljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a kriminológia és a kriminalisztika tárgyakat, együttes nevükön: a bűnügyi tudományokat.

A református egyetem jogi karán a bűnügyi tudományok oktatása azonos a világi karokon biztosított oktatással, azzal a plusszal, amelyet a keresztyén illetve az egyetemes keresztény értékek átadása jelent. Ezen értékek megmutatkoznak a halálbüntetés, az abortusz, az eutanázia vagy éppen az egyes alapjogokat sértő bűncselekmények tanítása során.

Tanszékünk oktatói Irk Alberttel együtt vallják az erkölcs és a jog „közös gyökerűségét”. Egyúttal az a hitvallásunk, hogy az elmélet és a gyakorlat együttese eredményezi a büntető tudományokra vonatkozó egységes tudást.

Tanszékünkön alkotmánybíró a büntető eljárási jog tantárgyfelelőse. A büntetés végrehajtási jogra vonatkozó elméleti és gyakorlati tudásanyagot a legfőbb ügyész közjogi helyettestől tanulhatják meg hallgatóink. A kriminalisztikát a fővárosi főügyész oktatja. Ők a nemzetközi és a hazai jogirodalom bemutatása mellett saját több évtizedes gyakorlati tapasztalataikat is közvetítik a hallgatóság felé.

Valamennyi oktatónk elkötelezettje a gyakorlati büntetőjogászi munka bemutatásának, folyamatos büntetés végrehajtási intézet, büntető bírósági tárgyaláslátogatások teszik életközelivé a hallgatók számára a büntetőjogász szakmát.

A Tanszék tudományos diákköri aktivitása évek óta kimagasló, amely a számos tudományos diákköri ülés megszervezésén túl a hallgatói eredményekben és az oktatói-hallgatói szakmai kapcsolattartás minőségében is megmutatkozik. 

A Tanszék mellett működik a kutatóműhely, amelyet a bűnügyi tudományok „polihisztoráról”, a református Finkey Ferencről neveztünk el ünnepélyes Tudományos Diákköri ülésünkön.

A Tanszék oktatói szerzőségével – szerkesztésében Szakvizsga-felkészítő kötet jelent meg, amely az új Btk alapján dolgozta ki az IM által kiadott hivatalos tételsor alapján a szakvizsgára tanulandó anyagot. A kötet a joggyakorlatot szemléletesen, a szövegbe ágyazott példákon keresztül ismerteti. A Tanszék oktatóin túl kúriai tanácselnök, ítélőtáblai elnök, törvényszéki büntető kollégiumi vezető, főügyészségi ügyész is biztosította a szakmai színvonalat.

A Tanszékhez kapcsolódik a Bűnügyi szakjogász képzés, melynek szakvezetője Dr. Deres Petronella. A képzés kidolgozói Dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész és Dr. Kovács Lajos ny. rendőr ezredes.

Megbízott óraadók a bűnügyi szakjogászképzésben:

Dr. Dósa Ágnes, SOTE Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet igazgató-helyettese
Halmai János, Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,  igazságügyi nyomszakértő, osztályvezető
Juhász Zoltán, NKE Rendészettudományi Kar, Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék, szakoktató
Dr. Katona Gézáné
Dr. Kovács Gyula, ny. rendőr alezredes
Dr. Kőrösi János, ny. rendőr alezredes
Kreitz Zsuzsanna, BRFK Bűnügyi Technikai Osztály, osztályvezető, r. alezredes
Dr. Lászik András, SOTE Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, egyetemi adjunktus, DNS laborvezető
Magyar Judit, pszichológus
Nagyné Bánovics Szilvia, Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, osztályvezető, igazságügyi ujjnyomatszakértő, 
Dr. Palásti Márta, Fővárosi Főügyészség, osztályvezető ügyész, 
Sárrétiné dr. Szilágyi Mónika, BKKB- Nyomozói Bírói Csoport, csoportvezető bíró
Dr. Szoboszlai-Szász Richárd, Fővárosi Főügyész-helyettes
Dr. Tóth István, igazságügyi fegyverszakértő
Viczkó István, ny. rendőr alezredes

A tanszék által gondozott tárgyak:

Kötelező tantárgyak a jogászképzésben:

Büntetőjog I. (előadás)
Büntetőjog I. (szeminárium)
Büntetőjog II. (előadás)
Büntetőjog II. (szeminárium)
Büntetőjog III. (előadás)
Büntetőjog III. (szeminárium)
Büntetőjog IV. (előadás)
Büntetőjog IV. (szeminárium)
Büntető eljárásjog I. (előadás)
Büntető eljárásjog I. (szeminárium)
Büntető eljárásjog II. (előadás)
Büntető eljárásjog II. (szeminárium)
Büntetés-végrehajtási jog (előadás)
Kriminalisztika (előadás)
Kriminológia (előadás)
Kriminológia I. (előadás)
Kriminológia II. (előadás)


Fakultatív tantárgyak a jogászképzésben:

„Az  igazság ezernyi arca”- híres bűnügyek a sajtószóvivő ügyész szemszögéből
Bűnelemzés a modern bűnüldözésben
Büntető eljárásjog I. szakszeminárium
Büntető eljárásjog II. szakszeminárium
Büntetőjogi jogalkalmazási problémák ügyészi szemmel gyakorlati megközelítésben ténylegesen megtörtént jogesetek feldolgozásával
Érvek és ellenérvek, avagy jogérzéket fejlesztő szerepjátékok
Magyarország Új Büntető Törvénykönyve záróvizsga felkészítő
Krimináltaktika – nyomozásszervezés
Családon belüli erőszak

Bűnügyi szakjogász képzésben oktatott tantárgyak:

Kriminalisztikai alapok 
Igazságügyi orvostan 
Igazságügyi elmekórtan és igazságügyi pszichológia
Hagyományos és modern krimináltechnika 
Krimináltaktika - nyomozásszervezés 
Krimináltaktika - bizonyítási eljárások
Krimináltaktika - kihallgatási taktika
TIGY és TASZ ügyintézés elméleti és gyakorlati kérdései 
Élet és testi épség elleni bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata
Sorozatbűncselekmények felismerése és bizonyítása 
Vagyon elleni, gazdasági és korrupciós bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata
Közlekedési bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata 
Szexuális bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata
Szervezett és banda-bűnözés 
Típushibák a nyomozásban 
Védőügyvéd a büntetőeljárásban
A gyermek, mint speciális alany, a büntetőeljárásban és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek bizonyítása és bírósági gyakorlata
Híres bűnügyek, híres kriminalisták
Klasszikus magánnyomozástan

Jogi szakokleveles lelkész szakon oktatott tantárgyak:

A büntetőjog alapjai

Jogi felsőoktatási szakképzési szakon oktatott tantárgyak:

Büntetőjogi alapok I.
Büntetőjogi alapok II.

 

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube